Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

3 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.


Α) Ο ΝΟΜΟΣ 3966/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3848/2010 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Στην παράγραφο 3 του  άρθρου 56 του ν.3966/2011 έχουμε:

3. Στο άρθρο 11 του ν. 3848/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 απαλείφεται  η φράση «του κλάδου δασκάλων».

β) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Α΄, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει, τουλάχιστον επί μία πενταετία, διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) όλων των κλάδων, με βαθμό Α΄ και δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.»

γ) Στο τέλος της παραγράφου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).»

4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, ύστερα από την περίπτωση ε΄ και πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τις θέσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.». Το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ και στ΄ καταθέτουν δήλωση προτίμησης ύστερα από την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων.»

Β) ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 3 ΜΟΡΙΑ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής που αφορούν στους Προϊσταμένους ΚΕΔΔΥ ( άρθρα 13 και 14, του Ν.3848/2010), υπάρχει και η μοριοδότηση Τίτλου Διδασκαλείου Εκπαίδευσης, ο οποίος, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ, του άρθρου 13, του Ν.3848/2010, μοριοδοτείται με 2 μονάδες, μόνο για τους υποψηφίους για επιλογή σε θέσεις στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα όμως με ψηφισθείσα τροπολογία-ΦΕΚ 94 /23 Ιουνίου 2010 άρθρο 13, η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του  ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) αντικαταστάθηκε ως εξής: «γ)τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες.»
Δηλαδή μοριοδοτείται ο Τίτλος του Διδασκαλείου με 3 μονάδες, αντί για 2 και για την επιλογή Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ.

Γ)ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Επίσης στον ν.3848/2010, δεν έχει προβλεφθεί η μοριοδότηση  της άσκησης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Έτσι, αυτοί που άσκησαν καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ και διεκδικήσουν ξανά τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου δεν θα μοριοδοτηθούν για τον χρόνο της θητείας τους σ αυτή τη θέση.

Βασίλης Βούγιας
Λαμία 21/11/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου