Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Διαβίβαση των προτάσεων του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. για την υιοθέτηση Πρωτοκόλλων σχετικά με την εξ Αποστάσεως Υποστηρικτική Παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΥΠΑΙΘΑθήνα, 15/04/2020

Αρ. Πρωτ.:18

Προς:

- Την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως

-Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ Ζαχαράκη

Κοινοποίηση:

- Το Διευθυντή ΕΑΕ ΥΠΑΙΘ κ. ΚασσιανόΘέμα: «Διαβιβαστικό των προτάσεων του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. για την υιοθέτηση Πρωτοκόλλων σχετικά με την εξ Αποστάσεως Υποστηρικτική Παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ»

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι αρωγός των θεμάτων που αφορούν τη βελτίωση, την προάσπιση και την προαγωγή των εργασιακών και γενικότερων επαγγελματικών συνθηκών των μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ των συλλόγων της χώρας, της υποστήριξης των μαθητών, των οικογενειών, των σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας.

Προς την κατεύθυνση αυτή σας προωθούμε το έργο που εκπονήθηκε από το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. προκειμένου να το λάβετε υπόψη σας και σας ζητάμε, όπως το αξιοποιήσετε κατάλληλα και να ενημερώσετε τις διευθύνσεις, σχολικές μονάδες και ΚΕΣΥ αρμοδίως.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Αρ. Πρωτ. 10/2020

Αθήνα 9/4/2020“Προτάσεις του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. για την υιοθέτηση Πρωτοκόλλων για την εξ Αποστάσεως Υποστηρικτική Παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ στις Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στη διάρκεια αναστολής ή μερικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δομών λόγω της πανδημίας COVID-19”ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με την πανδημία και τα αναγκαία μέτρα αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων είναι πρωτόγνωρη και μας υποχρεώνει να αναλάβουμε δράσεις που απαιτούν καινοτόμα προσέγγιση για την κατά το δυνατόν κάλυψη των αναγκών των μαθητών μας και των οικογενειών τους.

Στα πλαίσια αυτά ως ΕΕΠ-ΕΒΠ  καλούμαστε να παρέχουμε υποστηρικτικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως σε όλους τους μαθητές και σε όλα τα πλαίσια που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Παρακάτω παραθέτουμε προτάσεις - πρωτόκολλα για την εξ αποστάσεως υποστηρικτική παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ σε όλες τις δομές γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Οι προτάσεις αυτές βασίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους που παραθέτουμε παρακάτω καθώς και στο Γενικό και Ειδικό Καθηκοντολόγιο . Επίσης στις αρχές Δεοντολογίας και την πρακτική και νομοθεσία διαφύλαξης των δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ. Αποτελούν άποψη των συγγραφέων και είναι ευπρόσδεκτες όποιες παρατηρήσεις , σχόλια και διορθώσεις θα μπορούσαν να τις βελτιώσουν.

Σε κάθε περίπτωση, για την αποτελεσματική εφαρμογή τους,  πρέπει να διασφαλίζεται και υποστηρίζεται από την υπηρεσία, η τεχνολογική δυνατότητα (προσβάσιμος εξοπλισμός, συνδέσεις διαδικτύου) και γνώση (κατάλληλη επιμόρφωση) γονέων, μαθητών και εργαζόμενων, για την παροχή ασφαλών εξ αποστάσεως υπηρεσιών.

Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παρέχονται σε αντικειμενικές καταστάσεις μη δυνατότητας δια ζώσης φοίτησης των μαθητών (νοσηλεία ή κατ’ οίκον παραμονή του μαθητή) και με βάση την κρίση των ειδικών για την αναγκαιότητα και δυνατότητα αποτελεσματικής παροχής τους.  

Οι σχετικές εγκύκλιοι και νομοθετικές ρυθμίσεις στις οποίες βασίζονται οι προτάσεις μας και  αναφέρονται παρακάτω:

1. 41070/ΓΔ4/27-3-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό»

2. 38510 /ΓΔ4/17-03-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, κας Σ. Ζαχαράκη με θέμα: «Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»

3. 39317/ΓΔ4/19/03/2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, κας Σ. Ζαχαράκη με θέμα: «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

4. Ν 4547/2018 “Δομές Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”

5. Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΕΣΥ (Αριθμ. 211076/ΓΔ4/13-12-2018, ΦΕΚ 5614/13-12-2018)

6. Ν 4547/2018, Άρθρο 10, παρ. 9 Συνεργασία ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ

7. Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ-ΕΒΠ  ΥΑ 27922/Γ6/8-3-2007, ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007) όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 66082/Δ3/26-4-2018 (ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018)

8. ΦΕΚ 3878/2019, Αρ. Φ25γ/158552/Δ4 «Πρόσληψη Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

9. Υπουργική Απόφαση με αρ. 142628/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3032/2017 τ. Β' «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»)

10. ΦΕΚ 3032/2017 τ. Β' «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

11.  Πράξη με τίτλο: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής , σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765, υπ' αρ. Πρωτ. 3639/ 05-07-2019 (ΑΔΑ ΩΝΤΨ465ΧΙ8-Ψ0Χ).


ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΟΡΟΥΝ:Α. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ23 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ30 ΤΩΝ ΕΔΕΑΥ

Β. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Π ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ.

Γ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Δ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ        ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΡΑΞΗ : '' Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Ε.Κ.Ο.) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής'Α. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ23 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ30 ΤΩΝ ΕΔΕΑΥ

Σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. Πρωτοκόλλου: 41070/ΓΔ4/27-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό», «καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, υπό τον συντονισμό των Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων που υπηρετούν, όπως:

α) συμβάλλουν κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων εκάστου κλάδου και ειδικότητας στη διατήρηση της επαφής και της υποστηρικτικής σχέσης, μεταξύ αυτών και των μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών πλαισίων που υπηρετούν,

β) προβούν, στο σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής και υποστήριξης των γονέων και των μαθητών/τριών των εκπαιδευτικών πλαισίων που υπηρετούν,

γ) αξιοποιήσουν, για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες».

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο και βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αρχών δεοντολογίας των κλάδων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, καταρτίστηκε το ακόλουθο πρωτόκολλο εξ αποστάσεως εργασίας των ψυχολόγων/Κ.Λ. που υπηρετούν στις ΕΔΕΑΥ.

Είναι σημαντικό στις κρίσιμες αυτές στιγμές που ανακύπτουν πολλαπλά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αλλά και πρακτικές δυσχέρειες στον τρόπο επικοινωνίας, να υπάρξει υπεύθυνη επιστημονική υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών και των οικογενειών τους, με διασφάλιση του απορρήτου της συνεργασίας, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αλλά και της ιδιωτικότητας των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας των μελών των ΕΔΕΑΥ.

Σε κάθε περίπτωση, για την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω,  πρέπει να διασφαλίζεται και υποστηρίζεται από την υπηρεσία, η τεχνολογική δυνατότητα (εξοπλισμός, συνδέσεις διαδικτύου) και γνώση (κατάλληλη επιμόρφωση) γονέων, μαθητών και εργαζόμενων, για την παροχή ασφαλών εξ αποστάσεως υπηρεσιών.

Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παρέχονται σε αντικειμενικές καταστάσεις μη δυνατότητας δια ζώσης φοίτησης των μαθητών (νοσηλεία ή κατ οίκον παραμονή του μαθητή) και με βάση την κρίση των ειδικών για την αναγκαιότητα και δυνατότητα αποτελεσματικής παροχής τους.  

Οι παρεμβάσεις των ΕΔΕΑΥ εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

                                              I.            ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

                                           II.            ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

                                        III.            ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ


      I.            ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ:

1.       Οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης στα οποία λειτουργούν ΕΔΕΑΥ, οφείλουν να ενημερώσουν είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον υφίσταται από πλευράς γονέων, τους γονείς των μαθητών που ήδη συνεργάζονται με την ΕΔΕΑΥ για τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση του σχολείου υποβάλλοντας αίτημα επικοινωνίας για συνέχιση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης-συμβουλευτικής.

2.       Η διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει το αίτημα σε ψυχολόγο και Κ.Λ. ης ΕΔΕΑΥ (τηλεφωνικά ή με e-mail).

3.       Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ συνεργάζονται μεταξύ τους για τον προσφορότερο τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης της συγκεκριμένης περίπτωσης, καταρτίζοντας ένα σχέδιο δράσης.

4.       Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΕΔΕΑΥ επικοινωνεί τηλεφωνικά -ή με άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό τρόπο- με τους γονείς των μαθητών που υποστηρίζει και ανάλογα με το αίτημα μπορεί, τηρώντας απαρέγκλιτα το απόρρητο της συνεργασίας:

Α) να σχεδιάσει και να ασκήσει το υποστηρικτικό έργο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, όπως συμβουλευτική για τη διαχείριση κρίσεων, ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας, συμβουλές σε σχέση με ζητήματα των νέων συνθηκών που προκύπτουν από την παραμονή στο σπίτι, κλπ, στα πλαίσια που ορίζονται από το καθηκοντολόγιο του. (ΦΕΚ 315/2014 , Αριθμ. 17812/Γ6, «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών»).

Β) να συνεργαστεί, με τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν την ΕΔΕΑΥ ή/και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του μαθητή, μετά από σύμφωνη γνώμη των γονέων, προκειμένου να εξασφαλίσει σφαιρικότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών της οικογένειας και του μαθητή.

Γ) Όποτε κρίνεται απαραίτητο, κατά περίπτωση, να ζητήσει τη συνδρομή και μελών άλλων ειδικοτήτων του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.

Δ) να σχεδιάσει και να προτείνει προσβάσιμο υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό υλικό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας.

Ε) να απευθυνθεί στο οικείο ΚΕΣΥ, ζητώντας συνεργασία όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Ν 4547/2018, Άρθρο 10, παρ. 9), είτε αναφορικά με την υποστήριξη των μαθητών είτε για τη διαμόρφωση υποστηρικτικού υλικού που θα προωθηθεί στα σχολεία.

ΣΤ) να παραπέμψει, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αιτήματος ή την κρισιμότητα της κατάστασης, σε φορείς ψυχικής υγείας, Νοσοκομεία Παίδων ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ομαλής μετάβασης στην υπηρεσία αυτήZ) Να παραμένει για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, ή για ολόκληρη την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε άμεση επαφή με την οικογένεια, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών.   II.            ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Όταν και εφόσον προκύψουν αιτήματα συμβουλευτικής ή/και υποστήριξης από το εκπαιδευτικό προσωπικό των υποστηριζομένων σχολείων των ΣΔΕΥ,  ο/η ψυχολόγος και ο/η Κ.Λ. που απαρτίζουν την ΕΔΕΑΥ οφείλουν να παρέχουν εξ αποστάσεως συμβουλευτική και καθοδήγηση στους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς σχετικά με τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, στα πλαίσια της παιδαγωγικής υποστήριξης των μαθητών τους. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν την ΕΔΕΑΥ κάθε σχολικής μονάδας, μετά από άδεια του εκπαιδευτικού που εκφράζει το αίτημα και τηρώντας πάντα τις αρχές δεοντολογίας των κλάδων τους.III.            ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

Σε περίπτωση που η διεύθυνση του σχολείου λάβει αίτημα από γονείς μαθητή που δεν έχει προηγουμένως υποστηριχθεί από την ΕΔΕΑΥ του σχολείου, διαβιβάζει το αίτημα στα μέλη ΕΕΠ της ΕΔΕΑΥ και ζητά τη διερεύνηση της περίπτωσης. Την ψυχοκοινωνική διερεύνηση αναλαμβάνει ο/η Κ.Λ. της ΕΔΕΑΥ, που επικοινωνεί με την οικογένεια και αφού λάβει γνώση του αιτήματος, ενημερώνει τον/την ψυχολόγο της ΕΔΕΑΥ και από κοινού:

1)      συνεργάζονται για την εξεύρεση του προσφορότερου τρόπου προσέγγισης και αντιμετώπισης της συγκεκριμένης περίπτωσης, καταρτίζοντας ένα σχέδιο δράσης.

2)      ασκούν το υποστηρικτικό/συμβουλευτικό τους έργο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 4, παρ. Α του παρόντος.

3)      συνεργάζονται τηλεφωνικά, ή με άλλον πρόσφορο τρόπο, με το αρμόδιο ΚΕΣΥ για περαιτέρω ενέργειες.

4)      παραπέμπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νοσοκομείων Παίδων αν πρόκειται για επείγον περιστατικό, που χρειάζεται άμεση διαχείριση.


Β. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Π ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ.

Σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. Πρωτοκόλλου: 38510 /ΓΔ4/17-03-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, κας Σ. Ζαχαράκη με θέμα: «Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης», τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) από την έκδοση της παρούσης και μέχρι την ανάκλησή της:

α) Αναστέλλουν όλες τις προγραμματισμένες ενέργειες που απαιτούν φυσική παρουσία μαθητών/τριών,

β) Λειτουργούν για τη διεκπεραίωση των υπολοίπων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων όπως αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους και

γ) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση πολιτών αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.

Επίσης, στην υπ΄ Αρ. Πρωτοκόλλου: 39317/ΓΔ4/19/03/2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, κας Σ. Ζαχαράκη με θέμα: «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», προβλέπεται ότι:

«Α. Τα Κ.Ε.Σ.Υ….. καλούνται να προβούν σε σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων και μαθητών/τριών, που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε απευθύνονται προς τις υπηρεσίες τους πρώτη φορά, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (skype ή email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία. Επιπλέον, σε συνεργασία με τους/τις διευθυντές/ντριες των ΣΜΕΑΕ, συντονίζουν το προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. προκειμένου να παράσχουν τις αντίστοιχες εξ αποστάσεως υπηρεσίες στην περιοχή ευθύνη τους.»

Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση και βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα ΚΕΣΥ (Ν4547/2018), του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΕΣΥ (Αριθμ. 211076/ΓΔ4/13-12-2018, ΦΕΚ 5614/13-12-2018) και των αρχών δεοντολογίας του κάθε κλάδου, καταρτίστηκε το ακόλουθο πρωτόκολλο εξ αποστάσεως εργασίας των μελών ΕΕΠ που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. της επικράτειας.

Είναι σημαντικό στις κρίσιμες αυτές στιγμές που ανακύπτουν πολλαπλά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αλλά και πρακτικές δυσχέρειες στον τρόπο επικοινωνίας, να υπάρξει υπεύθυνη επιστημονική υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών και των οικογενειών τους, με διασφάλιση του απορρήτου της συνεργασίας, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αλλά και της ιδιωτικότητας των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας των μελών των Κ.Ε.Σ.Υ.

Σε κάθε περίπτωση, για την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω,  πρέπει να διασφαλίζεται και υποστηρίζεται από την υπηρεσία, η τεχνολογική δυνατότητα (εξοπλισμός, συνδέσεις διαδικτύου) και γνώση (κατάλληλη επιμόρφωση) γονέων, μαθητών και εργαζόμενων, για την παροχή ασφαλών εξ αποστάσεως υπηρεσιών. Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παρέχονται σε αντικειμενικές καταστάσεις μη δυνατότητας δια ζώσης φοίτησης των μαθητών (νοσηλεία ή κατ οίκον παραμονή του μαθητή) και με βάση την κρίση των ειδικών για την αναγκαιότητα και δυνατότητα αποτελεσματικής παροχής τους.  


Ø  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

1.      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΣΥ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ:

Ο προϊστάμενος και ο σύλλογος εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΕΣΥ αποφασίζουν για τον προσφορότερο τρόπο επικοινωνίας με τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους και με τη σχολική κοινότητα εν γένει. Προτεινόμενοι τρόποι: α) ανάρτηση ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΚΕΣΥ, εφόσον υφίσταται, β) αποστολή ενημερωτικού εγγράφου  στα σχολεία περιοχής ευθύνης του εκάστοτε ΚΕΣΥ και γ) συνδυασμός των δύο προηγούμενων τρόπων.

2.      ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

Κατόπιν, οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του εκάστοτε Κ.Ε.Σ.Υ. ενημερώνουν τους γονείς όλων των μαθητών είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υφίσταται από πλευράς γονέων) για τη δυνατότητα και τον τρόπο επικοινωνίας που έχει υποδείξει το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ.. Επίσης, μπορούν να διευκολύνουν την επικοινωνία αυτή διαμεσολαβώντας σε περιπτώσεις που η οικογένεια δυσκολεύεται από μόνη της να το πράξει.


Ø ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η προτεινόμενη διαδικασία παρέμβασης των μελών ΕΕΠ συνυφαίνεται με την εν γένει λειτουργία του ΚΕΣΥ και έχει πάντα διεπιστημονικό χαρακτήρα. Οι παρεμβάσεις του Ε.Ε.Π. στα Κ.Ε.Σ.Υ. εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ι. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΗΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

ΙΙ. ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

III. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

IV. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΔΕΑΥ

  IV.            ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛΙ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΗΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

Στην περίπτωση που ο μαθητής είτε έχει αξιολογηθεί στο παρελθόν από το ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) και έχει γνωμάτευση σε ισχύ, ή βρισκόταν, πριν τη λήψη των έκτακτων περιοριστικών μέτρων,  σε διαδικασία αξιολόγησης που δεν έχει ολοκληρωθεί, προτείνονται τα ακόλουθα βήματα συνεργασίας:

1.      Ο γονέας διαβιβάζει το αίτημα στο Κ.Ε.Σ.Υ., όπως έχει οριστεί από το έγγραφο που  απεστάλη στο σχολείο (τηλεφωνικά ή με άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό τρόπο)

2.      Το αίτημα παραλαμβάνει μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. καταγράφοντας τις παρακάτω πληροφορίες:

            Ονοματεπώνυμο γονέα

            Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας

            Τάξη μαθητή/τριας

Σχολείο φοίτησης

Γνωμάτευση σε ισχύ ή εν εξελίξει

            Θέμα υποστήριξης

            Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό – κινητό):

Εναλλακτικούς τρόπους για επικοινωνία (e-mail, ψηφιακές εφαρμογές που επιτρέπουν την τηλεδιάσκεψη π.χ. skype).

3.      Το αίτημα διαβιβάζεται στη διεπιστημονική ομάδα που έχει επιληφθεί της περίπτωσης

4.      Τα μέλη Ε.Ε.Π. και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με στόχο τον προσφορότερο τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης της συγκεκριμένης περίπτωσης, καταρτίζοντας ένα σχέδιο δράσης.

5.      Το Ε.Ε.Π. επικοινωνεί τηλεφωνικά -ή με άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό τρόπο- με τους γονείς των μαθητών που υποστηρίζει και ανάλογα με το αίτημα μπορεί, τηρώντας απαρέγκλιτα το απόρρητο της συνεργασίας:

Α) να σχεδιάσει και να ασκήσει συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών

Β) να σχεδιάσει και να προτείνει προσβάσιμο υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό υλικό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας,

Γ) να υποστηρίξει συμβουλευτικά τον/την μαθητή/τρια, εφόσον κριθεί αναγκαίο

Δ) να παραπέμψει, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αιτήματος ή την κρισιμότητα της κατάστασης, σε φορείς ψυχικής υγείας, Νοσοκομεία Παίδων ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ομαλής μετάβασης στην υπηρεσία αυτή.

Ε) Να παραμένει για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, σε άμεση επαφή με την οικογένεια, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών.ΙΙ. ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σε περίπτωση νέου αιτήματος στο αρμόδιο ΚΕΣΥ από γονείς μαθητή/μαθήτριας διερευνάται καταρχήν αν το σχολείο φοίτησης του μαθητή διαθέτει ΕΔΕΑΥ ή Ψυχολόγο ολοήμερων δημοτικών ή ΕΠΑΛ και ζητείται η διαμεσολάβησή τους  και η ανάληψη της διερεύνηση της περίπτωσης σε συνεργασία πάντα με το ΚΕΣΥ. Εάν δεν υφίσταται ΕΔΕΑΥ ή Ψυχολόγος, το Κ.Ε.Σ.Υ. αναλαμβάνει εξ αποστάσεως και με διεπιστημονικό τρόπο τη διεκπεραίωση του αιτήματος σε περίπτωση που πρόκειται για ζήτημα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και μόνο. Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα αξιολόγησης θα εξετάζονται μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Ως προς την καταγραφή και διαχείριση των νέων αιτημάτων προτείνεται η εξής διαδικασία:

1.  Ο γονέας διαβιβάζει το αίτημα στο Κ.Ε.Σ.Υ., όπως έχει οριστεί από το έγγραφο που  απεστάλη στο σχολείο (τηλεφωνικά ή με άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό τρόπο)

2.  Το αίτημα παραλαμβάνει μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. σε έντυπο με την επισήμανση ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ, καταγράφοντας τις παρακάτω πληροφορίες:

     Ονοματεπώνυμο γονέα

     Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας

     Τάξη μαθητή/τριας

Σχολείο φοίτησης

     Θέμα υποστήριξης

     Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό – κινητό):

Εναλλακτικοί τρόποι για επικοινωνία (e-mail, ψηφιακές εφαρμογές που επιτρέπουν την τηλεδιάσκεψη π.χ. skype).

3.       Ανάλογα με τη φύση του αιτήματος, αυτό είτε διεκπεραιώνεται επί τόπου από το προσωπικό ασφαλείας του ΚΕΣΥ, εφόσον διαθέτει τους αντίστοιχους ειδικούς για την εκάστοτε περίπτωση, είτε ανατίθεται σε διεπιστημονική ομάδα μετά από απόφαση προϊσταμένου και τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού.

4.       Το αίτημα διαβιβάζεται στη διεπιστημονική ομάδα που έχει επιληφθεί της περίπτωσης. Ειδικότερα, τα μέλη ΕΕΠ της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΣΥ οφείλουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της ομάδας τους, προκειμένου:

 α) να διερευνήσουν τις ατομικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες, καθώς και το είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο μαθητής και η οικογένειά του

β) να συμφωνήσουν στην εξεύρεση του προσφορότερου τρόπου προσέγγισης και αντιμετώπισης της συγκεκριμένης περίπτωσης, καταρτίζοντας ένα σχέδιο δράσης

γ) να ασκήσουν το υποστηρικτικό/συμβουλευτικό έργο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους, τηλεφωνικά ή με άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο

δ) να παραπέμψουν ανάλογα με τη σοβαρότητα του αιτήματος ή την κρισιμότητα της κατάστασης, σε φορείς ψυχικής υγείας, Νοσοκομεία Παίδων ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ομαλής μετάβασης στην υπηρεσία αυτή.

ε) να παραμένουν, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, σε άμεση επαφή με την οικογένεια, προκειμένου να διασφαλιστεί την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών.


ΙΙI. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η επικοινωνία του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας με το αρμόδιο Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή με άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό τρόπο, κατά προτίμηση από τον/την Διευθυντή/ντρια, ή τον ίδιο το εκπαιδευτικό, ή τον/την υπεύθυνο/η επικοινωνίας της σχολικής μονάδας.

Το Ε.Ε.Π. σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ:

Α) επεξεργάζεται τα αιτήματα των σχολείων/εκπαιδευτικών. Λειτουργεί συμβουλευτικά σε σχέση με την αξιοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών διαχείρισης της κρίσης, υποστηρίζει το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους/τις μαθητές/τριες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, ώστε να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις της ιδιαίτερης συνθήκης.

Β) σχεδιάζει και προτείνει προσβάσιμο υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό υλικό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας,

Γ) παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας του Κ.Ε.Σ.Υ., ανάλογα με την ειδικότητά τους και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, σχετικά με συγκεκριμένες μεθόδους και μέσα για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.

Δ) προτείνει την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε ατομικό επίπεδο ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή βάσει της γνωμάτευσης και των αξόνων της (άξονες Ε.Π.Ε).IV. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΔΕΑΥ

Όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα απόφαση με αρ. πρωτ.: 9317/ΓΔ4/19/03/2020 της Υφυπουργού Παιδείας, τα ΚΕΣΥ «σε συνεργασία με τους/τις διευθυντές/ντριες των ΣΜΕΑΕ, συντονίζουν το προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. προκειμένου να παράσχουν τις αντίστοιχες εξ αποστάσεως υπηρεσίες στην περιοχή ευθύνη τους».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα μέλη ΕΕΠ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων βαθμίδων του ΚΕΣΥ, οφείλουν να συνεργάζονται με τα μέλη των ΕΔΕΑΥ,  εφόσον τους ζητηθεί, προκειμένου να παράσχουν την αντίστοιχη εξ αποστάσεως υποστήριξη των συναδέλφων τους, τόσο αναφορικά με τις εν εξελίξει περιπτώσεις που χειρίζεται η ΕΔΕΑΥ, όσο και με τα νέα αιτήματα που μπορεί να κατατεθούν από τους γονείς των σχολείων αρμοδιότητας του ΚΕΣΥ, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Ν 4547/2018, Άρθρο 10, παρ. 9).

Επίσης, η συνεργασία  με τις ΕΔΕΑΥ δύναται να αποσκοπεί και στη διαμόρφωση προσβάσιμου συμβουλευτικού/υποστηρικτικού ή εποπτικού υλικού που θα προωθηθεί στα σχολεία.V. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

Τα μέλη ΕΕΠ των ΚΕΣΥ, οφείλουν να παρέχουν συνεργασία και εποπτεία στους ψυχολόγους που υπηρετούν στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και ΕΠΑΛ της περιοχής ευθύνης τους, εφόσον τους ζητηθεί η συνδρομή, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (ν.4547/2018). Συγκεκριμένα, οι ψυχολόγοι Ολοήμερων Δημοτικών και ΕΠΑΛ, δύνανται να ζητήσουν την εποπτεία του οικείου ΚΕΣΥ, ειδικότερα των μελών ΕΕΠ, τόσο για περιπτώσεις μαθητών των οποίων η υποστήριξη βρίσκεται σε εξέλιξη, όσο και για νέα αιτήματα οικογενειών που καλούνται να ικανοποιήσουν. Από τη μεταξύ τους συνεργασία θα καθορίζεται κάθε φορά και η διαδικασία διαχείρισης της εκάστοτε περίπτωσης.

Παράλληλα, οι ψυχολόγοι Ολοήμερων Δημοτικών και ΕΠΑΛ μπορούν να συνεργάζονται με τα μέλη ΕΕΠ και τους εκπαιδευτικούς των ΚΕΣΥ για την εκπόνηση προσβάσιμου συμβουλευτικού/υποστηρικτικού ή εποπτικού υλικού που θα προωθηθεί στα σχολεία.Γ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. Πρωτοκόλλου: 41070/ΓΔ4/27-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό», «καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, υπό τον συντονισμό των Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων που υπηρετούν, όπως:

α) συμβάλλουν κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων εκάστου κλάδου και ειδικότητας στη διατήρηση της επαφής και της υποστηρικτικής σχέσης, μεταξύ αυτών και των μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών πλαισίων που υπηρετούν,

β) προβούν, στο σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής και υποστήριξης των γονέων και των μαθητών/τριών των εκπαιδευτικών πλαισίων που υπηρετούν,

γ) αξιοποιήσουν, για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες».

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο και βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αρχών δεοντολογίας των κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ, καταρτίστηκε το ακόλουθο πρωτόκολλο εξ αποστάσεως παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Είναι σημαντικό στις κρίσιμες αυτές στιγμές που ανακύπτουν πολλαπλά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αλλά και πρακτικές δυσχέρειες στον τρόπο επικοινωνίας, να υπάρξει υπεύθυνη επιστημονική υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών και των οικογενειών τους, με διασφάλιση του απορρήτου της συνεργασίας, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αλλά και της ιδιωτικότητας των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Σε κάθε περίπτωση, για την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω,  πρέπει να διασφαλίζεται και υποστηρίζεται από την υπηρεσία, η τεχνολογική δυνατότητα (εξοπλισμός, συνδέσεις διαδικτύου) και γνώση (κατάλληλη επιμόρφωση) γονέων, μαθητών και εργαζόμενων, για την παροχή ασφαλών εξ αποστάσεως υπηρεσιών.

Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παρέχονται σε αντικειμενικές καταστάσεις μη δυνατότητας δια ζώσης φοίτησης των μαθητών (νοσηλεία ή κατ οίκον παραμονή του μαθητή) και με βάση την κρίση των ειδικών για την αναγκαιότητα και δυνατότητα αποτελεσματικής παροχής τους.  

Οι παρεμβάσεις του ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

        I.            ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ

     II.            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

  III.            ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ:


2.      Η διεύθυνση του σχολείου ως επιστημονικά υπεύθυνη διαβιβάζει το αίτημα σε μέλος ή μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των ανάλογων κατά την κρίση του ειδικοτήτων (τηλεφωνικά ή με e-mail).

3.      Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ συνεργάζονται μεταξύ τους για τον προσφορότερο τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης της συγκεκριμένης περίπτωσης, καταρτίζοντας ένα σχέδιο δράσης

4.      Το ΕΕΠ-ΕΒΠ επικοινωνεί τηλεφωνικά -ή με άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό τρόπο- με τους γονείς των μαθητών που υποστηρίζει και ανάλογα με το αίτημα μπορεί, τηρώντας απαρέγκλιτα το απόρρητο της συνεργασίας:

Α) να σχεδιάσει και να ασκήσει το υποστηρικτικό έργο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, όπως συμβουλευτική για τη διαχείριση κρίσεων, ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας, συμβουλές σε σχέση με ζητήματα των νέων συνθηκών που προκύπτουν από την παραμονή στο σπίτι, προτάσεις για τον απαραίτητο υποστηρικτικό εξοπλισμό, κλπ, στα πλαίσια που ορίζονται από το καθηκοντολόγιο της κάθε ειδικότητας. (ΥΑ 27922/Γ6/8-3-2007, ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007) όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 66082/Δ3/26-4-2018 (ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018).

Β) να συνεργαστεί, με τα υπόλοιπα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και τους εκπαιδευτικούς του μαθητή, μετά από σύμφωνη γνώμη των γονέων, προκειμένου να εξασφαλίσει σφαιρικότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών της οικογένειας και του μαθητή

Γ) να σχεδιάσει και να προτείνει προσβάσιμο υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό υλικό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας,

Δ) να απευθυνθεί στο οικείο ΚΕΣΥ, ζητώντας συνεργασία όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ε) να παραπέμψει, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αιτήματος ή την κρισιμότητα της κατάστασης, σε φορείς ψυχικής υγείας, Νοσοκομεία Παίδων ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ομαλής μετάβασης στην υπηρεσία αυτή.

ΣΤ) Να παραμένει για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, ή για ολόκληρη την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε άμεση επαφή με την οικογένεια, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών.

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Με σκοπό:

α) την διατήρηση της επαφής και της υποστηρικτικής σχέσης, μεταξύ αυτών και των μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, των ΣΜΕΑΕ που υπηρετούν,

β) την περαιτέρω βελτίωση των δεξιοτήτων και της αυτονομίας των μαθητών στο περιβάλλον του σπιτιού τους και στην μαθησιακή διαδικασία, πάντα στα πλαίσια του Γενικού και Ειδικού Καθηκοντολογίου της κάθε ειδικότητας και με σεβασμό στις αρχές δεοντολογίας του,

το ΕΕΠ-ΕΒΠ της ΣΜΕΑΕ δύναται, ανεξαρτήτου αιτήματος αλλά με τη συγκατάθεση των γονέων-κηδεμόνων, στα πλαίσια του υπάρχοντος ατομικού θεραπευτικού-υποστηρικτικού προγράμματος και των νέων αναγκών των μαθητών που ήδη παρακολουθεί, να προβαίνει στην παροχή τακτικών σύγχρονων ή/και ασύγχρονων υπηρεσιών προς τους μαθητές και τους γονείς-κηδεμόνες.

Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι παροχή συμβουλευτικής-οδηγιών, υλικού, σύγχρονης συνομιλίας και παροχής εκπαιδευτικού-θεραπευτικού έργου, κ.ά.

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρέχονται τηλεφωνικά ή με άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό τρόπο, π.χ. δια των πλατφορμών ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με χρήση διαδικτυακών μέσων επικοινωνίας, πάντα με την συγκατάθεση και παρουσία των γονέων-κηδεμόνων.

Για την έναρξη της συνεργασίας με τους γονείς και τον μαθητή είναι απαραίτητη η ενημέρωση από την Διεύθυνση της ΣΜΕΑΕ και η έκφραση συγκατάθεσης του γονέα-κηδεμόνα. Απαραίτητη είναι επίσης η με κάθε νόμιμο τρόπο διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, των οικογενειών τους και του ΕΕΠ-ΕΒΠ.

ΙΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όταν και εφόσον προκύψουν αιτήματα υποστήριξης από το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΜΕΑΕ, το    ΕΕΠ-ΕΒΠ οφείλει να παρέχει: α) εξ αποστάσεως συμβουλευτική και καθοδήγηση στους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς σχετικά με τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, στα πλαίσια της παιδαγωγικής υποστήριξης των μαθητών τους και β) προτάσεις για εφαρμογή αναγκαίων προσαρμογών και υποστηρικτικού εξοπλισμού απαραίτητου για την διεκπεραίωση της μαθησιακής διαδικασίας, σύμφωνα με τις δυνατότητες και περιορισμούς των μαθητών. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον/την Διευθυντή/ντρια και με τους εκπαιδευτικούς των μαθητών.Δ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. Πρωτοκόλλου: 41070/ΓΔ4/27-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό», «καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, υπό τον συντονισμό των Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων που υπηρετούν, όπως:

α) συμβάλλουν κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων εκάστου κλάδου και ειδικότητας στη διατήρηση της επαφής και της υποστηρικτικής σχέσης, μεταξύ αυτών και των μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών πλαισίων που υπηρετούν,

β) προβούν, στο σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής και υποστήριξης των γονέων και των μαθητών/τριών των εκπαιδευτικών πλαισίων που υπηρετούν,

γ) αξιοποιήσουν, για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες».

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο και βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αρχών δεοντολογίας του κλάδου των ψυχολόγων, καταρτίστηκε το ακόλουθο πρωτόκολλο εξ αποστάσεως εργασίας των ψυχολόγων που υπηρετούν στα Ολοήμερα Δημοτικά και ΕΠΑΛ.

Είναι σημαντικό στις κρίσιμες αυτές στιγμές που ανακύπτουν πολλαπλά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αλλά και πρακτικές δυσχέρειες στον τρόπο επικοινωνίας, να υπάρξει υπεύθυνη επιστημονική υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών και των οικογενειών τους, με διασφάλιση του απορρήτου της συνεργασίας, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αλλά και της ιδιωτικότητας των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας των ψυχολόγων.

Σε κάθε περίπτωση, για την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω,  πρέπει να διασφαλίζεται και υποστηρίζεται από την υπηρεσία, η τεχνολογική δυνατότητα (εξοπλισμός, συνδέσεις διαδικτύου) και γνώση (κατάλληλη επιμόρφωση) γονέων, μαθητών και εργαζόμενων, για την παροχή ασφαλών εξ αποστάσεως υπηρεσιών.

Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παρέχονται σε αντικειμενικές καταστάσεις μη δυνατότητας δια ζώσης φοίτησης των μαθητών (νοσηλεία ή κατ οίκον παραμονή του μαθητή) και με βάση την κρίση των ειδικών για την αναγκαιότητα και δυνατότητα αποτελεσματικής παροχής τους.  

Οι παρεμβάσεις των ψυχολόγων εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

                                I.            ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

                             II.            ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

                          III.            ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ                              I.            ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

1. Οι διευθυντές/ντριες των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και ΕΠΑΛ στα οποία εργάζονται και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ψυχολόγοι, οφείλουν να ενημερώσουν είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον υφίσταται από πλευράς γονέων, τους γονείς των μαθητών που ήδη συνεργάζονται με τον/την ψυχολόγο του σχολείου για τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση του σχολείου υποβάλλοντας αίτημα επικοινωνίας για συνέχιση της ψυχολογικής υποστήριξης/συμβουλευτικής. Αν ο μαθητής είναι ενήλικος, όπως μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση των ΕΠΑΛ, ενημερώνεται ο ίδιος ο μαθητής/μαθήτρια.

2. Η διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει το αίτημα στον/στην ψυχολόγο (τηλεφωνικά ή με e-mail).

3. O/H ψυχολόγος με τη σειρά του επικοινωνεί τηλεφωνικά -ή με άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό τρόπο- με τους γονείς των μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές (σε περίπτωση που είναι ενήλικες) που υποστηρίζει και ανάλογα με το αίτημα μπορεί, τηρώντας απαρέγκλιτα το απόρρητο της συνεργασίας:

Α) να σχεδιάσει και να ασκήσει το υποστηρικτικό έργο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, όπως συμβουλευτική για τη διαχείριση κρίσεων, ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας, συμβουλές σε σχέση με ζητήματα των νέων συνθηκών που προκύπτουν από την παραμονή στο σπίτι, κλπ, στα πλαίσια που ορίζονται από το καθηκοντολόγιο του. (ΦΕΚ 3878/2019, Αρ. Φ25γ/158552/Δ4 «Πρόσληψη Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» και Υπουργική Απόφαση με αρ. 142628/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3032/2017 τ. Β' «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»).

Β) να συνεργαστεί, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του μαθητή προκειμένου να εξασφαλίσει σφαιρικότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών της οικογένειας και του μαθητή

Γ) να σχεδιάσει και να προτείνει προσβάσιμο υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό υλικό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας,

Δ) να ζητήσει τη συνδρομή του οικείου ΚΕΣΥ, ζητώντας εποπτεία, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (ν.4547/2018)

Ε) να παραπέμψει, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αιτήματος ή την κρισιμότητα της κατάστασης, σε φορείς ψυχικής υγείας, Νοσοκομεία Παίδων ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ομαλής μετάβασης στην υπηρεσία αυτή

ΣΤ) Να παραμένει, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, ή για ολόκληρη την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε άμεση επαφή με την οικογένεια, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών.


Σε περίπτωση που η διεύθυνση του σχολείου λάβει αίτημα από γονείς μαθητή που δεν έχει προηγουμένως υποστηριχθεί από τον/την ψυχολόγο του σχολείου, διαβιβάζει το αίτημα στον/στην ψυχολόγο και ζητά από αυτόν/ην τη διερεύνηση της περίπτωσης. Αυτός με τη σειρά του επικοινωνεί με την οικογένεια και αφού λάβει γνώση του αιτήματος, μπορεί:

1)      να ασκήσει το υποστηρικτικό έργο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 3, παρ. Α του παρόντος

2)      να συμβουλευτεί εποπτικά το αρμόδιο ΚΕΣΥ για περαιτέρω ενέργειες

3)      να παραπέμψει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νοσοκομείων Παίδων αν πρόκειται για επείγον περιστατικό, που χρειάζεται άμεση διαχείριση

           

                       III.            ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ

Όταν και εφόσον προκύψουν αιτήματα υποστήριξης από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου στο οποίο υπηρετεί, ο/η ψυχολόγος οφείλει να παρέχει εξ αποστάσεως συμβουλευτική και καθοδήγηση στους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς σχετικά με τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, στα πλαίσια της παιδαγωγικής υποστήριξης των μαθητών τους.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΞΗ : '' Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής''

Σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. Πρωτοκόλλου: 41070/ΓΔ4/27-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό», «καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, υπό τον συντονισμό των Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων που υπηρετούν, όπως:

α) συμβάλλουν κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων εκάστου κλάδου και ειδικότητας στη διατήρηση της επαφής και της υποστηρικτικής σχέσης, μεταξύ αυτών και των μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών πλαισίων που υπηρετούν,

β) προβούν, στο σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής και υποστήριξης των γονέων και των μαθητών/τριών των εκπαιδευτικών πλαισίων που υπηρετούν,

γ) αξιοποιήσουν, για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο και βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αρχών δεοντολογίας του  των κοινωνικών λειτουργών , καταρτίστηκε το ακόλουθο πρωτόκολλο εξ' αποστάσεως εργασίας των κοινωνικών λειτουργών  που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες  στις οποίες λειτουργούν ΖΕΠ.

Είναι σημαντικό στις κρίσιμες αυτές στιγμές που ανακύπτουν πολλαπλά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αλλά και πρακτικές δυσχέρειες στον τρόπο επικοινωνίας, να υπάρξει υπεύθυνη επιστημονική υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών και των οικογενειών τους, με διασφάλιση του απορρήτου της συνεργασίας, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αλλά και της ιδιωτικότητας των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας των κοινωνικών λειτουργών.

Οι παρεμβάσεις των κοινωνικών λειτουργών εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

                                I.            ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

                             II.            ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

                          III.            ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

                              I.  ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

1.       Οι διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ  στα οποία εργάζονται και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κοινωνικοί λειτουργοί, οφείλουν να ενημερώσουν είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον υφίσταται από πλευράς γονέων, τους γονείς των μαθητών που ήδη συνεργάζονται με τον/την κοινωνικό λειτουργό του σχολείου για τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση του σχολείου υποβάλλοντας αίτημα επικοινωνίας για συνέχιση της υποστήριξης.

2.        Η διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει το αίτημα στον/στην κοινωνικό λειτουργό (τηλεφωνικά ή με e-mail).

3.       O/H κοινωνικός λειτουργός με τη σειρά του επικοινωνεί τηλεφωνικά -ή με άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό τρόπο- με τους γονείς των μαθητών που υποστηρίζει και ανάλογα με το αίτημα μπορεί, τηρώντας απαρέγκλιτα το απόρρητο της συνεργασίας:

Α) να προάγει τη ψυχοκοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών με βάση τις αρχές των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών στην εκπαιδευτική διαδικασία σχεδιάζοντας και  ασκόντας το υποστηρικτικό του έργο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, βάση των νέων συνθηκών που προκύπτουν από την παραμονή τους στο σπίτι εστιάζοντας σε:  κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς και οικογενειακούς παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση των μαθητών στο υλικό του σχολείου οδηγόντας σε περιθωριοποίηση και αποκλεισμό , παρεμβαίνει σε καταστάσεις κρίσης , διασυνδέει και διευκολύνει την οικογένεια στην επικοινωνία της με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης , συνεργάζεται με τους υπεύθυνους παιδαγωγικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων, με ιατροπαιδαγωγικές και κοινωνικές υπηρεσίες, με κέντρα ψυχικής υγείας, με κέντρα πρόληψης καθώς και με κάθε φορέα που υποστηρίζει το έργο τους, κλπ, στα πλαίσια που ορίζονται από το καθηκοντολόγιο του. (ΦΕΚ 3032/2017 τ. Β' «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»)(Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής , σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765, υπ' αρ. Πρωτ. 3639/ 05-07-2019 (ΑΔΑ ΩΝΤΨ465ΧΙ8-Ψ0Χ)

Β)  να συνεργαστεί, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του μαθητή προκειμένου να εξασφαλίσει σφαιρικότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών της οικογένειας και του μαθητή    εστιάζοντας στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών της ομάδας στόχου να ανταποκριθεί στην μαθησιακή διαδικασιά στην συγκεκριμένη φάση. Να επιτραπεί η δυνατότητα επικοινωνίας των παιδιών και των γονέων τους μέσω κοινωνικών δικτύων και οποιουδήποτε άτυπου μέσου επικοινωνίας κρίνεται χρήσιμο , πάντα υπό προϋποθέσεις  και με δικλείδες ασφαλείας

Γ) να σχεδιάσει και να προτείνει προσβάσιμο υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό υλικό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας καθώς και κάθε πρόσφορο μέσο που κρίνει χρήσιμο και αποτελεσματικό

Δ) να ζητήσει τη συνδρομή και υποστήριξη οποιασδήποτε ειδικότητας χρειαστεί του οικείου ΚΕΣΥ, ζητώντας εποπτεία, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (ν.4547/2018) , καθώς επίσης να συγκεντρώσει υλικό και πρακτικές που εφαρμόζονται και πιθανώς είναι ιδιαίτερα πρωτότυπες και καινοτόμες αυτό το διάστημα σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ και το αντίστοιχο προσωπικό που εργάζεται εκεί προκειμένου να δημιουργηθεί μια μήτρα καλών πρακτικών και να μπορούν αυτές οι πρακτικές να διαχέονται ανά την επικράτεια από τις διάφορες εκπαιδευτικές δομές- πλαίσια.

Ε) να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί με τον εκάστοτε δήμο , με δομές της κοινότητας, εθελοντικές οργανώσεις Ρομά ή μη ή άλλους φορείς που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στην ομάδα στόχο . Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος φορέας που να έρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε άμεση επαφή με την με τις οικογένειες λόγω των ιδιαιτεροτήτων της και του μεγάλου ποσοστού τεχνολογικού αναλφαβητισμού καθώς και της έλλειψης των τεχνικών μέσων για την ισότιμη ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΣΤ) να καταγράψει τους μαθητές που έχουν αποκλειστεί από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, των λόγων που έχει συμβεί αυτό και να διατυπώσει προτάσεις προκειμένου να αρθούν αυτά τα εμπόδια ή έστω να εξομαλυνθούν οι δυσκολίες , καθώς επίσης να  συμβάλλει με όποιο διαθέσιμο τρόπο κρίνει χρήσιμο στην εξεύρεση τεχνικών μέσων, όπως αίτημα/διεκδίκηση προς ΥΠΑΙΘ , Δήμους κλπ

Α) Όταν και εφόσον προκύψουν αιτήματα υποστήριξης από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου στο οποίο υπηρετεί, ο/η κοινωνικός λειτουργός οφείλει να παρέχει εξ αποστάσεως συμβουλευτική και καθοδήγηση στους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς σχετικά με τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, στα πλαίσια της παιδαγωγικής υποστήριξης των μαθητών τους.

Β) Πολύ σημαντικός κρίνεται ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού ως διαμεσολαβητής μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς η ανατροφοδότιση και η κοινή γραμμή που πρέπει να ακολουθείται σε αυτή την φάση έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου συνίσταται η συμμετοχή στον εξ αποστάσεως σύλλογο διδασκόντων  και η ανάληψη ρόλων που θα διευκολύνουν την ανταλλαγή και κατηγοριοποιήση πληροφοριών ή ακόμα και την ανάληψη συντονιστικού ρόλου εάν το απαιτούν οι συνθήκες.

 

                                     III.            ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

Σε περίπτωση που η διεύθυνση του σχολείου λάβει αίτημα από γονείς μαθητή που δεν έχει προηγουμένως υποστηριχθεί από τον/την κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, διαβιβάζει το αίτημα στον/στην κοινωνικό λειτουργό και ζητά από αυτόν/ην τη διερεύνηση της περίπτωσης. Αυτός με τη σειρά του επικοινωνεί με την οικογένεια και αφού λάβει γνώση του αιτήματος, μπορεί:

1)      να ασκήσει το υποστηρικτικό έργο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 3, παρ. Α του παρόντος

2)      να συμβουλευτεί εποπτικά το αρμόδιο ΚΕΣΥ για περαιτέρω ενέργειες

3)      να παραπέμψει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νοσοκομείων Παίδων ή άλλων ιατροπαιδαγωγικών κέντρων  αν πρόκειται για επείγον περιστατικό, που χρειάζεται άμεση διαχείριση.