Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3848/2010 ΟΡΙΖΕΙ ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

 Απαντώντας σε πολλά ερωτήματα σε σχέση με το ποιοί εκ των εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων Αναπληρωτών Προισταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ, δημοσιεύουμε την παράγραφο 7, του άρθρου 11, του νόμου 3848/2010, η οποία αναφέρει επακριβώς ποιοί έχουν δικαίωμα αίτησης για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων.


 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7, ΑΡΘΡΟ 11, Ν.3848/2010
7. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευ−
τικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκά−
λων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα
διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων με βαθμό
Α΄, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τμήματα ένταξης, δεκαετή συνολική εκπαι−
δευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον επί μία
πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλά−
χιστον τρία έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή β) μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων με
βαθμό Α΄ τα οποία υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία
υπάγεται το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και δεκαετή συνολική εκπαιδευ−
τική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.


Β.Β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου