Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Τροπολογίες στο νομοσχέδιο Αναδιοργάνωση των Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ που αφορούν στη Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΥπΔΒΜΘ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr

 
                                                                                        Αθήνα 26/3/2012
                                                                                        Α.Π: 110
                   

Θέμα: « Τροπολογίες στο νομοσχέδιο Αναδιοργάνωση των Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ που αφορούν στη Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΥπΔΒΜΘ»

1ον) Διατήρηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη πρόβλεψη τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) εντός αυτής.

Εκτός από το προσωπικό Α΄Θμιας και Β΄Θμιας εκπαίδευσης που στελεχώνει τις σχολικές μονάδες, στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών υπηρεσιών υπηρετεί και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π), καθώς και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π), που στελεχώνει τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ και που χρειάζεται σε όλες τις σχολικές μονάδες με βάση τις νέες ανάγκες και τις διεθνείς καλές πρακτικές.
Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) υπηρετεί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το 1987 (βάση του ν. 1566/85).
Οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ-35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα ή Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών ή Ειδικών στις Δεξιότητες  Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών και ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.
Το γεγονός ότι το προσωπικό αυτό είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο με  διακριτό ρόλο και υπηρετεί σε ενιαίες θέσεις στην Α΄Θμια , στην Β΄Θμια Εκπαίδευση και στα ΚΕΔΔΥ, με διαφορετική διαδικασία πρόσληψης, αρμοδιότητες και τρόπο παροχής υπηρεσιών, από τους άλλους εκπαιδευτικούς, δημιουργεί την αναγκαιότητα υποστήριξης της υπηρεσιακής του κατάστασης από συγκεκριμένη Δ/νση προσωπικού.
Στο παρόν νομοσχέδιο διαπιστώνεται ότι δεν γίνεται καμία  αναφορά ή πρόβλεψη για το ποια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας θα έχει την ευθύνη των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού (προσλήψεις, διορισμοί, μεταθέσεις, αποσπάσεις, τήρηση μητρώου, την παρακολούθηση της βαθμολογικής εξέλιξης, την επιλογή στελεχών, προσλήψεις αναπληρωτών κ.λ.π)
Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα την ευθύνη παρακολούθησης και στήριξης της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού την είχε η Δ/νση Ειδικής Αγωγής, η οποία και καταργείται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για συζήτηση στη Βουλή.
Η ύπαρξη της Δνσης Ειδικής Αγωγής κρίνεται όμως απολύτως αναγκαία, καθόσον η Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση εκπορεύεται και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, καθώς και από τα  ΚΕ.Δ.Δ.Υ και ακριβώς αυτή η Δνση εξασφαλίζει το ενιαίο αυτών των υπηρεσιών. Με τον παρόντα όμως σχεδιασμό, η Ειδική αγωγή κατακερματίζεται σε δύο τμήματα με ασαφείς και επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, χωρίς ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων και χωρίς να αντιμετωπίζεται το κενό που δημιουργείται, ως προς τις διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στο ΕΕΠ και στο ΕΒΠ.

  Για την έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, προτείνεται η προσθήκη στο αρ. 158 της παρ 2 ζ) ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 158
…………………
2ζ)  Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αρμοδιότητες  τα προγράμματα, την οργάνωση και τη διοίκηση του προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, (ενσωματώνοντας έτσι τα προβλεπόμενα με το νομοσχέδιο τμήματα  Σπουδών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία-παραγρ.1γ του αρθρ.161 και Ειδικής Αγωγής-παραγρ.1δ του αρθρ.159) προβλέποντας παράλληλα Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθόσον το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, ανήκει διοικητικά στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής η οποία είναι αρμόδια για κάθε υπηρεσιακό θέμα του προσωπικού αυτού (τήρηση μητρώου προσωπικού, διορισμοί, μεταθέσεις, αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στα ΚΕΔΔΥ μέσα από το ενιαίο των θέσεων, προσλήψεις και θέματα αναπληρωτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στο προσωπικό αυτό, σύμφωνα με τα ισχύοντα και για το προσωπικό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το τμήμα δε του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα εισηγείται  κάθε θέμα στο υπηρεσιακό συμβούλιο ΥΣΕΕΠ, αρμόδιο για το ΕΕΠ και ΕΒΠ. 2ον) Προσθήκη των ακροστιχίδων ΚΕ.Δ.Δ.Υ(Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης) και Ε.Ε.Π(Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στις παραγράφους άρθρων που απαιτείται.

 Στο σύνολο του νομοσχεδίου διαπιστώνεται η παράλειψη των ΚΕΔΔΥ ως φορέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών διάγνωσης και υποστήριξης τόσο των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους, όσο και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επίσης έχει παραληφθεί σε κάποια σημεία και το Ε.Ε.Π(Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό).
 Προτείνεται η προσθήκη τους όπου εκ παραδρομής έχει παραληφθεί, όπως:

ΑΡΘΡΟ 159
Παραγ. δ, εδάφιο (δδ) να προστεθεί «συνεργάζεται με τα ΚΕΔΔΥ της χώρας»,
Παραγ. δ, εδάφιο (ηη) να προστεθεί «συνεργάζεται με τα ΚΕΔΔΥ της χώρας»,
ΑΡΘΡΟ 161
Παραγ. 2γ, εδάφιο (αα): να αλλάξει: «συνεργάζεται με τα ΚΕΔΔΥ της χώρας για…..»
Εδάφιο (ββ) τη θέση των δομών και υπηρεσιών γνωμάτευσης να πάρει η λέξη «τα ΚΕΔΔΥ» επίσης στις μονάδες να προστεθούν και τα ΚΕΔΔΥ
          Εδάφιο (ζζ) να προστεθεί, σε συνεργασία με τα ΚΕΔΔΥ 
          Εδάφιο (ηη) να αντικατασταθεί «μεριμνά σε συνεργασία με τα ΚΕΔΔΥ»
Εδάφιο (θθ) να αντικατασταθούν οι παιδιατρικές υπηρεσίες κτλ με τη λέξη «τα ΚΕΔΔΥ»
Εδάφιο (ιι) να προστεθεί «σε συνεργασία με τα ΚΕΔΔΥ»,
Εδάφιο (ιδιδ), να αναφερθεί ρητά προς ποια Δ/νση ή αρμόδιο Υπηρεσιακό όργανο εισηγείται το Τμήμα Ειδικής Αγωγής για θέματα προσλήψεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων.
Εδάφιο (ιδιδ) για τη στελέχωση δομών-προγραμμάτων ειδικής αγωγής να αναφερθούν ρητά τα ΚΕΔΔΥ (αντί για υποστηρικτικές υπηρεσίες), καθώς υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι και η κατ’ οίκον εκπαίδευση, η παράλληλη στήριξη κ.α.
Παραγρ. Ε, εδάφιο αα (ΠΕΚ να προστεθεί και για ΕΕΠ και ΕΒΠ,
          Εδάφιο ββ (μεντορική στήριξη και για ΕΕΠ και ΕΒΠ
ΑΡΘΡΟ 163
Παράγραφος 2, εδάφιο (αα) να προστεθεί «Πρωτοβάθμιας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης και ΚΕΔΔΥ»
Παράγραφος 2, εδάφιο (γ) Τμήμα κινητικότητας να προστεθεί «μεταθέσεις και στα ΚΕΔΔΥ»
ΑΡΘΡΟ 164
Παράγραφος 2, εδάφιο (αα) να προστεθεί στη γενική και ειδική εκπαίδευση και στα ΚΕΔΔΥ
Παράγραφος 2, εδάφιο (γ) να προστεθεί στις ΣΜΕΑΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ
ΑΡΘΡΟ 165
Στην παράγραφο ββ) να προστεθεί μετά τη φράση «Σχολικών Συμβούλων», η φράση «Σύμβουλοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού»,
στστ) να προστεθεί στην επιλογή Δ/ντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Στελεχών Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ.

-Τέλος πρέπει να ακυρωθεί η κατάργηση, που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του άρθρου 15 και η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ν.3699/2008, που αναφέρονται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                             Η Γ. Γραμματέας  
Βούγιας Βασίλης          Κατσούλη Παν                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου