ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚ­ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τίτλος - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

Άρθρο 1
Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Οργάνωση-Ομοσπονδία όλων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, με την επω­νυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ­ΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.), με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2
Σκοπός  ΠΟΣΕΕΠΕΑ
α) Σκοπός της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε. Α. είναι:
Ο συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών όλων των Συλλόγων που τη συγκροτούν για τη βελτίωση και την προάσπιση και προα­γωγή των εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδο­τικών και γενικότερων επαγγελματικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών των συλλόγων της χώρας.
β) Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών των συλλόγων και των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων και μελών λοιπών ν.π.δ.δ., οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.
γ) Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας και της ειρήνης στις εργασιακές σχέσεις.
δ) Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος καθώς και η συμμετοχή της στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.
ε) Η καλλιέργεια του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος των εργαζομένων.
στ) Η  ποιοτική  ανάπτυξη  της  ειδικής  αγωγής  και  η  προστασία  του  επιστημονικού  επιπέδου  του  ΕΕΠ  και  ΕΒΠ  μέσω  της  διεξαγωγής  επιμορφωτικών  προγραμμάτων που εισηγούνται  οι  επιστημονικές  επιτροπές.

Άρθρο 3
Για την προάσπιση των προαναφερομένων σκοπών η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:
α) Συγκεντρώνει τις γνώμες και αποφάσεις των Συλλόγων μελών της, τις επεξεργάζεται, τις προβάλλει και τις συζητεί σε Γενικές Συνελεύσεις και Συ­νέδρια.
β) Διεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση των κατακτήσεων του κλάδου με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, α­περγίες, στάσεις εργασίας και όλα τα πρόσφορα μέσα.
γ) Διαφωτίζει και ενημερώνει την κοινή γνώμη στο εσωτερικό και εξω­τερικό και τα όργανα της Πολιτείας για την εθνική, πολιτιστική και κοινωνική αποστολή του Ε.Ε.Π. (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) και Ε.Β.Π. (Ειδι­κού Βοηθητικού Προσωπικού) , με διαλέξεις, δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά, με συνέδρια, δημόσιες συζητήσεις, με ραδιοφωνικές και τηλεο­πτικές εκπομπές, με παρουσιάσεις στο διαδίκτυο, με βιβλία, φυλλάδια, εγκυ­κλίους και άλλα πρόσφορα μέσα.
δ) Επικοινωνεί και συνεργάζεται με εκπαιδευτικές, επιστημονικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού με σκοπό την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, στα θέματα των εργαζομένων.
ε) Συνεργάζεται με κάθε φορέα που μπορεί να συμβάλλει μέσω εκπαί­δευσης στη βελτίωση της αποδοτικότητας, των προσόντων και την εν γένει θεωρητική ή/και πρακτική εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών των Συλ­λόγων της στο αντικείμενο εργασίας των, σε νέες τεχνολογίες, σε θεωρητική κατάρτιση κ.λπ.
στ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, περιο­δείες και αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό, συμμετέχει σε πολιτιστικές, αθλητικές, πνευματικές και λοιπές δραστηριότητες.
ζ) Συνεργάζεται με κλαδικές ενώσεις και Ομοσπονδίες Δημοσίων Υπαλ­λήλων και συμμετέχει σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών της, σε πανδημοσιοϋπαλληλική βάση.
η) Συνεργάζεται με συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων γενι­κότερα.
θ) Συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς φορείς κ.λπ. για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
ι) Καταγγέλλει ή εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές, για τις παραβιάσεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών, που αφορούν στην ίδια ή στους συλλόγους μέλη της.
ια) Μετά από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει μέλος εκπαιδευτικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και συνδικαλιστικών οργανώσε­ων του εξωτερικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Συγκρότηση Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Άρθρο 4
1) Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α είναι δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους Συλλόγους Υπαλλήλων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ­σωπικού Ειδικής Αγωγής της Ελλάδας (Πρωτοβάθμια Όργανα) που είναι σή­μερα μέλη της ή θα συσταθούν νόμιμα σε όλη τη χώρα και θα γίνουν μέλη της και που έχουν μέλη το Ε. Ε. Π και το Ε. Β. Π. που υπηρετεί στα ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, σε σχολικές Δομές του Υπουργείου Παιδείας και ΚΕΔΔΥ της Ελλάδας
2) Είναι δυνατή η ένταξή της σε Τριτοβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο ή η αποχώρησή της από αυτό, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Εγγραφή - Διαγραφή Συλλόγων μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Άρθρο 5
Σύλλογοι-Μέλη  ΠΟΣΕΕΠΕΑ
1) Ένας Σύλλογος για να γίνει μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. πρέπει να έ­χει σχετική νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του και να ζητήσει την εγγραφή του από το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με αίτηση που πρέπει να συνοδεύεται από:
3
α) Αντίγραφο της απόφασης της Γεν. Συνέλευσης των μελών του για την εγγραφή στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και δήλωση ότι αποδέχονται το καταστατικό της Ομοσπονδίας.
β) Αντίγραφο μητρώου μελών του για το συνδικαλιστικό έτος της εγ­γραφής.
γ) Την ετήσια συνδρομή του για το συνδικαλιστικό έτος της εγγραφής. δ) Αντίγραφο εγκεκριμένου Καταστατικού.
2) Μετά την υποβολή της αίτησης με τα καθοριζόμενα στα εδάφια α, β, γ, δ της προηγούμενης παραγράφου, δικαιολογητικά, το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του, εγγράφει, με απόφασή του, το Σύλλογο στα μέλη της και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στον ενδιαφερόμενο Σύλλογο.

Άρθρο 6
1. Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., εάν κρίνει ότι δεν πρέπει να εγγράψει στα μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. έναν Σύλλογο, πρέπει να εκδώσει σχετική α­πόφαση με τους λόγους άρνησής του και να τη γνωστοποιήσει το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες στον ενδιαφερόμενο Σύλλογο.
2. Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη με­τά την απόρριψη της αίτησης του Γεν. Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη και να ζητήσει από αυτή να κρίνει και να αποφασίσει για την εγγραφή του.
3. Εάν τελικά η Γεν. Συνέλευση αποφασίσει την εγγραφή στη Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. του ενδιαφερομένου Συλλόγου, τότε η εγγραφή στη Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. η σχετική αίτηση εγγραφής χωρίς αυτό να επηρεάζει το κύρος της ο­ποιασδήποτε απόφασης ελήφθη στο μεταξύ.
4. Οι νέοι Σύλλογοι αποκτούν το δικαίωμα ψήφου αμέσως μετά την έ­γκριση της εγγραφής τους στη δύναμη της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 7
Δικαιώματα  συλλόγων-μελών
Οι σύλλογοι - μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. έχουν δικαίωμα:
α) Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους στις Τακτικές ή Έκτα­κτες Γενικές Συνελεύσεις και τα Συνέδρια της Ομοσπονδίας (όταν και εάν αυ­τά ορίζονται) με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διά­ταξης και ψήφου σε αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης των Γενι­κών Συνελεύσεων και των Συνεδρίων με έγγραφες υποδείξεις - προτάσεις προς το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
γ) Να δημοσιεύουν αποφάσεις και ανακοινώσεις τους στο δημοσιογρα­φικό όργανο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
δ) Να ζητούν - δύο Σύλλογοι μέλη της-, με κοινή αίτησή τους, τη σύ­γκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για συγκεκριμέ­να και γενικού ενδιαφέροντος θέματα
ε) Να κάνουν γνωστά τα προβλήματα - αιτήματα των μελών τους για προσπάθεια λύσης ή ικανοποίησης.
στ) Να μεταφέρουν τις απόψεις και τις υποδείξεις-προτάσεις τους προς το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σχετικά με θέματα που απασχολούν τον κλάδο.
ζ) Τηρώντας τις διατάξεις του καταστατικού και ακολουθώντας τη γενι­κή γραμμή της Ομοσπονδίας να κάνουν ανακοινώσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή το διαδίκτυο.
Η) Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Συνεδρίων καθώς και του Ισολογισμού δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υποβολή τους από το Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση ή στο Συνέδριο.

Άρθρο 8
Οι Σύλλογοι - μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. οφείλουν:
α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και Συνεδρί­ων.
β) Να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέ­ροντα και τις επιδιώξεις του κλάδου, έτσι όπως υπεύθυνα τα χειρίζεται η Διοί­κηση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
γ) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
δ) Να ενημερώνουν το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τις ενέργειες της παρ. ζ του άρθρου 7 κοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα.
ε) Να γνωστοποιούν στη Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με έγγραφο τις μεταβολές στη σύνθεση των Διοικητικών τους Συμβουλίων καθώς και τις ταχυδρομικές και τηλεφωνικές διευθύνσεις των μελών των.
στ) Να αποστέλλουν στην Ομοσπονδία, μέσα στο 1ο δεκαήμερο Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενημερωμένες καταστάσεις των μελών τους.
ζ) Να αποστέλλουν στη Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. τις ετήσιες συνδρομές τους είτε εφ' άπαξ μέσα στο 1ο δεκαήμερο Δεκεμβρίου κάθε έτους κάθε έτους ή σε δύο δόσεις: Την πρώ­τη μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και τη δεύτερη μέχρι τα τέλη Απριλίου, του κάθε έτους. Διαφορετικά αποστερούνται των δικαιωμάτων του άρθρου 7 για όσο χρόνο καθυστερεί η οικονομική τους τακτοποίηση. Οικονομικά τακτοποιημέ­νοι θεωρούνται οι σύλλογοι μέλη, όταν έχουν καταβάλλει στο ταμείο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με τον παραπάνω τρόπο, τις συνδρομές όλων των φυσικών μελών τους σύμφωνα με τη δύναμή τους, όπως αυτή εξάγεται από τις παραπά­νω καταστάσεις. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν αποσταλεί η παραπάνω κατά­σταση, η οικονομική τακτοποίηση θα γίνει με βάση την χρέωση που προηγού­μενα έχει γίνει στο λογιστήριο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. εκτός αν από το πρακτι­κό αρχαιρεσιών προκύπτει αριθμός μελών μεγαλύτερος, είτε από την κατά­σταση είτε από τα βιβλία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., οπότε η τακτοποίηση γίνεται με βάση αυτόν τον αριθμό.
η) Οι σύλλογοι - μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. μπορούν να ιδρύουν Τα­μεία Αλληλοβοήθειας ή να δημιουργούν ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση ορισμένων εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης.

Άρθρο 9
Οποιεσδήποτε προτάσεις προς την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για αντιμετώπιση αναγκών, προβλημάτων, αιτημάτων και επιδιώξεων μεμονωμένων μελών συλ­λόγων ή/και ομάδων, γίνονται οπωσδήποτε και μόνο μέσω των Δ.Σ. των Συλ­λόγων στους οποίους ανήκουν και πάντοτε γραπτώς.
Μόνο σε περίπτωση που το οικείο Δ.Σ. του Συλλόγου αρνείται αδικαιο­λόγητα να προωθήσει το θέμα ή καθυστερεί πάνω από τριάντα (30) μέρες, επι­τρέπεται η επικοινωνία μεμονωμένων μελών συλλόγων με την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με έγγραφο οπωσδήποτε, στο οποίο θα αναφέρεται και ο λόγος της απευθείας επικοινωνίας.

Άρθρο 10
Αποχώρηση   συλλόγων-μελών
1. Κάθε Σύλλογος μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή από τη δύναμή της, ύστερα από απόφαση των 3/4 των μελών του εκφρασμένη σε Γενική Συνέλευση.
2. Η αίτηση διαγραφής πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της απο­φάσεως της Γεν. Συνελεύσεως για τη διαγραφή και τις συνδρομές του Συλλό­γου προς την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. μέχρι και το έτος που ζητείται η διαγραφή.
3. Η διαγραφή πραγματοποιείται με Πράξη του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., που συντάσσεται μετά την παραλαβή της αίτησης και γνω­στοποιείται στον ενδιαφερόμενο Σύλλογο μέσα σε 30 ημέρες.
4. Σύλλογος που διαγράφεται, ευθύνεται και μετά την διαγραφή του για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως την ημέρα που υπέ­βαλε την αίτηση διαγραφής του.

Άρθρο 11
1. Με πρόταση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και ποσοστού 50% συν 1 των μελών της, μπορεί η Γεν. Συνέλευση να αποφασίζει για τη διαγραφή Συλ­λόγου ή Συλλόγων από τα μέλη της Ομοσπονδίας που βεβαιωμένα εναντιώνο­νται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της ή αντιδρούν στην πραγματοποίηση των ή παραβαίνουν τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων.
2. Στη Γεν. Συνέλευση προσκαλείται από το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. νόμιμος εκπρόσωπος του υπόλογου Συλλόγου, για να απαντήσει στους αποδι­δόμενους λόγους διαγραφής. Μετά την απολογία η Γεν. Συνέλευση με πλειο­ψηφία των 3/4 των αντιπροσώπων που είναι παρόντες, διαγράφει τον εγκα­λούμενο Σύλλογο ή απορρίπτει την πρόταση διαγραφής.
3. Η διαγραφή είναι εξάμηνη, ετήσια ή και οριστική.
4. Αν ο εγκαλούμενος Σύλλογος αδικαιολόγητα δεν προσέλθει για την απολογία και εξηγήσεις, η Γεν. Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την δια­γραφή του ή όχι.
Αν όμως δικαιολογημένα δεν προσέλθει τότε η διαγραφή αποφασίζεται χωρίς νέα πρόσκληση στην επόμενη Γεν. Συνέλευση. Το δικαιολογημένο ή όχι της μη προσέλευσης το κρίνει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12
1. Σύλλογος που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί κατά τη διαδικα­σία του άρθρου 5. Εάν όμως στο διάστημα από τη διαγραφή μέχρι την υποβο­λή της αίτησης επανεγγραφής ιδρύθηκε στο χώρο του νέος Σύλλογος που έγινε μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή του.
2. Σύλλογος που διαγράφηκε από τη Γεν. Συνέλευση μπορεί να επανεγ-γραφεί:
α) πριν από την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που επιβλήθηκε, αν στο μεταξύ κατά την κρίση της Γεν. Συνέλευσης εξέλιπαν οι λόγοι που την επέβα­λαν.
β) μετά την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που του επιβλήθηκε.
Η επανεγγραφή στην περίπτωση 2α, γίνεται ύστερα από αίτηση του δια­γραμμένου Συλλόγου και προηγούμενη απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μελών του, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5. Επί της αιτήσε­ως αποφασίζει η Γεν. Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Στην περίπτωση 2β η επανεγγραφή γίνεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 13
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο (7) επταμελές με πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση με 2ετή θητεία, η οποία αρχίζει από την ε­κλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Εξυπακούεται πως αν για οποιονδήποτε λόγο εκλεγεί νέο Δ.Σ. πριν την παρέλευση της 2ετίας, η θητεία του παλαιού λήγει οπωσδήποτε με την εκλογή του νέου Δ.Σ., του παλαιού θεωρούμενου ότι παραιτείται του υπολοίπου της θητείας του. Η θητεία δε αυτού του νέου Δ.Σ. θα είναι μέχρι το τέλος της ορι­ζόμενης 2ετίας του προηγουμένου.

Άρθρο 14
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. απαρτίζεται από
τους:
α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ειδικό Γραμμα­τέα, ε) Οργανωτικό Γραμματέα, στ) Ταμία, ζ) Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
2. Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι' αυτό το σκοπό ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό ή σε περίπτωση που κατέλθει στις αρ­χαιρεσίες ένας μόνο συνδυασμός, του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, το αργό­τερο σε 5 ημέρες από τις αρχαιρεσίες. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου. Η εκλογή για θέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Αν δεν επιτευχθεί η συγκρότηση κατά την πρώτη συνε­δρίαση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συνεδριάσεις, που κάθε φο­ρά αποφασίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμία όμως περίπτωση η εκκρε­μότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 15 ημέρες από την πρώτη συνεδρί­αση των μελών του Δ.Σ. Αν και στην τελευταία ψηφοφορία του 15νθημέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά, την ίδια ημέρα, νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας γί­νεται κλήρωση.

Άρθρο 15
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται η παράδοση της Διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. στο νέο με σύνταξη ειδι­κής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του Τα­μείου και του υλικού της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Άρθρο 16
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το τρίμηνο και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τουλάχιστον 5 μέλη του. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από 5 ημέρες τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρία τα μέλη που υπόγραψαν τη σχετική αίτηση.
2. Την Ημερήσια Διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα αφού λάβουν υπόψη τους, συμβουλευτικώς, τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον πέντε μέρες πριν από τη συζήτηση.
Στις συνεδριάσεις δεν είναι απαραίτητη η πενθήμερη προειδοποίηση, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα.
3. Τα θέματα που προτείνονται από τους Συλλόγους μέλη και άλλους φορείς καθώς και λοιπά όργανα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δ.Σ.
4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψη­φία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, λογαριάζεται ότι πλειοψήφησε η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος.
5. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.
6. Σε όλες τις συνεδριάσεις το Δ.Σ., τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρα­κτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερο πριν την επόμενη συνεδρίαση.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρε­ώσεις:
1. Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλο­ποίηση των Καταστατικών σκοπών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
2. Παρέχει στους Συλλόγους και την Ελεγκτική Επιτροπή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.
3. Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη των Συλλόγων με ειδικές γνώσεις και πείρα ή ενδιαφέρον σε ειδικά θέματα για μελέτη και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων.
4. Παρακολουθεί την εξέλιξη του Προϋπολογισμού και εγκρίνει τις ανα­γκαίες αναμορφώσεις του, καθώς και τις μηνιαίες δαπάνες της Ομοσπονδίας.
5. Καθορίζει την αντιμισθία των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού, την αμοιβή του μονίμου και έκτακτου προ­σωπικού των γραφείων και την αποζημίωση του νομικού συμβούλου ή άλλης εντεταλμένης περιοδικής εργασίας.
6. Αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες απρόβλεπτες από τον ετήσιο προϋ­πολογισμό και μέχρι ποσού 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού.
7. Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό που εξυπη­ρετούν τους σκοπούς της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και για τις περιοδείες των μελών του, που διακόπτονται 30 ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, εγκρίνοντας και τις α­παιτούμενες σχετικές δαπάνες (μεταφοράς, διαμονής, διατροφής, έξοδα παρα­στάσεως κ. λπ.).
8. Προσλαμβάνει και απολύει το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό των γρα­φείων της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και μεριμνά για την κινητή και ακίνητη περιου­σία της.
9. Καταρτίζει και τροποποιεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Ομοσπονδίας και τον υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
10. Αποφασίζει για τις αγωνιστικές εκδηλώσεις και τη διεκδίκηση των συμφερόντων του κλάδου, καθορίζοντας και τις μορφές αυτής.
11. Συγκαλεί τους αντιπροσώπους των συλλόγων σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
12. Συντάσσει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων.
13. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γεν. Συνέλευση τον Προϋπολογισμό του επόμενου και τον απολογισμό του προηγούμενου συνδικαλιστικού έτους. Υποβάλλει για έλεγχο έκθεση πεπραγμένων και για έγκριση τον προγραμματισμό δράσης του.
14. Συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση του δεύ­τερου έτους της θητείας του, την έκθεση πεπραγμένων του, λογοδοτεί και ε­λέγχεται για την άσκηση της Διοίκησης.
15. Γενικά κρίνει και αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέρ­γειες για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και τα συμ­φέροντα του Κλάδου.

Άρθρο 18
1. Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν έξοδα κι­νήσεως, που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από τη Γεν. Συνέλευση.
2. Τα τακτικά από την επαρχία μέλη του Διοικ. Συμβουλίου παίρνουν ε­πιπλέον έξοδα στεγάσεως και μετακινήσεως καθορίζονται και εγκρίνονται όπως τα έξοδα κινήσεως.
3. Ο Ταμίας δικαιούται επιπλέον επιδόματος διαχειριστικών λαθών που καθορίζεται και εγκρίνεται όπως και τα άλλα έξοδα.
4. Καμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για απασχόληση ή εργασία του στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Άρθρο 19
Τακτικό μέλος του Διοικ. Συμβουλίου δεν συγχωρείται:
1. Να παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
2. Να ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων.
3. Να προβαίνει ενσυνείδητα σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, τον περιορισμό, την εξουδετέρωση ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
4. Να αντιστρατεύεται σε αποφασισμένες ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και εάν μειοψήφησε στις σχετικές αποφάσεις.
5. Αν καταγγελθεί με τέτοια παράβαση, ο υπαίτιος καλείται από τον Πρόεδρο να δώσει εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αν διαπι­στώσει ότι οι καταγγελίες είναι πραγματικές απαγγέλλει σε ειδικό πρακτικό θεμελιωμένη την κατηγορία και εισηγείται στην πρώτη Γεν. Συνέλευση την τιμωρία του υπολόγου. Με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων αντιπροσώπων, η Γεν. Συνέλευση μπορεί να επιβάλλει στον υπόλογο τις παρακάτω ποινές:
α) Απόδοση μομφής ή β) Οριστική διαγραφή από το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Άρθρο 20  
Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.
1. Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του αντίστοι­χου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμού που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε. Εάν υπάρχει ένας μόνο συνδυασμός, η αναπλήρωση γίνεται από τον πρώτο επιλαχόντα. Εάν όμως παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση του Δ.Σ. σε σώμα.
3. Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα μόνο ή το αξίωμα και τη θέση στο Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 ημέρες δεν αποφασίζει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτη­σης.
4. Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν 6 μέλη του Δ.Σ. ή λιγό­τερα μέλη από 6 αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώ­σουν, τότε τα μέλη του Δ. Σ. που απομένουν, συγκαλούν Γενική Συνέλευση μέσα σε δύο μήνες για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που εναπομένουν επιμελούνται τις κατεπείγουσες και ανεπίδεκτες αναβολής υποθέσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. περιοριζόμενα όμως στην ενέργεια των εντελώς απαραίτητων πράξεων μέσα στα πλαίσια των αποφάσεών του.

Άρθρο 21
Αρμοδιότητες Προέδρου
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους, φυσικούς ή νομικά πρόσωπα και οργανώ­σεις (επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κ.λπ.) αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο.
2. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία, μαζί με το Γεν. Γραμματέα ή και άλλο μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., στις παραστάσεις και επαφές με τα Προεδρεία των Περιφερειακών Συλλόγων Μελών του ανά τη χώρα, με πολιτι­κούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
3. Συνυπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και με τον Τα­μία τα εντάλματα πληρωμών.
4. Συγκαλεί το Διοικ. Συμβούλιο σε συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες, σύμφωνα με το άρθρο 16 και διευθύνει τη συζήτηση.
5. Ασκεί Γενική Εποπτεία σε όλες τις Υπηρεσίες της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και συντονίζει τα έργα της.

Άρθρο 22 
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου
1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύ­εται σε όλες του τις αρμοδιότητες.
2. Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου, που μπορεί να του αναθέτει αυτός με α-πόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 23 
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
1. Ασκεί τη Διεύθυνση και την εποπτεία στα γραφεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και στο προσωπικό τους, σύμφωνα με τις γενικές κατευ­θύνσεις που χαράσσει το Δ.Σ.
2. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλ­ματα πληρωμής.
3. Συντάσσει τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
4. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την ετήσια Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24 
Αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέα
1. Ο Ειδικός Γραμματέα αναπληρώνει τον Γεν. Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει προσωρινά, σε όλες τις αρμοδιότητές του.
2. Μπορεί το Δ.Σ. να του αναθέσει με Πράξη του την άσκηση ορισμένων καθηκόντων της αρμοδιότητας του Γεν. Γραμματέα.

Άρθρο 25

Αρμοδιότητες Οργανωτικού Γραμματέα
1. Εισηγείται στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για οργανωτικά θέματα ε­πικοινωνίας με τους συλλόγους και υλοποιεί σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
2. Οργανώνει και προγραμματίζει τις διάφορες εκδηλώσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. (συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, διαλέξεις, συνέδρια, αποστο­λές κ. λπ.).
3. Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
4. Τηρεί το βιβλίο μητρώου του Δ.Σ. των Συλλόγων μελών της
Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Άρθρο 26 
Αρμοδιότητες Ταμία
1. Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία.
2. Ευθύνεται για τη χρηματική περιουσία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
3. Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση των γενομένων δαπανών και φροντί­ζει για την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού δαπανών.
4. Αναλαμβάνει τις καταθέσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ύστερα από από­φαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό της Ομοσπονδίας στο Ταχ. Ταμιευτήριο ή σε Τράπεζες.
5. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γεν. Συνέλευση τον Προϋ­πολογισμό της επόμενης Διαχειριστικής περιόδου και τον Απολογισμό του προηγούμενου έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26Β   
Αρμοδιότητες Υπευθύνου Τύπου και ∆ημοσίων Σχέσεων
Φροντίζει σε συνεργασία με τον Οργανωτικό Γραμματέα για τις δηµόσιες σχέσεις της ΠΟΣΕΕΠΕΑ  και ειδικότερα: α) Για  τη  φιλοξενία  επισκεπτών  και  εκπροσώπων  άλλων  οργανώσεων,  εκπαιδευτικών  και συνδικαλιστικών, του εσωτερικού και του εξωτερικού και για την επαφή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ µε αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού. β) Την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, συνεντεύξεων τύπου κ.λπ. γ) Τη δημοσιογραφική προβολή των δραστηριοτήτων της, ΠΟΣΕΕΠΕΑ τις τηλεοπτικές εµφανίσεις, την οργάνωση ειδικών αποστολών στο εσωτερικό και εξωτερικό

Άρθρο 27
Ελεγκτική Επιτροπή
Τον έλεγχο του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως προς την οικονομική δια­χείριση της Οργάνωσης ασκεί 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση από κοινό ψηφοδέλτιο με το Δ.Σ. για 2ετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος.

Άρθρο 28
1. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκροτούνται σε Σώμα στα Γρα­φεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με μυστική ψηφοφορία σε επτά το πολύ ημέρες από την εκλογή τους και ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό ή σε περίπτωση ύπαρξης ενός συνδυα­σμού, από το μέλος που πλειοψήφησε. Αν αυτός αμελήσει η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχθηκε για την Ελεγκτική Επιτροπή.
2. Το μέλος της Ε.Ε. που αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνε­ται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του αντιστοίχου ψηφοδελτίου. Αν πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλ­τιο που πλειοψήφησε ή εάν πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο, από τον πρώτο επι­λαχόντα. Αν πρόκειται για αποχώρηση του Προέδρου γίνεται ανασυγκρότηση σε σώμα της Ε.Ε. μετά την αναπλήρωση. Το εδάφιο β' της παρ. 1 του άρθρου 20 εφαρμόζεται και στην περίπτωση της αναπλήρωσης των μελών της Ελε­γκτικής Επιτροπής.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στην Αθήνα, στα Γραφεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: α) Τακτικά μία φορά το χρόνο, τον Ιούνιο, για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. β) Έκτακτα όταν καλείται από το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και γ) Όταν καλείται από 2 μέλη της.
4. Η τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε. γίνεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της συζήτησης, και η οποία ανακοινώνεται στα μέλη της τουλάχιστον 3 μέρες πριν από τη συνεδρί­αση. Για επείγοντα θέματα δεν είναι αναγκαία η 3ήμερη προειδοποίηση.
5. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται και τα 3 μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών της Ε.Ε.
6. Τα έξοδα κινήσεως και παράστασης των μελών της Ε.Ε. που μετακι­νούνται στην Αθήνα για συνεδρίαση και άσκηση των καθηκόντων τους βαρύ­νουν εξ ολοκλήρου το Ταμείο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Άρθρο 29
1. Αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος ως προς την οικονομική διαχεί­ριση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
2. Ο Διαχειριστικός έλεγχος αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο και συντάσσονται ειδικές εκθέσεις, που πα­ρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Άρθρο 30
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και ελέγχει το Δ. Σ. και τα άλλα όργανα Διοίκησής της.
Ειδικότερα:
1. Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα της Διοίκησης.
2. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό της Ομοσπονδίας.
3. Αποφασίζει για την εγγραφή, την επανεγγραφή ή τη διαγραφή συλλό­γων - μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
4. Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Δ.Σ. και την Ε.Ε. της
Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
5. Εκλέγει σε τακτική ή έκτακτη συνέλευση τους αντιπροσώπους για τη συμμετοχή σε τριτοβάθμια οργάνωση.
6. Ελέγχει τις ενέργειες των Αιρετών Εκπροσώπων του Κλάδου στα Κε­ντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, οι οποίοι για το σκοπό αυτό, καλούνται στη Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
7. Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 45 αυτού του Καταστατικού.
8. Εγκρίνει ή τροποποιεί τον Κανονισμό Εσωτερικής λειτουργίας της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
9. Αποφασίζει για τις σχέσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με άλλες συνδικα­λιστικές οργανώσεις.
10. Ανακηρύσσει επίτιμους προέδρους της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για προ­σφορά σοβαρής υπηρεσίας.
11. Αποφασίζει για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
12. Αποφασίζει για την τιμωρία ή μη των μελών του Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει σχετική εισήγηση κατά το άρθρο 19 παρ. 5.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

Άρθρο 31

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Κάθε χρόνο, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου ή το πρώτο του Ιουλίου πραγματοποιείται στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη της Ελλάδας, Γενι­κή Συνέλευση των αντιπροσώπων των συλλόγων - μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., με πρόσκληση του Δ.Σ. που αποστέλλεται στους συλλό­γους μέλη έναν μήνα πριν.
2. Στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται: α) Ο τόπος της Συνέλευσης.
β) Η ημέρα και ώρα έναρξης
γ) Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Άρθρο 32
1. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την αποστολή της πρόσκλησης μπορούν οι Σύλλογοι να στείλουν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. κάθε πρότασή τους, αιτιολο­γημένη και η Διοίκηση εγγράφει στην Οριστική Ημερήσια Διάταξη.
2. Προσθήκη νέων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη επιτρέπεται σε κά­θε περίπτωση μέχρι, το αργότερο, μέχρι δέκα ημέρες πριν τη Συνέλευση.

Άρθρο 33
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Κατά την κρίση του Διοικ. Συμβουλίου ή ύστερα από έγγραφη αίτηση των Συλλόγων που αντιπροσωπεύουν το 1/10 του συνόλου των Συλλόγων -μελών, συγκαλούνται έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβου­λίου.
2. Για τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν ισχύουν οι προθεσμίες της Τακτικής ούτε και η διαδικασία του καθορισμού των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Ο χρόνος σύγκλησης και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης καθορίζονται με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου ανάλογα με την ανάγκη που επιβάλλει τη σύγκληση της Γ.Σ.
3. Όταν όμως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από έγ­γραφη αίτηση των Συλλόγων, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ο χρό­νος σύγκλησής της καθορίζονται από τους Συλλόγους που τη συγκαλούν στα χρονικά όρια 20 - 30 ημερών.
4. Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοι­κητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ή ο Αντιπρόεδρος και η Γραμμα­τεία της Συνέλευσης εξυπηρετείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον όμως πρόκειται: α) Για συζήτηση προτάσεως μομφής κατά του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και β) Για εκλογή νέας Διοίκησης πριν από τη λήξη της θητείας της παλιάς, εκλέγεται 3μελές Προεδρείο.

Άρθρο 34 
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων
1. Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν πα­ρευρίσκονται σ' αυτή το 1/2 πλέον ενός του συνόλου των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., ανεξάρτητα από ποια μέλη προέρχονται οι παρόντες. Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη θεω­ρούνται όσα καταβάλλουν τη συνδρομή τους στη Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος ζ του Καταστατικού.
2. Αν η Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά 2-15 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτή το 1/2 του συνό­λου των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά 2-15 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/3 του συνόλου των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτο­ποιημένων μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για τροποποίηση Κατα­στατικού ή για διάλυση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. βρίσκεται σε απαρτία αν πα­ρευρίσκονται τα 2/3 των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων με­λών και αν δεν έχει απαρτία αναβάλλεται και συγκαλείται νέα, μετά 2-15 ημέ­ρες. Πραγματοποιείται δε, μόνο όταν εξασφαλιστεί η παρουσία του 1/2 του συνόλου των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 35
α) Στις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές ή Έκτακτες δικαίωμα συμμετοχής, ψήφου και λόγου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν μόνο οι αντι­πρόσωποι των Συλλόγων-μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, καθώς και όσα μέλη Συλλόγων είναι εκλεγμένα στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α..
β) Ο αριθμός αντιπροσώπων καθορίζεται από τον αριθμό των μελών των περιφερειακών συλλόγων που είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία. Σε κάθε είκοσι μέλη αντιστοιχεί ένας αντιπρόσωπος. Η αντιπροσώπευση γίνεται με τον εξής τρόπο:
Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται κατ' ελάχιστο από δύο αντιπρόσωπους ασχέτως από των αριθμό των ψηφισάντων. Οι αδιάθετες έδρες που προκύ­πτουν από το σύνολο του μητρώου μελών (παράγραφος 1) των περιφερειακών συλλόγων, μοιράζονται με το εκλογικό μέτρο που προκύπτει από το σύνολο των ψηφισάντων.
γ) Για να γίνουν δεκτοί στο Συνέδριο/Συνελεύσεις οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του πρακτικού εκλογής τους και βεβαίωση-εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του μέλους που εκπροσωπούν. Σε πε­ρίπτωση που δεν προσκομίζεται η παραπάνω βεβαίωση, ο αντιπρόσωπος μπο­ρεί να προσφύγει στο Συνέδριο που αποφασίζει πριν από την ημερήσια διάτα­ξη. Η συμμετοχή του αποκλείεται μόνον όταν αποδειχθεί ότι έχει χάσει την ι­διότητα του αντιπροσώπου ή του μέλους του Συλλόγου από τον οποίο προέρ­χεται.
δ) Κάθε μέλος θεωρείται παρόν οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των αντιπροσώπων του που παρίσταται στο Συνέδριο. Παράσταση και ψήφος στο Συνέδριο με πληρεξούσιο, απαγορεύεται.
Ε) Παραίτηση αντιπροσώπου γίνεται προς το Συνέδριο και αντικαθίστα­ται από τον αμέσως επόμενο εκλεγέντα του ίδιου Συλλόγου.

Άρθρο 36
1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του 1/2 πλέον ενός των παρόντων αντιπροσώπων και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία.
2. Η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια
βοής.
3. Είναι μυστική η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβου­λίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής, των Αντιπρο­σώπων, για αντιπροσώπευση στην Τριτοβάθμια Οργάνωση, για θέματα εμπι­στοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας.
4. Όταν πρόκειται για έγκριση Προϋπολογισμού, Απολογισμού, Κανονι­σμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση.
5. Για θέματα που δεν προβλέπεται μυστική ή ονομαστική ψηφοφορία η απόφαση λαμβάνεται με ανάταση του χεριού.
6. Σε όλες τις ψηφοφορίες οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του 1/2 πλέον ενός των παρόντων αντιπροσώπων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις του εδαφ. β' παράγραφος 2 του άρθρου 37, του άρθρου 45 και του άρθρου 47, που απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων αντιπροσώπων, καθώς και του άρθρου 19 παράγραφος 5 που απαιτείται πλειοψηφία των 3/5.
7. Η Γενική Συνέλευση όταν κρίνει ότι για κάποιο θέμα που δεν προβλέ­πεται, είναι αναγκαίο να ληφθεί απόφαση με μυστική ψηφοφορία, μπορεί με απόφασή της να την ενεργήσει.
8. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών αποδεικνύεται με βεβαίωση του Ταμία της Ομοσπονδίας που κατατίθεται στην Εφορευτική Επιτροπή.
9. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες με οποιοδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Κάθε αντιπρόσωπος έχει μόνο μια ψήφο.
10. Αν κάποιος Σύλλογος δεν προσέλθει σε Γεν. Συνέλευση, δεν απαλ­λάσσεται από τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
11. Τα έξοδα κίνησης και παράστασης των αντιπροσώπων που λαμβά­νουν μέρος σε Γεν. Συνέλευση βαρύνουν το Ταμείο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Το ύψος των εξόδων και παράστασης για κάθε περίπτωση αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Άρθρο 37
Διαδικασία στην Τακτική Γενική Συνέλευση
1. Μετά τη συγκέντρωση των αντιπροσώπων στο χώρο της Συνέλευσης με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., εκλέγεται με ονομαστική κλήση Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με το σύστημα της απλής αναλογικής, η οποία διεξάγει τις αρχαιρεσίες έχοντας την εποπτεία των και αποφαίνεται για κάθε αμφισβή­τηση ή ένσταση που θα υποβληθεί.
2. Ακολούθως η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τη διαχείριση των Εργασιών της Συνέλευσης. Αμέσως μετά τη διαπίστωση απαρτίας: α) Παρου­σιάζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Διοίκησης η Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. β) Παρουσιάζεται από τον Ταμία της Διοίκησης ο Οικονομικός Απο­λογισμός της Διοίκησης γ) Παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής, Εισηγητική Έκθεση του οικονομικού ελέγχου που έκαμε δ) Υπο­βάλλεται για έγκριση ο Προϋπολογισμός της επομένης διαχειριστικής περιό­δου ε) Γίνεται ο έλεγχος των πεπραγμένων της Διοίκησης στον οποίο ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. δίνουν τις απαραίτητες εξηγήσεις και διευκρινίσεις στ) Εγκρίνονται τα Διοικητικά και Οικονομικά πεπραγμένα της Διοίκησης.

Άρθρο 38
Αρχαιρεσίες
1. Στο τέλος των εργασιών της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης που γίνεται με τη λήξη της θητείας της Διοίκησης, διεξάγονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικ. Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. καθώς και Ελεγκτικής Επιτρο­πής.
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ε­κλέγονται από τους αντιπροσώπους όσοι τελούν σε ενεργό υπηρεσία.
3. Για το ΔΣ εκλέγονται εφτά  (7) τακτικά μέλη και 5 αναπληρωματικά και για την Ελεγκτική επιτροπή εκλέγονται 3 μέλη και 2 αναπληρωματικά.
4. Η Γεν. Συνέλευση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ εκλέγει αντιπροσώπους για τριτοβάθμιο όργανο κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών της

Άρθρο 39
Σύστημα Εκλογών
Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επι­τροπής είναι η απλή αναλογική. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ε­λεγκτικής επιτροπής, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωρι­στών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των ε­γκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέ­τρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο, στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβε.
Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
Συνδυασμός, που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του αντιστοιχούν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προη­γουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μία, στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων, μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτεται ούτε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών, που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, ενεργείται κλήρωση.
Τα ψηφοδέλτια του κάθε συνδυασμού, γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα τη φράση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ακολουθούν, το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού και τα ονόματα των υποψη­φίων μελών σε αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια γράφεται η φράση ΕΛΕ­ΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων μελών.
Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε ή μαύρο στυλό μέχρι εφτά (7) σταυρούς προτίμησης για το Διοικ. Συμβούλιο και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Κάθε άλλο σημείο επί του ψηφοδελτίου θα αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.
Της Εφορευτικής Επιτροπής προΐσταται δικαστικός αντιπρόσωπος, ο οποίος έχει τα προσόντα και ορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπει το άρ­θρο 11 του ν. 1264/82, όπως εκάστοτε ισχύει. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό για την εκλογή του Διοικ. Συμβουλίου ισχύει και για την ε­κλογή των αντιπροσώπων της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σε τυχόν συσταθησόμενη Τριτοβάθμια Οργάνωση.

Άρθρο 40
1. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθεί στην αίθουσα ε­κλογών η κάλπη για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.
2. Κάθε αντιπρόσωπος Συλλόγου (ψηφοφόρος) παίρνει από την Εφορευ­τική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε ανακηρυγμένου συνδυασμού και μεμο­νωμένου υποψήφιου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε περίκλειστο ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιό του και ρίχνει κλειστό το φάκελο με το ψηφο­δέλτιο στην κάλπη, υπογράφει στην ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχω­ρεί από την αίθουσα.
3. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετρούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και συ­ντάσσεται για όλα ειδικό Πρακτικό.
4.Τις έδρες καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψή­φιοι, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο. Ο,τι δεν προβλέπεται στο παρόν, ρυθμίζεται συμπληρωματικώς από τις διατά­ξεις του ν. 1264/82, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 41 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
1. Εκτός από τα παραπάνω όργανα που είναι η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή, θεσμοθετείται η ΟΛΟΜΕ­ΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ των Συλλόγων-μελών.
2. Η Ολομέλεια συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ή αν το ζητήσει το 1/3 των συλλόγων μελών με σχετική αίτηση προ το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., που θα περιλαμβάνει και τα προς συζήτηση θέματα.
3. Η Ολομέλεια των Προέδρων αποφασίζει για όλα τα θέματα της Ημε­ρήσιας Διάταξης που καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Την η­μέρα συνεδρίασης της Ολομέλειας μπορεί με απόφασή της κατά πλειοψηφία να εγγράψει και άλλο θέμα για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.
4. Η Ολομέλεια συγκροτείται από τους Προέδρους όλων των συλλόγων μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. εφ' όσον έχουν εκλέξει ένα τουλάχιστον αντι­πρόσωπο στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων του Κλά­δου. Μπορεί να συμμετέχει και Πρόεδρος συλλόγου που δεν έχει εκλέξει αντι­πρόσωπο, μόνο όμως με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Αν ο Πρόεδρος κω­λύεται ο σύλλογος εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση του Δ. Σ. του Συλλόγου.
5. Η Ολομέλεια των Προέδρων αποφασίζει για την εξειδίκευση των α­ποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., με κύριο στόχο να γίνει αποτελεσματικότερη η παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος των υπαλλήλων που εκπροσωπεί. Αποφασίζει για κυρίαρχα και σημαντικά ζη­τήματα τόσο στη διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου, ιεράρχηση στόχων,
25
πρόταξη αιτημάτων και προσδιορισμό μορφών δράσης, αποφασίζει για έκτα­κτα θέματα που είναι ενδεχόμενα να προκύψουν στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο Γενικών Συνελεύσεων των αντιπροσώπων της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., σε κα­μιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να ανατρέψει αποφάσεις των Γενικών Συνε­λεύσεων.
6. Η Ολομέλεια των Προέδρων είναι δυνατόν, αν απαιτηθεί από τις ανά­γκες, να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Οργάνου, που πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των συλλόγων με­λών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Άρθρο 42
ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
1. Τα τακτικά έσοδα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών της, που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία της. Οι ετήσιες συνδρομές μπορούν να εισπράττονται κατά τη διαδικασία παρακράτησης από τον εργοδότη, που ορίζεται στο άρθρο 6 του ν.1264/1982.
2. Έκτακτα έσοδα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι οι έκτακτες συνδρομές των μελών της που αποφασίζονται πάλι από τη Γενική Συνέλευση και τα έσο­δα από εκδόσεις, δωρεές, κληρονομιές, εορτές, εκποίηση υλικού κ.λπ.

Άρθρο 43
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
1. Η διάλυση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. αποφασίζεται από Γενική Συνέλευ­ση που συγκαλείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό, βρίσκεται σε απαρτία αν παρα­βρίσκονται τα 2/3 του συνόλου των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτο­ποιημένων μελών και η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τα 3/4 των παρό­ντων αντιπροσώπων.
2. Όταν η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. διαλυθεί και ώσπου να ανασυσταθεί, η πε­ριουσία της, κινητή και ακίνητη περιέρχεται με απόφαση της Γενικής της Συ­νελεύσεως σε παρεμφερείς οργανώσεις, για την επίτευξη των στόχων τους.

Άρθρο 44
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή/και ειδικών θεμάτων, καταρτίζονται ειδικές επιτροπές ανάλογα με τα τρέχοντα θέματα, ή /και επιτροπές ειδικοτήτων, οι οποίες θα αποτελούνται από άτομα ειδικής κατάρτισης που προέρχονται από το χώρο αυτό ή άλλων ειδικοτήτων. Στα μέλη τους μπορεί να καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, εφόσον εγκρίνεται από το Δ.Σ. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει και ένα μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το οποίο δεν θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης. Οι επιτροπές αυτές δύνανται να συμμετέχουν με εκλεγμένο εκπρόσωπό τους στη Γενική Συνέλευση και η συμμετοχή τους είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα». Επίσης, προστίθεται παράγραφος 2 με το εξής περιεχόμενο: «Συνιστάται εταιρία που επιδιώκει κοινό σκοπό, μη κερδοσκοπικό στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τη μελέτη των εκπαιδευτικών ζητημάτων, την παραγωγή τεκμηριωμένων θέσεων, την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και την προαγωγή των δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας. Η εταιρία γενικά υποβοηθάει το έργο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Άρθρο 45

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Το Καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης.
2. Η Γεν. Συνέλευση που θα προβεί στην τροποποίηση ή αναθεώρηση του Καταστατικού αυτού πρέπει να απαρτίζεται από τα 2/3 του συνόλου των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και οι κατ' άρθρο και στο σύνολό του τροποποιήσεις πρέπει να εγκρίνονται από τα 3/4 των παρό­ντων αντιπροσώπων.

Άρθρο 46
Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας είναι στρογγυλή. Κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία της και στο κέντρο, το έτος ίδρυσής της, 2008.

Άρθρο 47
Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τη Γενι­κή Συνέλευση ή το Δ.Σ. που οι αποφάσεις του πρέπει οπωσδήποτε να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του νόμου «Περί Σωματείων» του Αστικού Κώδικα και του ν.1264/82, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 48
Σύλλογοι που είναι μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., δεν μπορούν να είναι μέλη και άλλης Οργάνωσης δεύτερου βαθμού.

Άρθρο 49
Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από σαράντα εννέα (49) άρθρα συζητήθηκε κατ' άρθρο στην Γενική Συνέλευση της 23/11/2013, που έ­γινε στη Αθήνα, εγκρίθηκε δε κατ' άρθρο και στο σύνολό του, από την παρα­πάνω Γενική Συνέλευση και ισχύει από την έγκρισή από το αρμόδιο Δικαστή­ριο και την κατά νόμο εγγραφή του στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 23/11/2013