Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Τ.Ε.Α.Π.Η ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: «Αναγνώριση των κατόχων μεταπτυχιακών προγρ/των ειδικής αγωγής ως ψυχολόγων ‘εχόντων ειδίκευση’ για την πρόσληψή τους ως προσωρινών ή ωρομισθίων μελών του Ειδικού Εκπ/κού Προσ/κού στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ»
Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία(Τ.Ε.Α.Π.Η), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κοινοποίησε στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, την παρακάτω επιστολή του Προέδρου του ΤΕΑΠΗ και της Διευθύντριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  "Ειδική Αγωγή" ,  την οποία διαβίβασαν για ενέργεια προς τον  Υπουργό  ΠΑΙ.Θ.Π.Α κύριο Αρβανιτόπουλο,   σχετικά με την αναγνώριση των κατόχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής ως ψυχολόγων 'εχόντων ειδίκευση' για την πρόσληψή τους ως προσωρινών  ή ωρομισθίων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ.
 
Β.Β
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ταχ. Δ/νση: Ναυαρίνου 13α                                   
                    106 80 Αθήνα                                                     
Πληροφ:  Α.Γόντικα                                           
Τηλέφωνο: 368 8043                                                         
FAX:          368 8057                                           
e-mail : gontika @admin.uoa.gr                                 Αθήνα, 16  Ιουλίου 2012

                                                                                    Αριθ.Πρωτ. : 718

                                                           
                                                Προς τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
                                                Θρησκευμάτων
                                                Κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
                                               
Κοιν.: α) Πρύτανη του Εθνικού και 
              Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
              Καθηγητή Θεοδόσιο  Πελεγρίνη

          β) Υφυπουργό  του Υπουργείου  
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και   
Θρησκευμάτων
Κύριο Θ. Π. Παπαθεοδώρου

   γ) Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
              Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Εδικής
              Αγωγής    

Θέμα: «Αναγνώριση των κατόχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδικής αγωγής ως ψυχολόγων ‘εχόντων ειδίκευση’ για την πρόσληψή τους ως προσωρινών ή ωρομισθίων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ».
Με αφορμή  την αποδοχή από τον κύριο Μπαμπινιώτη της υπ αριθμόν 458/2011 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με ζητήματα που άπτονται της κατάρτισης πινάκων υποψηφίων ψυχολόγων ΠΕ23 για πρόσληψη, ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων, στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ καθώς και μιας σειράς άλλων εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων που τη διέπουν και από τις οποίες η ανωτέρω πράξη αφορμάται, όπως η Υπουργική Απόφαση  υπ’αριθμ. 72489/Γ6 για «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ στις ΣΜΕΑE και τα ΚΕΔΔΥ», θα θέλαμε να θίξουμε το ζήτημα μίας σημαντικής παράλειψης που παρατηρείται ως προς τον προσδιορισμό του όρου «ψυχολόγοι φέροντες ειδίκευση» για την κατάταξή τους στους ανωτέρω πίνακες. Η παράλειψη αυτή αφορά τη μη συμπερίληψη ανάμεσα στους χαρακτηριζόμενους ως «έχοντες ειδίκευση», των επαγγελματιών αυτών οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στην Ειδική Αγωγή και όχι μόνο στην Παιδαγωγική ή Σχολική Ψυχολογία.
Συγκεκριμένα, το ΝΣΚ (Γ τμήμα) γνωμοδότησε μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση της 07/11/2011 ότι: «α) στη διαδικασία προσλήψεως είναι επιτρεπτή η συμμετοχή όχι μόνο των ειδικευμένων αλλά και των ανειδίκευτων στους κλάδους αυτούς, πλην όμως κατά τον διορισμό προηγούνται οι ειδικευμένοι και έπονται οι ανειδίκευτοι υπό τον όρο ότι θα εξαντληθεί ο πίνακας των ειδικευμένων, β) επιβάλλεται να καταρτισθούν δύο αυτοτελείς πίνακες, ένας κύριος (για τους ειδικευμένους στη σχολική ή παιδαγωγική ψυχολογία) και ένας για τους ανειδίκευτους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μοριοδότηση ξεχωριστά για κάθε πίνακα με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο κριτήρια».
Παρομοίως, η Υπουργική Απόφαση  αριθμ 72489/Γ6 για Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ στις ΣΜΕΑΣ και τα ΚΕΔΔΥ, στην οποία η ανωτέρω απόφαση εν μέρει στηρίζεται αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «έχοντας υπόψη τις διατάξεις 1. Των παραγράφων 2,3 και 4 του μέρους Β του άρθρου 4 του ν. 2817/20000 και των παρ.1. και 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008… με τις οποίες προβλέπεται η πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αναφέρονται στο 20% τν ΑΜΕΑ επί των προσλήψεων. 2. Άρθρο 2 Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο.. 1…2…3…4. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, με προτίμηση στην ειδίκευση της Παιδαγωγικής ή Σχολικής Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ειδίκευση νοείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική ή Σχολική Ψυχολογία….»
Σε όλα τα παραπάνω εδάφια όπως είναι σαφές, οι υποψήφιοι σε θέσεις ΠΕ23-Ψυχολόγων διακρίνονται: α) σε Ψυχολόγους με ειδίκευση στην Παιδαγωγική Ψυχολογία ή Σχολική Ψυχολογία, οι οποίοι και προηγούνται κατά τον αντίστοιχο διορισμό και β) σε ψυχολόγους χωρίς ειδίκευση ή με ειδίκευση σε άλλο επιστημονικό ή επαγγελματικό κλάδο της Ψυχολογίας (π.χ. Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία κ.α.), οι οποίοι έπονται των παραπάνω. Καθόλου μνεία δεν γίνεται στην περίπτωση αυτή σε Ψυχολόγους οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική αγωγή, σε ένα αντικείμενο δηλαδή που κρίνεται ως άμεσα συναφές με τις θέσεις τις οποίες αιτούνται να προσληφθούν & βάσει του οποίου οι ίδιοι θα αναμενόταν ότι θα κατατάσσονταν στην πρώτη εκ των δύο κατηγοριών υποψηφίων, στους ψυχολόγους δηλαδή που είναι κάτοχοι της σχετικής ειδίκευσης. Αντ’αυτού η μη αναφορά στην υποπερίπτωση αυτών εικάζεται ότι ενέχει τον κίνδυνο οι εν λόγω υποψήφιοι να κριθούν ως μη έχοντες τα απαραίτητα για την πρόσληψή τους τυπικά προσόντα και ως εκ τούτου να καταταχθούν στη δεύτερη εκ των ανωτέρω κατηγοριών.
Το γεγονός αυτό κρίνεται ότι αποτελεί σημαντική παράλειψη που εν δυνάμει αδικεί  σημαντικά τους τελευταίους υποψηφίους για μία σειρά λόγων. Πρώτα απ’ όλα επειδή οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που προβλέπουν ειδίκευση σε ζητήματα ειδικής αγωγής, όταν πληρούν κριτήρια διεπιστημονικότητας, θεωρείται ότι παρέχουν μία πολυδιάστατη και πολυπρισματική κατάρτιση επί ζητημάτων διαχείρισης της αναπηρίας και άρα οι επαγγελματίες που φέρουν τέτοιες γνώσεις μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην παροχή ενός άμεσα συναφούς,  εμπεριστατωμένου και ποιοτικού επιστημονικού και επαγγελματικού έργου. Επιπλέον, γιατί τα μεταπτυχιακά της ειδικής αγωγής, ιδιαίτερα όταν αυτά προωθούν μία ενταξιακή και όχι μια αμιγώς κλινική θεώρηση της εκπαίδευσης & της υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, εικάζεται ότι ανταποκρίνονται πλήρως στις κυρίαρχες κοινωνικοεκπαιδευτικές και στις ευρύτερες επιστημονικές τάσεις και ανάγκες. Βάσει των τελευταίων, αναδεικνύεται για παράδειγμα, τις τελευταίες δεκαετίες με ιδιαίτερη έμφαση η αναγκαιότητα επικέντρωσης των επαγγελματιών στο χώρο της ειδικής αγωγής όχι μόνο σε ζητήματα διάγνωσης και θεραπευτικού τύπου αποκατάστασης των μαθητικών υποκειμένων αλλά σε ζητήματα που άπτονται του τρόπου που η αναπηρία αλληλεπιδρά με την εκπαίδευση και την κοινωνική τους ένταξη γενικότερα.

Μία τέτοια οπτική, για παράδειγμα, και η συνάφεια αυτής με την επαγγελματική πράξη τόσο για το εκπαιδευτικό όσο και για το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (συμπεριλαμβανομένης της ειδικότητας των Ψυχολόγων), σαφώς αναδεικνύεται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο « Ειδική Αγωγή» το οποίο διενεργείται επί σειρά ετών από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και στο οποίο ενδεικτικά ως προς τα παραπάνω κρίνεται σκόπιμο να γίνει σε αυτό το σημείο ειδική αναφορά. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως και μία σειρά ενδεχομένως άλλων προγραμμάτων ισότιμων και αντίστοιχων με αυτό, απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ειδικής αγωγής ανεξαρτήτως ειδικότητας και βαθμίδας και στοχεύει στην πολύπλευρη κατάρτισή τους ούτως ώστε να ανταποκριθούν έκαστος στον ιδιαίτερο ρόλο του εντός του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο,  και πέραν των ακαδημαϊκών γνώσεων, το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει ρητώς στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του και μία σειρά πρακτικών-επαγγελματικών δεξιοτήτων, άμεσα συναφών με την επαγγελματική πρακτική στο χώρο της ειδικής αγωγής. Ειδικότερα οι δεξιότητες αυτές αφορούν μεταξύ άλλων και στα εξής:
·         Ικανότητα εφαρμογής εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών θεωριών  και εννοιών σε προβλήματα έρευνας, πολιτικής και πρακτικής στο χώρο της ειδικής αγωγής.
·         Δυνατότητα διαμόρφωσης του κατάλληλου επιστημολογικού πλαισίου και αξιοποίησης των μεθοδολογικών εργαλείων της έρευνας και της ανάλυσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής.
·         Δεξιότητες αναγνώρισης και αξιοποίησης πραγματολογικών δεδομένων της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής σε συγκεκριμένα πλαίσια.
·         Ικανότητες ενδελεχούς και πολυεπίπεδης αξιολόγησης και σχεδιασμού κατάλληλων προγραμμάτων  παρέμβασης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για την υποστήριξη των αναγκών των μαθητών με αναπηρία και προώθησης της ένταξής τους στο ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο
·          Δεξιότητες αυτόνομης δράσης σε επαγγελματικό επίπεδο στο αντίστοιχο, συναφές με την ειδική αγωγή, γνωστικό τους αντικείμενο.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων οι φοιτητές που παρακολουθούν το εν λόγω Πρόγραμμα διδάσκονται επί διετίας μία ευρεία γκάμα μαθημάτων εστιασμένων στο αντικείμενο της ειδικής αγωγής, διενεργούν πρακτική άσκηση με εποπτεία σε φορείς άμεσα συμβατούς με την ειδικότητά τους και παίρνουν μέρος σε μία μεγάλη σειρά διεπιστημονικών σεμιναρίων και εργαστηρίων ειδικής αγωγής που αποσκοπούν ιδιαίτερα στην εφαρμογή ειδικών θεραπευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στο χώρο. 
Υπό αυτό το πρίσμα και δεδομένης της πολυδιάστατης κατάρτισης τους στο πεδίο στο οποίο οι ίδιοι αιτούνται να προσληφθούν, θεωρούμε ότι οι Ψυχολόγοι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών στην Ειδική Αγωγή καθώς και όποιου άλλου Προγράμματος κρίνεται ως αντίστοιχο και ισότιμο με το παραπάνω θα πρέπει  ρητώς να προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία ότι εντάσσονται στην κατηγορία των υποψηφίων ψυχολόγων που «έχουν ειδίκευση» για πρόσληψη ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ. Θα πρέπει, δηλαδή, κατά τρόπο ισότιμο με τους συναδέλφους τους οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων Σπουδών στην Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία να αναγνωρίζονται ως ειδικευμένοι και άρα να προηγούνται των προσλήψεων από τους αντίστοιχα ανειδίκευτους. Σε αυτά τα πλαίσια, η ρητή αναγνώριση της ειδίκευσης που προσφέρει ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ειδική Αγωγή στους αιτούμενους πρόσληψη σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ ψυχολόγους κρίνεται πράξη δικαιωματική που ανταποκρίνεται σε κριτήρια νομιμότητας και ισότιμης πρόσβασης στην αντίστοιχη αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, μία ευνοϊκή διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος θα κρινόταν απολύτως καίρια τόσο για την επαγγελματική εξέλιξη των εν λόγω υποψηφίων όσο και για την βέλτιστη και πολυδιάστατη ανταπόκριση στις ανάγκες των ίδιων των μαθητών με αναπηρία και, τελικά, για την προώθηση συνολικά της προόδου στον χώρο της Ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης.  


Ο Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαίδευσης      και Αγωγής στην Προσχολική ΗλικίαΒασίλης Τσελφές

Η Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΤΕΑΠΗ Ειδική ΑγωγήΑθηνά Ζώνιου - Σιδέρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου