Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Τι αλλάζει στη διαδικασία δικαιολόγησης των απουσιών των μαθητών στο ψηφισθέν ν/σ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

Άρθρο 54
1. Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου,
αποφασίζοντας σχετικά με την δικαιολόγηση απουσιών
μαθητών, να κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσμα δι-
καιολογητικά:
α. ιατρικές βεβαιώσεις
β. αιτήσεις - βεβαιώσεις κηδεμόνων
που προσκομίστηκαν μετά από δέκα (10) εργάσιμες η-
μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, εξε-
τάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά και έσ
χοντας τη δυνατότητα να συγχωρήσει την εκπρόθεσμη υ-
ποβολή τους με αιτιολογημένη απόφασή του.
2. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου έχει τη
δυνατότητα να δικαιολογεί απουσίες μαθητών για λό-
γους υγείας, με ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική βεβαίω-
ση αν η πάθηση είναι εμφανής και μη χρήζουσα απόδει-
ξης:
α. Για μεμονωμένες ή συνεχείς ώρες ημερήσιου προ-
γράμματος και χωρίς την άδεια του Διευθυντή αν δεν κα-
ταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο
απουσιών (π.χ. γιατί από αμέλεια δεν ζητήθηκε άδεια ή α-
πό αμέλεια δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση), ε-
φόσον εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωρι-
στά ο σύλλογος κρίνει ότι αδικούνται άλλως οι μαθητές
από υπαιτιότητα του Σχολείου,
β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η μη έγκαι-
ρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά προβλήματα - ανα-
πηρία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου