Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Οδηγίες για τη μισθοδοσία των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ & ΕΒΠ (σχ. έτος 2017-2018), του ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι κάτωθι οδηγίες  του υπουργείου Παιδείας  αφορούν τους αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) - εφεξής Αναπληρωτές – προς αποφυγή σφαλμάτων.
Τοποθέτηση Αναπληρωτών
1. Οι Αποφάσεις τοποθέτησης - διάθεσης αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Η τοποθέτηση των Αναπληρωτών πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε η παραμονή τους στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης να περιορίζεται στο ελάχιστο.
Παρουσιολόγια
1. Οι Αναπληρωτές υπογράφουν στο παρουσιολόγιο για κάθε ημέρα που είναι παρόντες και όχι, εκ των υστέρων, για τις ημέρες απουσίας τους.
2. Οι Αναπληρωτές, μέχρι να τοποθετηθούν σε Σχ. Μονάδες/ΚΕΔΔΥ, υπογράφουν ανάλογο παρουσιολόγιο στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
3. Στη Σχ. Μονάδα/ΚΕΔΔΥ υπογράφεται το παρουσιολόγιο από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας σε αυτή/ο και έπειτα, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία τοποθέτησης του εκάστοτε Αναπληρωτή, όπως αναφέρεται στη σχετική Απόφαση Τοποθέτησης.
Διαδικασία εκκαθάρισης μισθοδοσίας
1. Η μισθοδοσία αναρτάται στην πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών (https://invoices.espa.minedu.gov.gr/) από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα μέχρι και την τρίτη ημέρα του επόμενου μήνα.
2. Μισθοδοτική κατάσταση που αναρτάται αργότερα θα εκκαθαρίζεται τον επόμενο μήνα με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
3. Για την έκδοση της μισθοδοτικής κατάστασης δεν απαιτούνται, σε άμεσο χρόνο, τα παρουσιολόγια του ίδιου μήνα.
4. Τα παρουσιολόγια επιβεβαιώνουν σε δεύτερο χρόνο την εγκυρότητα της μισθοδοτικής κατάστασης που εκκαθαρίστηκε.
5. Μισθοδοτική Κατάσταση (ΜΚ) επόμενου μήνα θα πρέπει να εκδίδεται αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των παρουσιολογίων του προηγούμενου μήνα. Για παράδειγμα αν μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΔΕΝ έχει λάβει μέσα στον Οκτώβρη όλα τα Παρουσιολόγια του Σεπτεμβρίου ΔΕΝ θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε έκδοση ΜΚ Οκτωβρίου.
6. Για την εκκαθάριση λαμβάνεται υπόψη η ενημέρωση περί αδειών-απεργιών-απουσιών από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους προϊσταμένους των ΚΕΔΔΥ.
7. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ, έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν αυθημερόν τον καταχωριστή της σχετιζόμενης Πράξης στις περιπτώσεις αδειών- απεργιών-απουσιών. Επιπλέον να αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αντίγραφα παραστατικών των χορηγούμενων αδειών μέσα στις πρώτες 10 ημερολογιακές ήμερες του επόμενου μήνα.
8. Οι καταχωριστές έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν άμεσα το σύστημα μισθοδοσίας bglossa (http://bglossa.ypepth.gr/) με τις άδειες-απεργίες-απουσίες.
9. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης έχουν την ευθύνη να καθορίσουν τη βέλτιστη κατά την κρίση τους διαδικασία, προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η συνεργασία των υπαλλήλων τους υπευθύνων για τις άδειες, και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων / Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ με τον καταχωριστή ώστε να ενημερώνεται αυθημερόν το σύστημα μισθοδοσίας με τις άδειες-απεργίες-απουσίες.
10. Για τις μισθοδοσίες που έχουν εκκαθαριστεί δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς της σε μη οριστικοποιημένη κατάσταση.
11. Σε περίπτωση διαφορών οι διορθώσεις καταχωρούνται με χρήση αναδρομικών/αφαιρούμενων/αχρεωστήτως καταβληθέντων/αχρεωστήτως εισπραχθέντων
ποσών στον επόμενο μήνα.
12. Σε περίπτωση συμψηφισμών θα πρέπει να καταγράφεται στο σύστημα μισθοδοσίας αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση του ποσού που συμψηφίζεται, προκειμένου να είναι ξεκάθαρος ο
λόγος συμψηφισμού και ο τρόπος υπολογισμού σε οποιονδήποτε περαιτέρω έλεγχο.
13. Σε περίπτωση συμψηφισμών είναι πιθανό να απαιτηθούν χειροκίνητες τροποποιήσεις στην ΑΠΔ που εξάγεται από το σύστημα μισθοδοσίας.
14. Δε δύναται να γίνει συμψηφισμός σε μισθοδοσία μετά τον Οκτώβριο του 2018. Εφιστάται η προσοχή σε αποφάσεις παροχών ΙΚΑ που έρχονται μετά το πέρας του σχολικού έτους 2017- 2018.
Πριν την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας
1. Η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ανοίγει νέο λογαριασμό στην Τράπεζα (για τις Πράξεις που απαιτείται) και αναρτά στη πλατφόρμα τα απαιτούμενα παραστατικά.
2. Σε περίπτωση που μέχρι 29 Σεπτεμβρίου δεν έχει αναρτηθεί το άνοιγμα λογαριασμού η
μισθοδοσία Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί τον Νοέμβριο.
3. Η οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συλλέγει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την υπ’αρ. 149489/Ε2/8-9-2017 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
4. Κατ’ αντιστοιχία η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συλλέγει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ και ενημερώνει αμέσως την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
5. Επισημαίνεται ότι: η αναζήτηση του ποινικού μητρώου πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα ηλεκτρονικά,
  • ο έλεγχος γνησιότητας των σχετικών δικαιολογητικών, πραγματοποιείται σύμφωνα με
  • τις οδηγίες της υπ. αρ. πρωτ. 149489/Ε2/8-9-2017 εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.
  • για την υπεύθυνη δήλωση ότι ο αναπληρωτής δε διώκεται θα πρέπει να διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος με αποστολή εγγράφου στην Εισαγγελία.
6. Η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης αναρτά στη Διαύγεια τις Περιλήψεις Συμβάσεων των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και τις Αποφάσεις τοποθέτησής τους.
7. Η οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αναρτά στη Διαύγεια τις Περιλήψεις Συμβάσεων των ΕΕΠ και ΕΒΠ και τις αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησής τους.
8. Κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης αναρτά στην πλατφόρμα τις βεβαιώσεις, περί ανάρτησης συμβάσεων και συμπλήρωσης ωραρίου και περί πληρότητας των φακέλων των αναπληρωτών. Οι εν λόγω βεβαιώσεις εκδίδονται για κάθε Φάση πρόσληψης των αναπληρωτών.
Απόδοση ΜΚ
1. Τα μισθολογικά κλιμάκια στους αναπληρωτές αποδίδονται με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 149784/Ε2/11-9-2017 Εγκύκλιο. Σε κάθε περίπτωση τα αναδρομικά λόγω αναγνώρισης μισθολογικού κλιμακίου ή/και συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου θα πρέπει να απεικονίζονται στην επόμενη μισθοδοσία.
2. Δύναται η διαδικασία απόδοσης ΜΚ να ολοκληρωθεί το 2ο μήνα μισθοδοσίας των αναπληρωτών (στη ΜΚ Οκτωβρίου), σε περίπτωση αδυναμίας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να την ολοκληρώσει κατά τον 1ο μήνα πρόσληψης, λόγω μεγάλου αριθμού αναπληρωτών. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την έκδοση της ΜΚ Οκτωβρίου 2017.
3. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης νέου ΜΚ είναι απαραίτητη η τροποποίηση του Εργάνη με βάση το αντίστοιχο έντυπο.
SOS: ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΊ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ:
1. Δεν έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα μέχρι 29 Σεπτεμβρίου το άνοιγμα λογαριασμού.
2. Δεν έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα μέχρι 3 Οκτωβρίου ο ορισμός του Καταχωριστή με ΑΔΑ και οι βεβαιώσεις, περί ανάρτησης συμβάσεων και συμπλήρωσης ωραρίου και περί πληρότητας των φακέλων των αναπληρωτών.
3. Δεν έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα η ΜΚ Σεπτεμβρίου μέχρι 3 Οκτωβρίου
SOS: ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ-ΑΠΕΡΓΙΩΝ-ΑΠΟΥΣΙΩΝ
ΠΗΓΗ: ESOS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου