Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων

Στο ΦΕΚ 54/Α’/14-03-2012 δημοσιεύτηκε ο ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», με τον οποίο αντικαθίσταται το κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Δ’ και το Μέρος Ε’ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).
Δείτε το Φ.Ε.Κ από εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8KAgm1VVW05ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFV_scAHp9lephlVcts0HzFIWlrCOiDZCB7P63mdGcM_

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου