Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

λάβαμε και δημοσιεύουμε την επιστολή του συναδέλφου Δημήτρη Αρβανίτη, αιρετού του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής, σχετικά με τη συνάφεια και μοριοδότηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων του ΕΕΠ και ΕΒΠ. Η επιστολή αυτή δημοσιεύεται σε συνέχεια της διαμαρτυρίας που ανάρτησε η ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 6 Αυγούστου 2015, αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής του ΙΕΠ για έγκριση της συνάφειας, χωρίς τη συμμετοχή σε αυτή μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ. 
Συνυπογράφουμε τις προτάσεις του συναδέλφου Δ. Αρβανίτη, με τις οποίες συμφωνούμε πλήρως και επισημαίνουμε με τον πλέον εμφατικό τρόπο προς το Υπουργείο Παιδείας, ότι δεν είναι δυνατόν να φτιάξεις το καινούργιο με παλιά υλικά και συνταγές του παρελθόντος.


ΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΥΣΕΕΠ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ 2014
            Διαπιστώνεται κατά την προσπάθεια εφαρμογής των προβλέψεων της εγκυκλίου των αναπληρωτών ΕΕΠ 2014, ότι η εξέταση της συνάφειας και η μοριοδότηση των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των υποψηφίων καθίσταται δυσχερής και το αποτέλεσμα θα είναι η απόρριψη μεγάλου ποσοστού.
            Συγκεκριμμένα είναι φανερό ότι αποκλείονται από την μοριοδότηση τίτλοι που περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα (και αντικείμενα απασχόλησης-παρέμβασης) που προβλέπονται από το ισχύον καθηκοντολόγιο του ΕΕΠ (που αποτελεί την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και αντικειμένων απασχόλησης)  και τον νόμο που περιγράφει το αντικείμενο των υπηρεσιών ΕΑΕ (3699/2008 κ.ά.).
            Δεν μοριοδοτούνται δηλαδή τίτλοι σπουδών που αναφέρονται στο αντικείμενο του κλάδου αλλά μόνο  αυτοί που θα κριθεί ότι  έχουν  συνάφεια με την ΕΑΕ.
            Δεδομένου ότι υπάρχουν μεταπτυχιακοί τίτλοι ανα κλάδο που ο τίτλος η και το περιεχόμενο σπουδών δεν αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην ΕΑΕ, αλλά αποτελούν εξειδίκευση η εφαρμοσμένη θεραπευτική η υποστηρικτική παρέμβαση η ερευνητική εργασία που προβλέπεται και από το καθηκοντολόγιο του κλάδου η/και τις γενικές η ειδικές αρμοδιότητες της υπηρεσίας, θεωρούμε ότι αυτοί πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι συναφείς και με την ΕΑΕ.
Με βάση την σχετική αναφορά στην γνωμοδότηση 15/2010 του ΝΣΚ (19-1-2010) http://www.dimastin.gr/2013/07/152010.html ,
1. Η έννοια της συνάφειας δεν σημαίνει την πλήρη ούτε την μερική ακόμη ταύτιση του περιεχομένου με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου
2. …το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μπορεί να είναι και ξένο προς το καθεαυτό αντικείμενο της απασχόλησης του υπαλλήλου, αρκεί να περιλαμβάνεται σε μία από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας του (άρα εδώ ενδεχομένως μπαίνουν και τίτλοι που αφορούν όχι μόνο το παιδαγωγικό η το θεραπευτικό/υποστηρικτικό έργο, αλλά και το διοικητικό /οργανωτικό/ερευνητικό/κ.ά).
3. Απαιτείται συνάφεια όχι του τίτλου του μεταπτυχιακού αλλά του περιεχομένου σπουδών
4. Άρα το ΥΣ αποφασίζει με βάση τη συνάφεια του περιεχομένου σπουδών και όχι του τίτλου του μεταπτυχιακού.
Συμπερασματικά νομίζουμε ότι χρειάζεται να ληφθεί  υπ όψη το περιεχόμενο σπουδών κάθε μεταπτυχιακού τίτλου και όχι μόνο ο τίτλος του ώστε να είναι δυνατό να κριθεί αν συναντάται το κριτήριο της συνάφειας (δλδ της μερικής μόνο σχέσης) με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου (γενικό και ειδικό καθηκοντολόγιο) η τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας (ειδική αγωγή, ΣΜΕΑ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ). Άρα είναι απαραίτητο άμεσα να ζητηθούν αναλυτικές βαθμολογίες η βεβαιώσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για το περιεχόμενο σπουδών κάθε μεταπτυχιακού τίτλου….

Περαιτέρω, υπενθυμίζουμε ότι:
Η ΠΟΣΕΠΕΑ στις : «ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2014» προτείνει στη σελ. 15:
1.                  Η επιλογή για πρόσληψη του προσωπικού, μόνιμου ή αναπληρωτών, επιβάλλεται να γίνεται μέσω ΑΣΕΠ, με σειρά προτεραιότητας, βάση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, τα οποία θα πρέπει να προσδιοριστούν - επικαιροποιηθούν επακριβώς και τα οποία θα μοριοδοτούνται ανάλογα. Επιβάλλεται η κατάρτιση ενός ενιαίου αξιολογικού - αξιοκρατικού πίνακα ανά κλάδο με τυπικό προσόν τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών προκειμένου να εκκινούν όλοι οι υποψήφιοι από την ίδια ισότιμη βάση. Μοριοδότηση ανάλογα με το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό που κατέχει ο υποψήφιος και διαβάθμιση ανάλογα με την συνάφεια με  το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης η των ανθρωπιστικών επιστημών. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ειδικότητες του ΕΕΠ είναι πολλές και διαφορετικές, θεωρούμε ότι θα είναι δυσχερής η εφαρμογή του συστήματος των γραπτών εξετάσεων, αφού το γνωστικό αντικείμενο των ειδικοτήτων είναι διαφορετικό.
Eπίσης στη Διαβούλευση του ΥΠΑΙΘ για το Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Εκπαίδευση καταθέσαμε για το θέμα:
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ (7 ΜΑΙΟΥ 2014)
«ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΡΘΡΟ 24 Διορισμοί ΕΕΠ και ΕΒΠ Υπηρεσιακές μεταβολές ΕΕΠ και ΕΒΠ,
i) :Ακαδημαϊκά κριτήρια:
α) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μια (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
β) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, έξι (6) μονάδες
γ) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, τρεις (3) μονάδες
δ) είναι κάτοχοι δευτέρου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, δύο (2) μονάδα
ε) είναι κάτοχοι δευτέρου τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, μιάμιση (1,5) μονάδα
ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην ΕΑΕ που υλοποιείται από Πανεπιστήμια μιάμιση (1,5) μονάδα.

ΣΗΜ.: ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ζ) ΟΠΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ» βλπ. παρακάτω
«Σχολιάζοντας προβλέψεις του σχεδίου νόμου δεν μπορούμε παρά να ζητήσουμε την απάλειψη των προβλέψεων αναγνώρισης των σεμιναρίων ειδικής αγωγής 400 ωρών και ετήσια, που δεν προσφέρουν παρά ευκαιρίες για εκμετάλλευση της ανάγκης για πρόσθετα «προσόντα» με την αύξηση του ανταγωνισμού για την πρόσληψη πτυχιούχων όλων των κλάδων.
            Επίσης παρατηρούμε ότι γίνεται προσπάθεια να ανακηρυχθούν τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά στην ΕΑΕ μονοδιάστατα ως τα μόνα που προσφέρουν πρόσβαση στην εργασία στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. Αναρωτιόμαστε ποια ανάγκη εξυπηρετεί αυτό και γιατί αντίθετα δεν αναγνωρίζεται η ανάγκη για επιμόρφωση - εξειδίκευση του προσωπικού όλων των κλάδων σε μεθόδους εκπαίδευσης και υποστηρικτικής παρέμβασης σε κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών η αναπηρίας.»

Συμπερασματικά νομίζουμε ότι χρειάζεται να ληφθεί  υπ όψη το περιεχόμενο σπουδών κάθε μεταπτυχιακού τίτλου και όχι μόνο ο τίτλος του ώστε να είναι δυνατό να κριθεί αν συναντάται το κριτήριο της συνάφειας (δλδ της μερικής μόνο σχέσης) με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου (γενικό και ειδικό καθηκοντολόγιο) η τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας (ειδική αγωγή, ΣΜΕΑ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ).


Πηγή: Δ. Αρβανίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου