Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Τι λέει το Σύνταγμα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο,μονίμων και συμβασιούχων.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος, η οποία προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής, ορίσθηκαν τα εξής: «Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μονίμων υπαλλήλων ή προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου από Φορείς του δημόσιου τομέα, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει. Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής».
Τα παραπάνω συνάγονται, κατ’ αρχήν και από τις γενικότερες διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και αποτελούν ειδικότερη έκφραση, στο προκείμενο ζήτημα, της συνταγματικής αρχής της ισότητας και του δικαιώματος για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και συμμετοχή στην οικονομική ζωή της Χώρας (άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος).
Ειδικότερα, κατά συστηματική ερμηνεία με τις αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της ασφάλειας δικαίου, ένα κριτήριο πλήρωσης κενής θέσης μονίμου υπαλλήλου ή πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου από Φορείς του δημόσιου τομέα είναι προκαθορισμένο όταν κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο κατά το χρόνο προσδιορισμού του δύναται αντικειμενικά, πραγματικά και νομικά, να το εκπληρώσει έως την πρώτη εφαρμογή του.

Συνταγματική διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 103 που θέτει ως κανόνα, για την πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, το διαγωνισμό ή την επιλογή που διενεργείται από ανεξάρτητη διοικητική Αρχή.

Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου