Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Επιστολή του Γιάννη Στεργιούλη, Γ.Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΗΠΕΙΡΟΥ, στο Υπουργείο Παιδείας, για την εδώ και καιρό απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ιωαννίνων.Στεργιούλης Ιωάννης                             Ιωάννινα, 24/09/2012                                        
Φυσιοθεραπευτής ΠΕ28
ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων
Δ/νση: Δ. Σάρρου 1,              ΠΡΟΣ: 1) κ. Παπαθεοδώρου,Υφυπουργό ΥΠΑΙΘΠΑ                           
       45445 Ιωάννινα
 τηλ:   6974064877                              2) κ. Λολίτσα, Δ/ντή Ειδικής Αγωγής
 e-mail: sterioan@yahoo.gr                  3) κ. Γκλαβά, Ειδ. Γραμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
                                                               4) κα Νόκα, ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου
                                       5) Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
                                           Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
                                            Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
                                                          

Αξιότιμοι κ. κ.,

Σύμφωνα με το Ν.3699/2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 1, Έννοιες – Σκοπός  1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.

5. Διαφορική διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση είναι η διαγνωστική διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείονται παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα ώστε να καταλήξουμε στην επικρατέστερη διάγνωση. Η διαφορική διάγνωση αποτελεί μέρος της διεπιστημονικής αξιολόγησης με σκοπό τη συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παροχή κατάλληλων υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών.

Άρθρο 2, Οργάνωση και στόχοι της ΕΑΕ. Συμμετοχή του αναπηρικού κινήματος. 2. Στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της ΕΑΕ περιλαμβάνονται η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η αξιολόγηση και αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η συστηματική παιδαγωγική παρέμβαση με εξειδικευμένα και κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται από τα κατά τόπους Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ)[…].

4. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ΕΑΕ, η οποία - στο πλαίσιο των σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, μη τυπικής, άτυπης και δια βίου εκπαίδευσης− επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητά τους και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.

5. Η ΕΑΕ επιδιώκει ιδίως:
α) την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
δ) […] Η εφαρμογή των αρχών του «Σχεδιασμού για Όλους (Design for All)» για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και ηλεκτρονικού), των κτιριακών υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΚΔΑΥ (νυν ΚΕΔΔΥ) Γ6/4494/08-11-2001 
Άρθρο 1, Οργάνωση – Σκοπός   2. […] Για την επίτευξη των στόχων τους, τα ΚΔΑΥ (νυν ΚΕΔΔΥ) λειτουργούν βάσει προτυποποιημένης διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα απόφαση, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογενής λειτουργία τους σε όλη τη χώρα. 

Άρθρο 3, Τρόπος λειτουργίας των ΚΔΑΥ   1. Το προσωπικό των ΚΔΑΥ, εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και διοικητικό, δραστηριοποιείται με τη μορφή:
Α. συλλογικού διοικητικού οργάνου
Β. διεπιστημονικής ομάδας και υποομάδων
Γ. ατομικών ενεργειών κατά ειδικότητα

2. Ως συλλογικό διοικητικό όργανο συνέρχεται σε τακτές ή έκτακτες συνεδριάσεις υπό την προεδρία του προϊσταμένου του ΚΔΑΥ, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι υπηρετούντες σε αυτό, προκειμένου να ρυθμίσει θέματα προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του, αναζήτησης και εφαρμογής τρόπων και μέτρων για την επίτευξη των γενικών και ειδικών σκοπών του και καθορισμού των λεπτομερειών λειτουργίας του.

3. Το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των ΚΔΑΥ αποτελεί διεπιστημονική ομάδα, η οποία έχει την ευθύνη για την αναζήτηση και εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και επιστημονικών αρμοδιοτήτων του ΚΔΑΥ. Με απόφαση των μελών του ΚΔΑΥ ως συλλογικού διοικητικού οργάνου μπορεί να συγκροτούνται υποομάδες από δύο ή περισσότερα μέλη για την αντιμετώπιση ειδικών εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων στους τομείς ανίχνευσης, διάγνωσης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Ο Προϊστάμενος των ΚΔΑΥ, τα μέλη του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ο γραμματέας αυτού προσφέρουν ατομικά τις υπηρεσίες τους, όπως αυτές καθορίζονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας απόφασης

Άρθρο 6, Διαδικασία Διάγνωσης-Αξιολόγησης και έκδοσης της Γνωμάτευσης. 1. Ο προϊστάμενος του ΚΔΑΥ κοινοποιεί, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας, ανάλογα με το πρόβλημα τις αιτήσεις για παραπομπή και συναποφασίζεται η συνεισφορά κάθε ειδικότητας για κάθε περίπτωση. […].
Άρθρο 7, Βασικές Αξιολογικές Εκθέσεις V. Άλλες Αξιολογήσεις 1. Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώνεται κατά περίπτωση με την αξιολόγηση του Φυσικοθεραπευτή, του Λογοθεραπευτή, του ειδικού στη νοηματική γλώσσα και του ειδικού στην κινητικότητα τυφλών. Οι εν λόγω αξιολογήσεις διεξάγονται μετά από εντολή του προϊσταμένου και σε εξατομικευμένη βάση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται στην εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση.

'Αρθρο12, Γενικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού. 1. Κύρια και βασική ευθύνη του προσωπικού που υπηρετεί στα Κ.Δ.Α.Υ. είναι να στηρίζει και να φροντίζει την ολόπλευρη πρόοδο και την εξέλιξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να σέβεται την μοναδικότητα τους και να μεριμνά ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστικά η σχολική και η κοινωνική τους ένταξη.

2. Ειδικότερα το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ. :
στ) Τηρεί αυστηρά το καθηκοντολόγιο, όπως αυτό ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και από τον διεθνή κώδικα ηθικής και δεοντολογίας της κάθε ειδικότητας. Κάθε επιστήμονας λειτουργεί και δραστηριοποιείται στα όρια της ειδικότητάς του, στηριζόμενος στην εκπαίδευση και στην εμπειρία του. Αναλαμβάνει δε την επιστημονική ευθύνη μόνο για θέματα για τα οποία έχει την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία και επιστημονική γνώση και επιδιώκει την συνεχή επιμόρφωσή του. Αναγνωρίζει τα όρια, τις παραμέτρους της ειδικότητάς του και του επαγγελματικού του ρόλου και αντιστοίχως αναγνωρίζει και των άλλων ειδικών.
η) Χρησιμοποιεί προτυποποιημένους για όλα τα Κ.Δ.Α.Υ τρόπους και μεθοδολογία ανίχνευσης, διάγνωσης, αξιολόγησης και διατύπωσης της γνωμάτευσης, ώστε γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές να γνωρίζουν ότι σε οποιοδήποτε Κ.Δ.Α.Υ. και αν προσέλθουν θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.

Κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις, τόσο του νόμου όσο και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης Κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ, πουθενά δε φαίνεται να αποκλείεται καμία ειδικότητα από το επιστημονικό της καθήκον και το έργο που έχει αποφασίσει ο νομοθέτης, αντιθέτως, όλοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται στην εκτέλεση του πολυσχιδούς έργου τους. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η διασφάλιση των διαδικασιών, για την ολόπλευρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που δυσχεραίνουν την αρμονική ανάπτυξη των μαθητών, περνά μέσα από το θεσμό της διεπιστημονικότητας, δηλαδή τη σύμπραξη των διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ο νόμος ορίζει.
Από τις παραπάνω διατάξεις, επίσης, προκύπτει ότι ο νομοθέτης αναγάγει το συλλογικό διοικητικό όργανο ως το κορυφαίο αποφασιστικό όργανο του ΚΕΔΔΥ, στο οποίο απονέμει ουσιαστικά όλες τις αποφασιστικές αρμοδιότητες αυτού σχετικά με τη λειτουργία και το επιστημονικό έργο. Από και πέρα ο νομοθέτης απονέμει στον προϊστάμενο την αρμοδιότητα να φροντίζει την τήρηση και καλή εκτέλεση των αποφάσεων του συλλογικού οργάνου και σε καμία περίπτωση δεν του απονέμει πρωταρχική, αποφασιστική αρμοδιότητα, ειδικά προς τον καθορισμό της σύνθεσης της διεπιστημονικής ομάδας, που αξιολογεί και υποστηρίζει κάθε περιστατικό. Αυτή είναι και η έννοια του εδαφίου V του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας περί «εντολής προϊσταμένου», ήτοι να φροντίζει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του συλλογικού διοικητικού οργάνου και όχι να αποφασίζει αποκλειστικά και το πρώτον για τη συμμετοχή ή όχι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων στην αξιολόγηση του περιστατικού.
Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, ήτοι, ότι ο προϊστάμενος αποφασίζει αποκλειστικά, μόνος του, ανεξάρτητα από τη σχετική απόφαση του συλλογικού διοικητικού οργάνου, είναι μη νόμιμη, διότι με τον τρόπο αυτό υποκαθίσταται στις αρμοδιότητες του συλλογικού οργάνου, το οποίο ουσιαστικά αχρηστεύεται και καταργείται και ανάγεται ως κύριο αποφασιστικό όργανο ο εκάστοτε προϊστάμενος, γεγονός που προδήλως αντίκειται στις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις.     

Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, η προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων κα Σταύρου Αλεξία, αποφασίζει μονομερώς και παράτυπα για τη μη συμμετοχή ορισμένων ειδικοτήτων και επιστημόνων στο καθήκον της αξιολόγησης.  Πιο συγκεκριμένα, ενώ έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το συλλογικό διοικητικό όργανο, όπως αναλυτικά αναφέρω παρακάτω, ορίζει εκείνη το ποιοι συνάδελφοι και σε ποιους χρόνους θα δουν τα περιστατικά, εξαιρώντας κυρίως το φυσιοθεραπευτή, πρώην προϊστάμενο, από τις αξιολογήσεις, εμμένοντας στην αναφορά του άρθρου 7, εδάφιο V, παρ.1 του Κανονισμού Λειτουργίας, αλλά αγνοώντας παντελώς τα προηγούμενα άρθρα περί συλλογικών αποφάσεων.

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες, του ιδίου του φυσιοθεραπευτή, για το γεγονός ότι έχει συζητηθεί στο συλλογικό όργανο και έχει αποφασιστεί η πάγια εντολή για αξιολόγηση από τις ειδικότητες και, ενώ οι διεπιστημονικές υποομάδες, κρίνουν ότι πρέπει να αξιολογηθεί το παιδί και από την προαναφερθείσα ειδικότητα, η κα Σταύρου έχει καλέσει στο γραφείο της γονείς και αφού τους έχει ρωτήσει αν θέλουν π.χ. τη φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση, καταλείποντας ουσιαστικά στη διακριτική ευχέρεια (!!!) και κατά το δοκούν των γονέων την φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση, επικαλείται ότι οι γονείς δεν την επιθυμούν, και έχει διαγράψει τα ραντεβού. Επίσης, έχει επιφορτίσει τις εκπαιδευτικούς με την υποχρέωση να την ενημερώνουν κάθε φορά για την αναγκαιότητα ή μη της φ/θ αξιολόγησης, ενώ τούτο, όπως προαναφέρω, έχει θεσμικά ανατεθεί στη διεπιστημονική ομάδα, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα δώσει εντολή γι’ αυτήν!  Και το κυριότερο, έχει απειλήσει με πειθαρχικές κυρώσεις τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν την έχουν ενημερώσει για την …επικείμενη φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση!  

Από τα παραπάνω προκύπτουν:
α) η διαφοροδιάγνωση, στην οποία το συλλογικό όργανο έχει ήδη αποφασίσει ότι ο φυσιοθεραπευτής είναι απαραίτητος, αποτελεί σημαντική παράμετρο της αξιολογικής διαδικασίας,
β) η φυσιοθεραπευτική, λογοθεραπευτική, ψυχοκινητική και άλλες αξιολογήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας των μαθητών με ΕΑΕ και αναπηρίες,
γ) ο προϊστάμενος δεν είναι σε θέση να υπερβαίνει το νομοθέτη που έχει τοποθετήσει για να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, τους ειδικούς αυτούς στα ΚΕΔΔΥ, και να θεωρεί τη συγκεκριμένη ειδικότητα μη χρήσιμη και τους επιστήμονες πλεονάζοντες,
δ) ο προϊστάμενος οφείλει να περιορίζεται στα διοικητικά του καθήκοντα και να αφήνει στη διεπιστημονική ομάδα την ευθύνη για την αναζήτηση και εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και επιστημονικών αρμοδιοτήτων του ΚΕΔΔΥ και στην αντιμετώπιση ειδικών εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων.

Δυστυχώς, οι δημόσιοι λειτουργοί της υπηρεσίας συνεχίζουμε να βρισκόμαστε καθημερινά μπροστά σε μία απίστευτη κατάσταση δυσλειτουργίας της υπηρεσίας μας και αλληλοαναιρούμενων εντολών, που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην προσπάθεια ασφαλούς και ομαλής διεκπεραίωσης του πολυδιάστατου, και πολύ σημαντικού επιστημονικού, κατά το νόμο, έργου μας.
Τα προβλήματα μεγεθύνονται λόγω της κακώς εννοούμενης διάθεσης αλλαγής όλων των πάγιων καλών πρακτικών λειτουργίας της υπηρεσίας, οι οποίες μέσα από τη δεκαετή διαδρομή της, καθώς επίσης και από τις διεργασίες μεταξύ των επιστημόνων σε πανελλαδικό επίπεδο προκρίθηκαν, από το συλλογικό διοικητικό όργανο της υπηρεσίας, ως οι καλύτερες για την παροχή των δωρεάν υπηρεσιών του ΚΕΔΔΥ προς τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Δυστυχώς, σήμερα, έχει απαξιωθεί πλήρως το συλλογικό διοικητικό όργανο και οι αποφάσεις του, καθώς ουσιαστικά έχει καταργηθεί, όπως προαναφέρω, και έχει τρωθεί η θεσμικά κατοχυρωμένη συλλογική λειτουργία της υπηρεσίας και έχει προκληθεί κλίμα δυσλειτουργίας σ’ αυτήν.

Κατά δήλωσή του (Μάρτιος 2012) ο τέως Υπουργός Παιδείας κ. Γ. Μπαμπινιώτης, αναφερόμενος σε προβλήματα που έχουν προκύψει σε χώρους που προσφέρονται υπηρεσίες παιδείας ανέφερε: «Όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι χώροι πνευματικής και επιστημονικής εργασίας ξέρουν καλά ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με τη βία όποιας μορφής κι απ’ όπου κι αν προέρχεται.», ενώ αναφερόμενος σε προβλήματα με την Πανεπιστημιακή κοινότητα «Ένας τέτοιος διάλογος όμως για να καρποφορήσει δεν μπορεί να ξεκινάει με απειλές […]» και «Αναλαμβάνοντας την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας το μόνο που προσπαθώ είναι να λύσω υπαρκτά προβλήματα που απασχολούν την ελληνική οικογένεια σε μια κρίσιμη περίοδο: πανελλαδικές εξετάσεις, βιβλία στα σχολεία, […]»
Υπαρκτά προβλήματα που απασχολούν την ελληνική οικογένεια καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε στην υπηρεσία μας κι εμείς. Και είναι το λιγότερο άδικο για τις οικογένειες αυτές, με τα τόσο ιδιαίτερα προβλήματα, να μην δίδεται η δυνατότητα της παροχής εξειδικευμένης υπηρεσίας, από τη στιγμή μάλιστα που το ειδικευμένο προσωπικό ενώ υπάρχει στην υπηρεσία και στη διάθεση των πολιτών, όχι μόνο να μην αξιοποιείται, αλλά να καθίσταται ανενεργό.
            Με βάση όλα τα παραπάνω, και επειδή γνωρίζω την ευαισθησία σας για τα εκπαιδευτικά θέματα, ειδικά όταν πρόκειται για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας για τον έλεγχο των προαναφερθέντων,  ως ύστατη έκκληση, προκειμένου να περισωθεί το κύρος και η λειτουργία μίας τόσο σημαντικής υπηρεσίας όπως το ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων.                                                                                                      Μετά τιμής
                                                            Στεργιούλης Ιωάννης
                                                            Φυσιοθεραπευτής ΠΕ28

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου