Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση μαθητή/τριας –Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων


Αποτέλεσμα εικόνας για 5ο πεκεσ αττικησ
Το 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής (Ανατολική Αττική)  απέστειλε στις σχολικές μονάδες  ενδεικτικά υποδείγματα:
Επίσης απαντώντας στα πολυάριθμα ερωτήματα των σχολικών μονάδων σχετικά με την υποστήριξή τους από τα ΚΕΣΥ  σε θέματα ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης, η Τριμελής Ε[ιτροπή Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Εποπτείας των ΚΕΣΥ Αν. Αττικής Κυριακή Ατταλιώτου, Βασιλική Παπαδοπούλου και Δημήτρης Αργύρης έκαναν γνωστά τα κόλουθα:
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1.    Σύμφωνα με την  πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, 211076/ΓΔ4, (ΦΕΚ 5614 Β΄/6-12-/2018), στις αρμοδιότητες των ΚΕΣΥ εντάσσεται και το επίπεδο «της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων» (σχετική 2, άρθρο 1, παράγραφος 5, εδάφιο γ).
2.    Τα μέλη του προσωπικού του ΚΕΣΥ «ασκούν τα καθήκοντά τους …εντός των δομών του ΚΕΣΥ ή εντός της σχολικής μονάδας ανάλογα με το είδος της παρέμβασης που υλοποιείται» (σχετική 2, άρθρο 2, παράγραφος 3).
3.    Τα σχολεία έχουν τη βοήθεια των ΚΕΣΥ και σε άλλα θέματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, ύστερα από την διατύπωση σχετικών αιτημάτων, όπως ενημέρωση, πρόληψη, επανόρθωση (σχετική 2, άρθρο 3, παράγραφος 8).
Β. ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
1.    Τα ΚΕΣΥ συνεχίζουν να «διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις –γνωματεύσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του ν. 4547/2018» (σχετική 2, άρθρο 3, παράγραφος 4).
2.    Για να προχωρήσει το ΚΕΣΥ σε αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας εξακολουθεί να απαιτείται  η αίτηση των γονέων, η οποία κατατίθεται από τους ίδιους και όχι από το σχολείο (σχετική 2, άρθρο 3, παράγραφος 5).
3.    Στην περίπτωση εισήγησης για αξιολόγηση του μαθητή και από τη σχολική μονάδα (περιλαμβάνονται κυρίως οι περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή/και την σωματική ακεραιότητα των ιδίων, ή /και των συμμαθητών τους, ή/και του προσωπικού του σχολείου, περιπτώσεις για τις οποίες το σχολείο ζητά αξιολόγηση κατά προτεραιότητα) κατατίθενται στο ΚΕΣΥ «αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα, τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων αυτών καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την ΕΔΕΑΥ ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών» (σχετική 2, άρθρο 3, παράγραφος 5).
4.    Σχετικά με τα βραχυχρόνια προγράμματα παρέμβασης οι ΕΔΕΑΥ, οι ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών  (ΟΕΥΜ) και οι εκπαιδευτικοί  έχουν τη συνδρομή του ΚΕΣΥ, καθώς «τα ΚΕΣΥ υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες για την σύνταξη και υλοποίηση των βραχυχρόνιων προγραμμάτων παρέμβασης» (σχετική 2, άρθρο 3, παράγραφος 7). Nα τονιστεί στο σημείο αυτό ότι θεωρούμε σκόπιμο στις συνεδριάσεις των ΕΔΕΑΥ να καλούνται –ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σχετικά με το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης (σχετική 1, άρθρο 10, παράγραφος 4), όπως και στις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης να καλούνται τόσο οι γονείς όσο και οι ίδιοι οι μαθητές, όπου αυτό καθίσταται εφικτό (σχετική 1, άρθρο 11, παράγραφος 2).
5.    Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων «το ΚΕΣΥ ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου των Διδασκόντων» (σχετική 2, άρθρο 3, παράγραφος 5).
6.    Το εν λόγω πρακτικό «περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση» την οποία εισηγείται ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης, τα μέλη της ΕΔΕΑΥ ή η ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών.  Επιπλέον, στο πρακτικό περιλαμβάνονται «και πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών» (σχετική 2, άρθρο 3, παράγραφος 5). Εννοείται ότι η σχολική μονάδα επικοινωνεί με το ΚΕΣΥ, όταν υπάρχουν ερωτήματα, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και  της ψυχοκοινωνικής  πορείας των μαθητών, καθώς και για την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Παρέμβασης (Ε.Π.Ε.) των μαθητών/μαθητριών  (σχετική 2, άρθρο 3, παράγραφος 7).
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1.    Τα σχολεία μπορούν «να υποβάλλουν στο ΚΕΣΥ αίτημα για την αξιολόγηση και υποστήριξη, ομάδων μαθητών/μαθητριών ή τμημάτων. Τα σχετικά αιτήματα συνοδεύονται από αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, με αναφορά στις δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε επίπεδο ομάδας ή τμήματος, στα μέτρα που λήφθηκαν και εφαρμόστηκαν στο σχολείο, στα αποτελέσματα της παρέμβασης και τους λόγους αναγκαιότητας υποστήριξης από το ΚΕΣΥ» (σχετική 2, άρθρο 6, παράγραφος 2).
2.    «Μετά τη συλλογή δεδομένων, η διεπιστημονική ομάδα των ΚΕΣΥ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς καταρτίζουν ομαδικά προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης ομάδων μαθητών ή τμημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους» (σχετική 2, άρθρο 6, παράγραφος 2).
Δ. ΚΡΙΣΕΙΣ
1.    «Τα Κ.Ε.Σ.Υ, όταν ανακύπτουν καταστάσεις κρίσεων  στις σχολικές μονάδες, λαμβάνουν ειδική μέριμνα και παρέχουν, σε συνεργασία με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ, όπου υφίστανται, υποστήριξη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής  κοινότητας (μαθητές/τριες,  εκπαιδευτικούς, γονείς) και  ιδίως σε όσους/ες επλήγησαν από ιδιαίτερες και απρόβλεπτες δυσμενείς καταστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο: α)  λειτουργούν συμβουλευτικά προς τους/τις διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων σε σχέση με την αξιοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών διαχείρισης της κρίσης, β) υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους/τις μαθητές/τριες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις της ιδιαίτερης συνθήκης» (σχετική 2, άρθρο 7, παράγραφος 7).
Ε. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ –ΚΕΣΥ-ΠΕΚΕΣ
Σύμφωνα με τη σχετική 1, άρθρο 11, στα μεν ΚΕΣΥ ορίζονται πρόσωπα επαφής και αναφοράς, στα δε σχολεία υπεύθυνοι επικοινωνίας με τα ΚΕΣΥ.  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4547, ΦΕΚ 4547/2018 στο οικείο ΠΕΚΕΣ  λειτουργεί τριμελής επιτροπή για  την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και για την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του ΚΕΣΥ από το ΠΕΚΕΣ. Συγκεκριμένα:
1. «Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ., με απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του μία ενότητα σχολικών μονάδων και λειτουργεί ως πρόσωπο επαφής και αναφοράς των μονάδων αυτών, ιδίως για πιθανές παραπομπές μαθητών για τη διενέργεια αξιολογήσεων και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, τη διατύπωση αναγκών σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, τη διενέργεια επιμορφώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού» (σχετική 1, άρθρο 11).
2.    «Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. εκπαιδευτικός, ο οποίος, σε συνεργασία με το διευθυντή της μονάδας, έχει την ευθύνη για το συντονισμό των αιτημάτων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό. Υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε., όπου λειτουργεί ή, αν δεν λειτουργεί Τ.Ε., άλλος εκπαιδευτικός, κατά προτεραιότητα με εξειδίκευση στην Ε.Α».
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με νεώτερο έγγραφό μας θα αποσταλούν, τις επόμενες μέρες, υποδείγματα του πρακτικού και της περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης προς τα ΚΕΣΥ, καθώς και πίνακας με τα πρόσωπα επαφής  και αναφοράς των ΚΕΣΥ για την κάθε ενότητα σχολικών μονάδων. Επιπρόσθετα, το ΠΕΚΕΣ σε συνεργασία με το/τα ΚΕΣΥ, θα προχωρήσουν σε ενημερωτικές/επιμορφωτικές συναντήσεις των Δ/ντών-ντριών και των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διαμόρφωση-συμπλήρωση της περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης, του βραχυχρονίου προγράμματος παρέμβασης, της σχετικής εισήγησης του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και των όλων διαδικασιών, πριν την αποστολή των εγγράφων στα ΚΕΣΥ.  

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΣΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΑΛΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΣΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΣΕΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΕΕ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ