Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Προτάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. στο υπό Διαβούλευση σχέδιο νόμου

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»  


Αθήνα 19-8-2013    
   

             Με προηγούμενη τοποθέτηση - ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας η Ομοσπονδία μας τοποθετείτε απέναντι στην γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή.
               Σε κάθε περίπτωση η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., με στόχο πάντα την συμβολή στην βελτίωση της κατάστασης στην ΕΑ και την αποτροπή νέων προβλημάτων, τα οποία φοβούμαστε ότι θα προκληθούν από τις παραπάνω νομοθετικές πρωτοβουλίες, προτείνει τις παρακάτω απαραίτητες τροποποιήσεις, πριν από την κατάθεση του σχεδίου νόμου στην Βουλή:

  1. ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 7 (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΕΠ)
               Παρ όλο που δείχνει την απόφαση για λύση στο πρόβλημα δεν αποτελεί ολοκληρωμένη επίλυση του προβλήματος της υπηρεσιακής εξέλιξης του ΕΕΠ. Για να ολοκληρωθεί και αποδειχθεί ξεκάθαρα η διάθεση της Διεύθυνσης ΕΑ και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, για δίκαιη επίλυση του προβλήματος της άνισης μεταχείρισης και σε αυτό το θέμα, χρειάζεται να ολοκληρωθεί με τις τροπολογίες που είχαμε καταθέσει σχετικά. Τότε θα είναι δυνατή η αξιοποίηση αυτής της διάταξης και για την υπηρεσιακή εξέλιξη του ΕΕΠ και η ανάληψη θέσεων ευθύνης σε ΣΜΕΑΕ.
               Για την ουσιαστική τροποποίηση του καθεστώτος αδικίας στην υπηρεσιακή εξέλιξη του ΕΕΠ προτείνουμε την συμπλήρωση της παρ. 7 του σχεδίου νόμου με τις παρακάτω τροποποιήσεις (Έτσι δεν θα υπάρξει ανάγκη νέας νομοθετικής ρύθμισης γι αυτό το θέμα):
              
1.      Τροποποίησεις στο άρθρο 11 του Ν. 3848/2010:
Η παρ. 4 του άρθρου 11 διαφοροποιείται ως εξής:
“ Ως διευθυντές σχολικών μονάδων Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται α)εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α και οκταετή, τουλάχιστον , εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους προς της προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας  και β) μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδων με βαθμό Α τα οποία υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ, με βαθμό Α και οκταετή τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους προς της προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα:…..”  
2.      Τροποποίηση-προσθήκη της παρ. 5, του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 ως εξής:
«…..Σε περιπτώσεις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υποψήφιοι είναι και τα μέλη Ε.Ε.Π. όλων των κλάδων με τις ίδιες προϋποθέσεις».
3.      Προσθήκη (ως παρ. 14):
«Οι παρ. 9,10,11,12 και 13 του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 εφαρμόζονται και για το Ε.Ε.Π. που επιλέγεται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης».
4.      Προσθήκη στο άρθρο 16 του Ν. 3848/2010:
«Τα αιρετά μέλη του Ε.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα στα αρμόδια συμβούλια επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων  επιλογής και την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Όταν η επιλογή γίνεται σε επίπεδο διευθύνσεων ή περιφερειακής διεύθυνσης, συμμετέχουν οι αιρετοί του οικείου ΠΥΣΕΕΠ. Όταν η επιλογή γίνεται σε επίπεδο κεντρικής υπηρεσίας, συμμετέχουν οι αιρετοί του ΥΣΕΕΠ».
---------------------------------------------------------------------------------
  1. ΑΡΘΡΟ 27, παρ 2,εδ. α (ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
Εδώ δεν αναφέρεται το ΕΕΠ και ΕΒΠ όπως θα αναμένοταν στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και αυτό  μπορεί να σημαίνει επί πλέον αποκλεισμούς και διαφοροποιήσεις σε σχέση με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Προτείνουμε την εξής συμπλήρωση στην διατύπωση:
“α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από της δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό στην Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.”
---------------------------------------------------------------------------
  1. ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 2, εδ. β (ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΣΕΕΠ)
δεν υπάρχει πλέον στη σύνθεση ο Σύμβουλος ΕΕΠ (ως αναπληρωματικό μέλος) που όμως ποτέ δεν υπήρξε πραγματικά η θέληση να ορισθεί.
Όπως έχουμε ήδη προτείνει μια δίκαιη και λειτουργική σύνθεση του ΚΥΣΕΕΠ πρέπει να περιλαμβάνει τον Σύμβουλο ΕΕΠ που πρέπει επιτέλους να υπάρξει η πολιτική βούληση να ορισθεί, με βάση τον 3699/2008.
Προτείνουμε λοιπόν εκ νέου την παρακάτω διατύπωση:
“Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται: α) από τον πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ, αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, β) από τον πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ, αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, γ) από έναν προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μέλος ΕΕΠ που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, αναπληρούμενο από άλλον προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μέλος ΕΕΠ που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, δ) από δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ, αναπληρούμενα από αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ, ε) από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εισηγητή. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζεται ως πρόεδρος του ΥΣΕΕΠ ένας από τους προέδρους των ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ και γραμματέας ένας διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Διεύθυνσης ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.”
---------------------------------------------------------------------------

  1. ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 2, εδ. γ (ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΔΔΥ)
Δεν υπάρχει πλέον στη σύνθεση ο Σύμβουλος ΕΕΠ που όμως ποτέ δεν υπήρξε πραγματικά η θέληση να ορισθεί.
Όπως έχουμε ήδη προτείνει μια δίκαιη και λειτουργική σύνθεση του ΚΥΣΕΕΠ ως συμβουλίου επιλογής προσωπικού και προισταμένων ΚΕΔΔΥ, πρέπει να περιλαμβάνει τον Σύμβουλο ΕΕΠ που πρέπει επιτέλους να υπάρξει η πολιτική βούληση να ορισθεί, με βάση τον 3699/2008.
Προτείνουμε λοιπόν εκ νέου την παρακάτω διατύπωση:

“Για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την επιλογή προϊσταμένων με θητεία των ΚΕΔΔΥ, το ΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την προεδρία του ………………………..( προτείνουμε τον Δ/ντή Ειδικής Αγωγής) οποίος αναπληρώνεται από ………………………………………………………………….., τη συμμετοχή ενός σχολικού συμβούλου ΕΑΕ με τον αναπληρωτή του, ενός συμβούλου ΕΕΠ με τον αναπληρωτή του (και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του), οι οποίοι ορίζονται στην απόφαση συγκρότησης.”
---------------------------------------------------------------------------

  1. ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 4 (ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΕΕΠ)
Με την παρούσα διατύπωση καταργείται ο Σύμβουλος ΕΕΠ αν και δεν υπήρξε ποτέ θέληση για να ορισθεί.... και γι αυτό είχε αντικατασταθεί παράτυπα με Σύμβουλο ΕΑ.
Τώρα βέβαια ο Σύμβουλος ΕΑ τοποθετείται και ως Πρόεδρος του ΠΥΣΕΕΠ. 
Προτείνουμε την παρακάτω διατύπωση:
“ Στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από: α) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) έναν (1) Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) έναν (1) Μέλος ΕΕΠ, που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, αναπληρούμενο από μέλος ΕΕΠ που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, δ) δύο (2) αιρετά μέλη του ΕΕΠ, αναπληρούμενα από αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ, στις συνεδριάσεις συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου τους που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Ως πρόεδρος του ΠΥΣΕΕΠ ορίζεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ένας από τους διευθυντές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγείται ο Πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.”
---------------------------------------------------------------------------
6. Επίσης προτείνουμε:
Α) την απάλειψη από το ΑΡΘΡΟ 24, ΠΑΡ. 3. (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ!!!!) της σχετικής αναφοράς.
Β) την διευκρίνιση στο ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 1, εδ. α (ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) της έννοιας του σχολικού συνεταιρισμού και την πρόβλεψη όλων των σχετικών διαδικασιών.
Γ) την διευκρίνιση στο ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 1, εδ. γ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΕΕΕΚ) της μέγιστης διάρκειας φοίτησης.
Δ) την διευκρίνιση στην ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 2, εδ. γ (ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΔΔΥ) της αναφοράς στα κριτήρια και προυποθέσεις επιλογής προισταμένων ΚΕΔΔΥ (πρόκειται να διαφοροποιηθούν και πως;).
Ε) την επέκταση του ΑΡΘΡΟΥ 27, παρ. 19 και σε άλλες κατηγορίες ΕΕΑ και αναπηρίας (π.χ. διαταραχές συμπεριφοράς, νοητική υστέρηση). Επίσης στην ίδια παράγραφο την απαλειφή της διατύπωσης που επιτρέπει την ιδιωτική στήριξη.
ΣΤ)  την παροχή της δυνατότητας στο ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 20 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΕΑ) στο ΕΕΠ και ΕΒΠ να τοποθετείται ως διοικητικό προσωπικό στη Δ/νση ΕΑ αφού αυτή θα ασχολείται πλέον αποκλειστικά με θέματα ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Ζ) Επίσης στο ίδιο (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) αναρωτιόμαστε αν η αποκλειστική πλέον αρμοδιότητα της Δ/νσης ΕΑ σε θέματα ΕΕΠ και ΕΒΠ, και όχι των εκπαιδευτικών ΕΑ, μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον κατακερματισμό της πολύπαθης ΕΑ και σε επι πλέον αποκλεισμούς του ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Η)Επίσης στο ίδιο (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΕΠ/ΕΒΠ) προτείνουμε την άμεση πρόβλεψη για ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΒΠ.
Θ) Στο ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 23 (ΕΝΤΟΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΔΔΥ), προτείνουμε την θεσμοθέτηση αναλογίας πληθυσμού και προσωπικού ΚΕΔΔΥ σύμφωνα και με τις κατά καιρούς τεκμηριωμένες προτάσεις της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος   Ο Γ. Γραμματέας


Στ. Καρπενησιώτης   Δ. ΑρβανίτηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου