Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη επιστολή από την πληρεξούσια δικηγόρο των 33 σχολικών ψυχολόγων, οι οποίοι άσκησαν Παρέμβαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης ακυρώσεως κατά της με αριθμ. πρωτ. 91287/Γ6/07-08-2012 εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2012-2013.
Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διατύπωση της επιστολής αυτής δεν προάγει την ενότητα του κλάδου των Ψυχολόγων ούτε τη συναδελφικότητα και ως εκ τούτου δεν συμμεριζόμαστε το ύφος της. 
Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούμε "ανειδίκευτους",  συναδέλφους με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σε συναφή αντικείμενα προς την Ειδική Εκπαίδευση και με μεγάλη προϋπηρεσία στο χώρο.
Επαναλαμβάνουμε, με την ευκαιρία αυτή, ότι η θέση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τα προσόντα  διορισμού είναι να λαμβάνονται υπόψη: καταρχήν το βασικό πτυχίο και ακολούθως οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σε συναφή προς την Ειδική Εκπαίδευση αντικείμενα, καθώς  και η προϋπηρεσία.

Ακολουθεί η επιστολή:

"Σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε το συνημμένο Δελτίο Τύπου με τίτλο ''Μεγάλη δικαίωση για τους Σχολικούς Ψυχολόγους στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας'' για την ενημέρωση του κοινού κατόπιν της εκδόσεως της υπ’ αρ. 3353/2015 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με την οποία κρίνεται ότι για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με ψυχολόγους (κλάδος ΠΕ23 Ψυχολόγων) προηγούνται στους διορισμούς οι ψυχολόγοι που κατέχουν μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία (ειδικευμένοι) έναντι αυτών που δεν κατέχουν ειδίκευση (ανειδίκευτοι). "


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Μεγάλη δικαίωση για τους Σχολικούς Ψυχολόγους στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με την υπ’ αρ. 3353/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία βασίζεται απόλυτα στο πνεύμα και το γράμμα του Νόμου και του Συντάγματος, κρίνεται ότι για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με ψυχολόγους (κλάδος ΠΕ23 Ψυχολόγων) προηγούνται στους διορισμούς οι ψυχολόγοι που κατέχουν μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία (ειδικευμένοι) έναντι αυτών που δεν κατέχουν ειδίκευση (ανειδίκευτοι).

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αρ. 3353/2015 Απόφασή του απέρριψε την Αίτηση Ακύρωσης είκοσι τεσσάρων ανειδίκευτων ψυχολόγων, οι οποίοι στρέφονταν κατά του Υπουργείου και της διαδικασία προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ψυχολόγων, κατά το μέρος που οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο στη Σχολική Ψυχολογία προτάσσονται όλων των υπολοίπων ψυχολόγων για πρόσληψη ως αναπληρωτές ωρομίσθιοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Κατά της παραπάνω Αίτησης Ακύρωσης τριάντα τρεις Σχολικοί Ψυχολόγοι (ειδικευμένοι) άσκησαν Παρέμβαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας διά της πληρεξουσίας δικηγόρου τους, Αυγής Βογιατζόγλου. Από την έναρξη της δικαστικής διαμάχης το καλοκαίρι του έτους 2012, με τεκμηρίωση υπερασπίστηκαν το δίκαιο και το αληθές σχετικά με την αναγκαιότητα της πρόταξης των Σχολικών Ψυχολόγων στις προσλήψεις.

Το ΣτΕ δέχθηκε τις θέσεις του Υπουργείου και των Παρεμβαινόντων απορρίπτοντας όλα τα επιχειρήματα των μη ειδικευμένων ψυχολόγων. Η Παρέμβαση έριξε φως σε καίριας σημασίας νομικά και πραγματικά ζητήματα και συνετέλεσε στη διαμόρφωση του σκεπτικού και της δικανικής κρίσης του Δικαστηρίου.


Τα βασικά σημεία της Απόφασης του ΣτΕ συνοψίζονται παρακάτω:

1. Είναι σαφής η βούληση του νομοθέτη, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να δώσει έμφαση στην ειδική εκπαίδευση των ψυχολόγων που θα προσληφθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στις μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η απαιτούμενη ειδική εκπαίδευση προβλέπεται τόσο από τον Νόμο για την άσκηση του επαγγέλματος των ψυχολόγων στην Ελλάδα, αλλά και ορίζεται στο Νόμο (Ν.1566/1985, άρθρο 35 παρ. 8) και είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στη Σχολική Ψυχολογία, το οποίο αποτελεί το ειδικό τυπικό προσόν διορισμού στις εν λόγω προσλήψεις.
2. Κατά τη διαδικασία πρόσληψης συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες: κύριοι πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που διαθέτουν το ειδικό τυπικό προσόν της ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία που απαιτεί ο νομοθέτης για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης και επικουρικοί πίνακες, όπου περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο στη Σχολική ή  Ψυχολογία και των οποίων η σειρά κατάταξης γίνεται με βάση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.
3. Ο όρος «προτίμηση» που ορίζει ο Νόμος για τον μεταπτυχιακό τίτλο στη Σχολική Ψυχολογία σημαίνει πρόταξη στον πίνακα επιλογής και υπαγορεύεται από λόγο δημοσίου συμφέροντος. Είναι βέβαια επιτρεπτή η συμμετοχή και εκείνων που δεν έχουν ειδίκευση, αλλά οι κάτοχοι της ειδικεύσεως προηγούνται στους διορισμούς των μη κατόχων της ειδικεύσεως, οι οποίοι διορίζονται επικουρικά μόνον εφόσον εξαντληθεί ο πίνακας των ειδικευμένων ψυχολόγων.

Πρόκειται για μια μεγάλη δικαίωση. Η Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τερματίζει την ανασφάλεια που βίωναν κάθε έτος οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων σχετικά με τη διαδικασία των προσλήψεών τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, αναδεικνύει σε όλη της την έκταση την αναγκαιότητα της ειδικής κατάρτισης στα σχολεία και της αντιστοίχισης των προσόντων με τις προδιαγραφές της οργανικής θέσης.

Η πρόταξη των Σχολικών Ψυχολόγων στην Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση αποτελεί πλέον και δικαστηριακή πραγματικότητα και ανοίγει το δρόμο στο επιστημονικό σωματείο της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ» («Ε.Σxo.Ψ.Ε.») να κινηθεί θεσμικά για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την παροχή εξειδικευμένων ποιοτικών υπηρεσιών στους μαθητές της Ελλάδας. Η ανάπτυξη της σχολικής ψυχολογικής υποστήριξης της Εκπαίδευσης με βάση σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές και σύμφωνα με τις προτάσεις της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Διεθνούς Γραφείου Εκπαίδευσης είναι αναγκαία και στη χώρα μας :

Α) με την σύσταση κεντρικής υπηρεσίας Σχολικής Ψυχολογικής Υποστήριξης στο Υπουργείο, η οποία θε επιφορτιστεί με την οργάνωση και την ενοποίηση, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Σκοπός της δράσης της κεντρικής υπηρεσίας Σχολικής Ψυχολογικής Υποστήριξης η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών που καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής, καθώς και οι γονείς και η επίτευξη του στόχου όλοι οι μαθητές χωρίς διακρίσεις, για πρώτη φορά στη χώρα μας, εντός του σχολικού πλαισίου, δωρεάν και από το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό, να ωφελούνται του δικαιώματος της εκπαίδευσης και να έχουν ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και του δυναμικού τους.
Β) με τη μέριμνα για τους αναγκαίους διορισμούς και την τήρηση της νομιμότητας στις προσλήψεις με βάση τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά προσόντα διορισμού.

Θεσσαλονίκη, 11 Ιανουαρίου 2016
Αυγή Θ. Βογιατζόγλου  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου