Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του Υπουργείου Παιδείας

 Λαμία 20-3-2011
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 Συνάδελφοι

Δείτε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που κατατέθηκε, χθές βράδυ, για ψήφιση στη Βουλή με τον τίτλο "Αναδιοργάνωση Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ" από εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=7c760af2-ed16-4d41-9238-378ab52ed20e
Δείτε το κεφάλαιο Ε, που αφορά στην αναδιάρθρωση του Υπουργείου Παιδείας από εδώ: http://dide.fth.sch.gr/docs/snyp.pdf

Με λίγα λόγια, στο κατατεθέν για ψήφιση νομοσχέδιο που αφορά στο ΥΠΔΒΜΘ, δεν υπάρχει το κομμάτι που αφορά στις συγχωνεύσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε οτι αφορά στην Ειδική Αγωγή , δεν υπάρχει το κομματι που αφορά στην κατάργηση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ,  καταργείται όμως η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και στη θέση της δημιουργείται τμήμα Ειδικής Αγωγής και  τμήμα Σπουδών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία, στη Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ του ΥΠΔΒΜΘ. Αυτό ή  "ξέμεινε" και προφανώς πήγαινε "πακέτο" με το αφαιρεθέν κομμάτι της κατάργησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ και το της δημιουργίας σχολικών ενοτήτων ή πρόκειται περί ενός  νέου μορφώματος με πολλές επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και ασάφειες.
Συνάδελφοι μελετήστε το νομοσχέδιο και αναμένουμε τις παρατηρήσεις σας.

Βασίλης Βούγιας 

Ακολουθεί η περιγραφή αρμοδιοτήτων του νεοσύστατου τμήματος Σπουδών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κ.λ.π


....γ) Τμήμα Σπουδών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία
αα) Μεριμνά για κάθε θέμα εντοπισμού μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, διεπιστημονικής διαγνωστικής αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και του Εξατομικευμένου Προγράμματος  Εκπαίδευσης για μαθητές με διαπιστωμένες  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και του Προγράμματος Υποστήριξης της οικογένειας τους.
ββ) Εισηγείται αρμοδίως για όλα τα θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και κανονισμού λειτουργίας  των δομών και υπηρεσιών  γνωμάτευσης  των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, της εξειδικευμένης διδακτικής Εκπαιδευτικής υποστήριξης και συνεκπαίδευσης, των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ),  των  Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της κατ΄ οίκον διδασκαλίας  και μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων, μέσα από την έκδοση σχετικών εγκύκλιων και κατευθυντήριων γραμμών, που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία τους.
γγ) Εισηγείται αρμοδίως για όλα τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, προαγωγή και κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), καθώς και για τα θέματα εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, τις προδιαγραφές για όλα τα εξοπλιστικά μέσα των μονάδων και των εργαστηρίων και το συντονισμό των ενεργειών προμήθειας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και την καταγραφή αυτών.
δδ) Χειρίζεται θέματα που αφορούν στην έγκριση και εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών  ειδικής Εκπαίδευσης
εε) Μεριμνά για κάθε θέμα που αφορά στον ειδικό εξοπλισμό, τα τεχνικά βοηθήματα και το ειδικό παιδαγωγικό υλικό που έχει ανάγκη ο μαθητής με αναπηρία,  για πρόσβαση στο σχολικό χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία και συνεργάζεται σχετικά με τους αρμόδιους φορείς.
στστ) Συντάσσει και προωθεί τις σχετικές Αποφάσεις για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων για τις  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  και παρακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες.
ζζ) Συντάσσει και προωθεί τις σχετικές αποφάσεις και μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων, μέσα από την έκδοση σχετικών εγκύκλιων και κατευθυντήριων γραμμών,  για τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης και τους  εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης ή/και την αντικατάσταση των γρα­πτών δοκιμασιών στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετά­σεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ηη) Μεριμνά για κάθε θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των σχολείων.
θθ) Μεριμνά για κάθε θέμα που αφορά στην ανάπτυξη και οργάνωση ειδικών προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης σε συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και ΚΨΥ της περιοχής τους, την οργάνωση Σχολών Γονέων για γονείς με παιδιά με αναπηρία ηλικίας 0-6 ετών σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου.
ιι) Σε συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου τηρεί ηλεκτρονικό Μητρώο ατόμων με αναπηρία, αναπτύσσει την ηλεκτρονική υποδομή και ειδικά ηλεκτρονικά προγράμματα διαχείρισης των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών  και επιβλέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών με αναπηρία.
ιαια) Συλλέγει, επεξεργάζεται και διενεργεί διαρκή ενημέρωση πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων για τις αιτίες και τις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, το εκπαιδευτικό προσωπικό, το μαθητικό δυναμικό και για τα επιπρόσθετα ή διαφορετικά και εξειδικευμένα  προγράμματα σπουδών και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, κάνει χαρτογράφηση και παρακολουθεί την διαχρονική εξέλιξη των αναπηριών.
ιβιβ) Συντάσσει εκθέσεις προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου ή ελληνικούς και διεθνείς φορείς για την κατάσταση  της ειδικής εκπαίδευσης, για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη σε θέματα εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία και για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και εισηγείται τεκμηριωμένα την διαμόρφωση στρατηγικών πολιτικών και βέλτιστες πρακτικές πολιτικών και προγραμμάτων για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την  αναπηρία.
ιγιγ) Συγκροτεί ειδικές επιστημονικές ομάδες, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, ειδικού επιστημονικού προσωπικού εκτός του Υπουργείου και εκπαιδευτικών, με σκοπό την τεκμηριωμένη επιστημονικά εισήγηση για έγκριση προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού και μέσων καθώς και παιδαγωγικού υλικού άλλων φορέων.
ιδιδ) Εισηγείται αρμοδίως για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών Ειδικής Αγωγής όλων των κλάδων), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,  του  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για τη στελέχωση των ειδικών προγραμμάτων ή υπηρεσιών ειδικής αγωγής και των ΣΜΕΑΕ, στα υπηρεσιακά συμβούλια που χειρίζονται θέματα Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
ιειε) Εισηγείται θέματα κανονισμών για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα και την επαγγελματική δεοντολογία εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών Ειδικής Αγωγής όλων των κλάδων), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.
ιστιστ) Εγκρίνει τις πρακτικές ασκήσεις σπουδαστών σε προγράμματα σπουδών στους κλάδους εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, κλάδους του ΕΕΠ και ΕΒΠ  καθώς και τις μεταπτυχιακές έρευνες σε θέματα  ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
ιζιζ) Διενεργεί την ενημέρωση πολιτών και φορέων και αναπτύσσει προγράμματα καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία.
κ) Χειρίζεται τα μαθητικά θέματα που αφορούν στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε φοιτούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είτε σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και σε κάθε άλλο σχετικό με την εκπαιδευτική διαδικασία θέμα.
κακα) Συνεργάζεται με το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου για θέματα υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία και ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  σε καιρό πολέμου ή έκτακτης ανάγκης.
κβκβ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με το αντικείμενο δραστηριότητας του τμήματος

Ακολουθούν οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικής Αγωγής

δ) Τμήμα Ειδικής Αγωγής
αα) Συγκροτεί ειδικές επιστημονικές ομάδες, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών
παραγόντων, ειδικού επιστημονικού προσωπικού εκτός του Υπουργείου και
εκπαιδευτικών, με σκοπό την τεκμηριωμένη επιστημονικά εισήγηση για έγκριση
προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων και κάθε είδους
εκπαιδευτικού υλικού και μέσων καθώς και παιδαγωγικού υλικού άλλων φορέων.
ββ) Καταρτίζει τα Αναλυτικά και ;ρολόγια Προγράμματα Σπουδών.
γγ) Συγκροτεί ειδικές επιστημονικές ομάδες, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών
παραγόντων, ειδικού επιστημονικού προσωπικού εκτός του Υπουργείου και
εκπαιδευτικών, με σκοπό την τεκμηριωμένη επιστημονικά εισήγηση για έγκριση
προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων, καινοτόμων
προγραμμάτων και δράσεων (προγράμματα πολιτισμού, περιβαλλοντικής αγωγής
και εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, φιλαναγνωσίας, μουσειακής αγωγής, σχεδιασμού
εκπαιδευτικών δράσεων, οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής
επαγγελματικού προσανατολισμού, εργαστηριακής εκπαίδευσης), προγραμμάτων
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, διαπολιτισμικής αγωγής και αποφυγής της σχολικής
βίας καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικού παιδαγωγικού υλικού και μέσων άλλων
φορέων.
δδ) Συνεργάζεται με τις _ιευθύνσεις Σπουδών Πρωτοβάθμιας και _ευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για θέματα εφαρμογής των προγραμμάτων στα σχολεία και με τη
_ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού για την ενσωμάτωση
πορισμάτων της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών του
Υπουργείου καθώς και με αρμόδιους φορείς του
Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη και την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων για
μαθητές με σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συνυπάρχουσες ανάγκες
υπηρεσιών υγείας, και με κοινωνικές υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές
στην περίπτωση παιδικής παραμέλησης ή κακοποίησης μαθητών.
εε) Έχει αρμοδιότητα για τα επιπρόσθετα ή διαφορετικά και εξειδικευμένα
προγράμματα σπουδών ή και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που σχεδιάζονται α) για
τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία και β) για να
ενδυναμωθούν οι σχολικές μονάδες εκπαίδευσης όλων των τύπων ώστε να
λειτουργούν ως σχολεία για όλους.
στστ) Εισηγείται θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του
προσωπικού όλων των κλάδων και των Σχολικών συμβούλων γενικής και ειδικής
εκπαίδευσης για τις ανάγκες υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, καθώς και εξειδικευμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Ειδικής
Αγωγής, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού.
ζζ) Συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του
εξωτερικού και εκπροσωπεί το Υπουργείο στον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη
στην Ειδική Αγωγή (ΕΦΕΑ)- European Agency for Development in Special Needs
Education και συντονίζει το ελληνικό δίκτυο ανταλλαγής μεταξύ επαγγελματιών και
εκπροσώπων άλλων χωρών μελών της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής
πρακτικής για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ηη) Συνεργάζεται με το αναπηρικό κίνημα, με το συνήγορο του παιδιού, με τους
συλλόγους και φορείς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και τους επιστημονικούς
επαγγελματικούς φορείς των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και των κλάδων του
ΕΕΠ, σχεδιάζει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες δράσεις, διοργανώνει μαθητικές
εκδηλώσεις των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε
συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων & _ημοσίων Σχέσεων και
εκπροσωπεί το Υπουργείο σε σχετικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από
συλλόγους και φορείς και διεθνείς συναντήσεις για θέματα ειδικής εκπαίδευσης και
αναπηρίας .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου