Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΣΕΕΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

αναδημοσιεύουμε την επιστολή του αιρετού του ΚΥΣΕΕΠ κ. Β.Βούγια προς τον Υπουργό Παιδείας, σχετικά με την απόσυρση της Τροπολογίας 359/6 26.4.2016, που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, περί Καθορισμού της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την Ε.Α.Ε. 

Ζητούμε και εμείς με τη σειρά μας την απόσυρση της τροπολογίας και την κλήση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε διαβούλευση σχετικά με το θέμα.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Β. ΒΟΥΓΙΑ:

Βασίλης Βούγιας
Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
 Ειδικής Αγωγής ΥΠ.Π.Ε.Θ.
τηλ: 6974714206


                              Λαμία 27/4/2016
                                    
                                     Προς: - Υπουργό ΥΠ.Π.Ε.Θ κο Νικόλαο Φίλη
                                     Κοιν:-  Σύμβουλο Υπουργού κο Π. Κασσιανό
-         Δ/ντρια  Δ/νσης Ε.Α.Ε. κα Θ. Αστέρη
-          Βουλευτές μέλη της  Ε. Μ. Υ.   
-         Πολιτικά Κόμματα Βουλής 
      
Θέμα: «Απόσυρση της Τροπολογίας 359/6 26.4.2016: Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την Ε.Α.Ε.  και θέση αυτής σε Διαβούλευση»

Αξιότιμε κε Υπουργέ.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αιτούνται  τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησής τους(δάσκαλοι, καθηγητές κ.λ.π) στο οικείο Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο.
 Επειδή αυτό συμβαίνει σε ολόκληρο τον Δημόσιο Τομέα και  όσον αφορά στην περίπτωση του Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. η αρμοδιότητα του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) αποτυπώνεται στο άρθρο 14 του Προεδρικού Διατάγματος 1/2003, ΦΕΚ 1/3-1-03: «Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης του Ε.Ε.Π και του Ε.Β.Π.».
Επειδή η συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης , αφορά και στην μισθολογική εξέλιξη των κατόχων των τίτλων αυτών και γι αυτό το λόγο επιλαμβάνονται τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια των υπαλλήλων,  ως τα μόνα αρμόδια για διευθέτηση τέτοιων θεμάτων που άπτονται της Διοίκησης.
Επειδή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.), το οποίο: «…ιδρύθηκε το 2011 με τον Νόμο 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ.), τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ως επιτελικός επιστημονικός Φορέας…», ενεργεί γνωμοδοτικά και δεν δύναται να εκδώσει διοικητικές πράξεις.

Επειδή δεν νοείται, όπως συμβαίνει με την Ειδική Αγωγή,  ο όρος συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία, καθόσον ή είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος στη Σχολική Ψυχολογία ή δεν είναι.
Επειδή η αιφνιδιαστικά κατατεθείσα χθες το απόγευμα στη Βουλή Τροπολογία με θέμα: "Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την Ε.Α.Ε."» δεν θα συζητηθεί, ως όφειλε να φροντίσει το Υπουργείο Παιδείας, από την αρμόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου παραβρέθηκε και τοποθετήθηκε επί των τότε θεμάτων, δια του Προέδρου της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.).

Επειδή μονίμως και σε σταθερή βάση δεν ζητείται η άποψη, επί θεμάτων που σφόδρα το αφορούν, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.).

Για όλους αυτούς τους λόγους,

ζητούμε,
έστω και την ύστατη στιγμή,
να αποσυρθεί η Τροπολογία 359/6 26.4.2016 με θέμα: «Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την Ε.Α.Ε.» και ακολούθως να τεθεί σε Διαβούλευση το περιεχόμενό της.

Βασίλης Βούγιας
Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
Ειδικής Αγωγής ΥΠ.Π.Ε.Θ.