Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Η διάταξη για την κατάργηση της υποχρεωτικής διετούς παραμονής στην οργανική θέση σε διαβούλευση.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΑΡΘΡΟ 39, ΘΕΜΑΤΑ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ " Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελαματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις".
3. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) απαλείφεται η φράση «στο τέλος της πρώτης δι¬ετίας».
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α’ 140), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α’ 94).
γ) Αποκλειστικά και μόνο για τις μεταθέσεις του 2013 οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο έως και 31.12.2012.


ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12,ΑΡΘΡΟ 9, Ν.3848/2010
 12. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του
Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται στη διάθεση
της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται
προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης,
 ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπη−
ρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας
της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης δι−
ετίας
κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της
ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις.

Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα
της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διο−
ρισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών.
Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το
διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής
μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος.
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΑΡΘΡΟ 4, Ν.3848/2010
4. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μο−
νάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν
μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος
χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο
του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας
όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. Κάθε διάταξη που
ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.


 (Με κόκκινη επισήμανση οι καταργηθείσες διατάξεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου