Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

ΣΕΕΠΕΑ ΣΤΕΛΛΑ: ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17...ΕΝΕΟΙ ΚΑΙ ΚΕΧΗΝΟΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π....

O Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κος Νίκος Φίλης κατά τη σημερινή συνάντησή του με τα Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. και της Δ.Ο.Ε.,  παρουσίασε την ακόλουθη  διάταξη νόμου που αφορά στο προσωρινό σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017. Μετά από το διάλογο με την Ο.Λ.Μ.Ε. και Δ.Ο.Ε. συμφωνήθηκε, το ταχύτερο δυνατό, να κατατεθούν οι προτάσεις των Ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών.
 Στη διάταξη αυτή όμως περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τον τρόπο πρόσληψης των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., τις οποίες και παρουσιάζουμε παρακάτω.
 Όμως η Ομοσπονδία που εκπροσωπεί θεσμικά το Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., η  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., δεν προσκλήθηκε από τον κο Υπουργό στον διάλογο, όπως φαίνεται, ούτε βεβαίως την κάλεσε να καταθέσει προτάσεις επί του περιεχομένου της διάταξης αυτής, που αφορά στις προσλήψεις αναπληρωτων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π....
Ενεοί και κεχηνότες παρακολουθούμε τις εξελίξεις για τα θέματα που μας αφορούν εμείς του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π...

Β.Β 


 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.
  
 1.    Μετά το άρθρο 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 9Α ως ακολούθως:  

«Άρθρο 9Α
Πρόσληψη αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
      
      1. Για το σχολικό έτος 2016-2017 οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, καλύπτονται  με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από τοναξιολογικό Πίνακα Α΄ (Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης) και τον αξιολογικό Πίνακα Β΄ (Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ),κατά τον τρόπο που ορίζεται στις επόμενες παραγράφους.
     2Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) εκδίδει Προκήρυξη για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
       Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9, με την επιφύλαξη της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος για το ΕΕΠ και το ΕΒΠ.
       Οι υποψήφιοι για πρόσληψη εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση , με τον τρόπο που θα ορισθεί στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται άπαξ και είναι αμετάκλητες.


4. Ο Πίνακας Β΄ (Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) περιλαμβάνει τρεις υποπίνακες (Β1, Β2 και Β3), οι οποίοι καταρτίζονται ως ακολούθως:................................................................................................................................................................................................................................................................

      ΓΣτον υποπίνακα Β3 (ΕΕΠ και ΕΒΠ) εντάσσεται το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις κριτήρια ένταξης καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις αναφορικά με την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για το προσωπικό αυτό. Η κατάταξη του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου γίνεται ως εξής:
   
  Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Η κατάταξη του ΕΕΠ γίνεται με βάση τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄* της παρούσας παραγράφου κριτήρια για την κατάταξη των λοιπών εκπαιδευτικών ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη διαφοροποίηση ότι μοριοδοτούνται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα των υποψηφίων στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης  ή στην ΕΑΕ.

       *Α. Υποπίνακας Β1 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ).  Στον υποπίνακα Β1 εντάσσονται οι  εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ. Η κατάταξη των εκπαιδευτικών ΕΑΕ στον υποπίνακα Β1 γίνεται ως ακολούθως:
      Στον πίνακα προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71, αντίστοιχα . Η κατάταξη των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου (ΠΕ 61 και ΠΕ 71) γίνεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων, ως εξής:
      αα) Ακαδημαϊκά κριτήρια
  Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
      ββ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία άνω του ενός διδακτικού έτους (δέκα διδακτικών μηνών) σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
- Η προϋπηρεσία από 10 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα
Το ανώτατο όριο μονάδων από προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω είναι 16,80 μονάδες
      γγ) Κοινωνικά κριτήρια.
Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α΄24). Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμης αναπηρίας του υποψήφιου εκπαιδευτικού κατά ποσοστό 67% και άνω, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αναπηρία του δεν πρέπει να οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.
      
      Στον υποπίνακα Β1 ακολουθεί η κατάταξη  των λοιπών Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας δυνάμει των ακόλουθων κριτηρίων, αθροιστικώς  μοριοδοτούμενων ως εξής:
      
αα) Ακαδημαϊκά κριτήρια
   -Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, έξι (6) μονάδες.
  -Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες.
 Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.
-Τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της
αλλοδαπής, τρεις (3) μονάδες.
-Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην
ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2010, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, μισή (0,5) μονάδα
-Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
       ββ)  Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία άνω του ενός διδακτικού έτους (δέκα διδακτικών μηνών) σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
- Η προϋπηρεσία από 10 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα
 - Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα
Το ανώτατο όριο μονάδων από προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω είναι 16,80 μονάδες
      γγ) Κοινωνικά κριτήρια Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α΄24). Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμης αναπηρίας του υποψήφιου εκπαιδευτικού κατά ποσοστό 67% και άνω, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αναπηρία του δεν πρέπει να οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.

 Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
Η κατάταξη του ΕΒΠ γίνεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων,:
   αα) Ακαδημαϊκά κριτήρια: Βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε.  ή Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15), ενώ για το πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα (12).

  ββ) Προϋπηρεσία: Προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες. Προϋπηρεσία των υποψηφίων, η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε εταιρείες ή με εμπορική ιδιότητα κατά την έννοια των άρθρων 32 και 31, παράγραφος 3 του ν. 3528/2007 δεν μοριοδοτείται. Η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στον ίδιο κλάδο της προς πλήρωση θέσης υπολογίζεται στο σύνολό της και μοριοδοτείται με 0,20 μονάδες για κάθε μήνα. Προϋπηρεσία μεγαλύτερη ή ίση των δεκαπέντε (15) ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα.
Προϋπηρεσία μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται.

   γγ) Κοινωνικά κριτήρια:
Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι  τα προβλεπόμενα ανωτέρω για την κατάταξη των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων.
     
         Για την κατάρτιση των πινάκων Β2 και Β3, οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ, οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών. H πιστοποίηση εξειδίκευσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) γίνεται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

     5. Ύστερα από τον έλεγχο των τυπικών προσόντων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες  Α΄ και Β΄, οι οποίοι  αναρτώνται στις ιστοσελίδες  του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

      Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης Α΄ και Β΄ ελέγχονται από τα αρμόδια τμήματα του Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, η οποία ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την επομένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι σχετικοί τελικοί αξιολογικοί  πίνακες κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου