Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: Σχετικά με τη Γνωμοδότηση 458/2011 του Ν.Σ.Κ, για τους Ψυχολόγους Π.Ε 23


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr

                                                                                      Αθήνα 21/5/2012
                                                                                      Α.Π: 116


                          Προς: Υπουργό Παιδείας κα Κιάου

                                   Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας κο Κουλαϊδή

                           Κοιν: Δντή Ειδικής Αγωγής κο Αλεβίζο 

Θέμα: «  Σχετικά με τη Γνωμοδότηση 458/2011 του Ν.Σ.Κ, για τους Ψυχολόγους Π.Ε 23»

Αξίοτιμη κυρία Υπουργέ,
Αξιότιμε κε Γενικέ γραμματέα

με την υπ’ αριθμ 458/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Γ’ Συνεδρίαση της 7-11-2011) και την προσυπογραφή της από τον απελθόντα Υπουργό Παιδείας κο Μπαμπινιώτη, προκαλείται μια κατάφορη νομική, ηθική και επιστημονική αδικία τόσο προς τους εξυπηρετούμενους γονείς και μαθητές με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και προς τους υπηρετούντες εδώ και μια 6ετία σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ συναδέλφους Ψυχολόγους (ΠΕ 23) αναπληρωτές.
Επίσης, πλήττεται, μελλοντικά, όλη η ειδική και γενική εκπαίδευση, καθώς αποκλείονται δια παντός οι κλινικοί ψυχολόγοι, σε μια εποχή όπου τα κοινωνικά, συναισθηματικά και ψυχικά προβλήματα μαθητών είναι πλέον το προεξάρχον πρόβλημα στη σημερινή εκπαιδευτική κοινότητα. Η συνεχώς διογκούμενη απαίτηση των εκπαιδευτικών για στήριξη των μαθητών τους από αρμόδιους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς οφείλεται στο γεγονός, ότι, σήμερα, ένας στους τέσσερις μαθητές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης παρουσιάζει σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς [εξ αιτίας παραμέλησης, κακοποίησης και αποδιοργάνωσης του οικογενειακού ιστού], αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμό), σοβαρά προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας/αναπηρίας και κοινωνικά προβλήματα (σχολική διαρροή, παραβατικότητα, χρήση ουσιών κ.α.). Ταυτόχρονα, οι μισοί μαθητές υπολείπονται σε γνωστικές κατακτήσεις, σημαντικά, της τάξης φοίτησής τους (γεγονός εξ άλλου που έχουν επισημάνει και οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι).
Το ΝΣΚ, στηριζόμενο στη μελέτη των Ν. 1566/1985, 2817/2000, 3699/2008, καθώς και υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων του ΥΠΔΒΜΘ, με την παραπάνω γνωμοδότησή του αποφάνθηκε ότι: «α) στη διαδικασία πρόσληψης (βλ. αναπληρωτών ψυχολόγων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ) είναι επιτρεπτή η συμμετοχή όχι μόνο των ειδικευμένων (βλ. παιδαγωγική-σχολική ψυχολογία), αλλά και των ανειδίκευτων στους κλάδους αυτούς, πλην όμως κατά το διορισμό προηγούνται οι ειδικευμένοι και έπονται οι ανειδίκευτοι, υπό τον όρο ότι θα εξαντληθεί ο πίνακας των ειδικευμένων, β) επιβάλλεται να καταρτιστούν δύο πίνακες αυτοτελείς, ένας κύριος (για τους ειδικευμένους στη σχολική ή παιδαγωγική ψυχολογία) και ένας για τους ανειδίκευτους (….) γ) σε (…)».
Θεωρούμε ότι η παραπάνω γνωμοδότηση είναι ισοπεδωτική, καθώς καθαρά τεχνοκρατική, αφού βασίζεται αποκλειστικά στην «ερμηνεία» μιας και μόνο φράσης «με προτίμηση στη παιδαγωγική-σχολική ψυχολογία», ταυτίζοντάς την με τη λέξη «πρόταξη», χωρίς να λαμβάνει υπόψη άλλες παραμέτρους, όπως το περιεχόμενο σπουδών κάθε ειδικότητας της ψυχολογίας, τις τρέχουσες ανάγκες της σχολικής κοινότητας (όπως αυτές αναφέρθηκαν εν συντομία προηγουμένως), ούτε την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία-προϋπηρεσία των υποψηφίων-αναπληρωτών ή για διορισμό ψυχολόγων στις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.
Επίσης, είναι λανθασμένη, καθώς διερμηνεύει τη φράση της Υ.Α. 72489/Γ6 ΦΕΚ 1671/28-7-2011 «Για τη σύνταξη των πινάκων λαμβάνεται υπόψη το βασικό πτυχίο σπουδών στην ειδικότητα και στη συνέχεια τα ειδικά προσόντα», ότι σημαίνει «πρακτικά ότι οι πίνακες καταρτίζονται αφού ληφθούν υπόψη πρώτα τα ειδικά προσόντα που απαιτεί ο νομοθέτης για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης που εν προκειμένω είναι η ειδίκευση στην παιδαγωγική ή σχολική ψυχολογία και ακολουθεί η σειρά κατάταξης με βάση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια», ταυτίζοντας το βασικό πτυχίο σπουδών με την εξειδίκευση, η οποία λαμβάνεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Όμως, αν ο νομοθέτης ήθελε να διαχωρίσει τους ψυχολόγους (σε ειδικευμένους και ανειδίκευτους, με την έννοια που το ΝΣΚ προσδίδει), δεν θα μοριοδοτούσε κανέναν άλλον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ως μη συναφή με το αντικείμενο), πλην αυτόν της παιδαγωγικής-σχολικής ψυχολογίας. Αντίθετα, στην εν λόγω Υ.Α., μοριοδοτούνται ισότιμα με δύο (2) μονάδες όλοι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες (χωρίς διαχωρισμούς) και πριμοδοτείται η Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέση αναπληρωτή ή ωρομισθίου ψυχολόγου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. υπολογίζοντάς την στο σύνολό της, με 0,10 μονάδες για κάθε μήνα, ενώ άλλες Προϋπηρεσίες στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα μοριοδοτούνται με μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες.   
Επίσης, στην υπάρχουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει, ούτε καν ως πρόθεση, η κατάρτιση δύο πινάκων ψυχολόγων ειδικευμένων και ανειδίκευτων. Αν ο νομοθέτης στόχευε σε κάτι τέτοιο θα το είχε προβλέψει, αν όχι στον 1566/85 (εποχή που δεν υπήρχε καν η ψυχολογία ως πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα), τουλάχιστον στον 3699/2008, όπως έκανε και με τους πίνακες Α και Β. Εξ άλλου, αποτελεί «ύβρη» η εξομοίωση μεταπτυχιακών επιστημόνων με ανειδίκευτους πτυχιούχους. 
Εκ των ανωτέρω, είναι ξεκάθαρο ότι ο νομοθέτης προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει την αποκτηθείσα εμπειρία των αναπληρωτών στις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, προς όφελος των μαθητών και να εξασφαλίσει τη συνέχεια προσώπων και πρακτικών στις δομές της ειδικής αγωγής, καθώς πολλές απ’ αυτές στηρίζονται αποκλειστικά στους αναπληρωτές ΕΕΠ, όλων των ειδικοτήτων. Η ίδια πρόθεση (αξιοποίηση της εμπειρίας) διαπιστώνεται και στον ν.1566 (αρθ. 35, παρ. 12), αλλά και στον ν.3699 (αρθρ. 20, παρ.1.4), όπου αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή, ως προσόν για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Ειδικής Αγωγής.
Ωστόσο, με την παρούσα γνωμοδότηση και την προσυπογραφή της από τον κο Μπαμπινιώτη, όλο αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο, στέλνεται στα «αζήτητα», αφού θα προτάσσονται οι ψυχολόγοι με ειδικότητα «σχολική ψυχολογία», ασχέτως αν έχουν ή όχι την οποιαδήποτε εργασιακή εμπειρία και δη στην ειδική αγωγή και ασχέτως αν πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό που δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε ψυχολόγους, αλλά και σε άλλες ειδικότητες. Έτσι, οι μαθητές, οι γονείς και η εκπαιδευτική κοινότητα θα στερηθούν την πολύτιμη εξαετή εμπειρία και εξειδίκευση (σε θέματα διαταραχής συμπεριφοράς, ψυχικών και αναπτυξιακών διαταραχών, συμβουλευτικής οικογένειας κ.α.) των κλινικών ψυχολόγων
Κύριοι, είναι σαφές ότι ειδικότητες της ψυχολογίας που αναφέρονται στο αιτιολογικό κείμενο του ΝΣΚ, όπως η βιομηχανική ψυχολογία, η ψυχολογία του marketing, η ψυχολογία της υγείας ή η αθλητική ψυχολογία κ.α. δεν έχουν θέση στην εκπαίδευση. Είναι άλλοι οι στόχοι τους και άλλες οι μέθοδοί τους.
Όμως, η κλινική ψυχολογία είναι η βάση κάθε άλλης εξειδίκευσης, καθώς έχει ως αντικείμενό της κάθε γνωστική, πνευματική, ψυχική και κοινωνική λειτουργία του ανθρώπου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί μαθητές, γονείς και σχολική κοινότητα είναι πολυπαραγοντικά και δεν περιορίζονται, ούτε αντιμετωπίζονται αποκλειστικά με εκπαιδευτικές μεθόδους. Η κλινική και η σχολική ψυχολογία για την ειδική αγωγή, αλλά και για όλη την εκπαίδευση, αποτελούν ειδικεύσεις αλληλοσυμπληρούμενες και ανατροφοδοτούμενες μέσα στην καθημερινή πράξη της υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους.
Για τους λόγους αυτούς, και προκειμένου να μην ακυρωθεί η οποιαδήποτε προσφορά και αποκτηθείσα εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος πίνακας ψυχολόγων (σχολικών και κλινικών) και η μοριοδότηση να παραμένει ως έχει, πριμοδοτώντας την προϋπηρεσία στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ. Η δε μοριοδότηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών να γίνεται βάσει προηγούμενης αναγνώρισής τους ως προς τη συνάφειά τους με την Ειδική Αγωγή από το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. (Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού).

Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος                                                   Η Γ. Γραμματέας  

    
Βούγιας Βασίλης                              Κατσούλη Παν.                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου