Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Διευκρινήσεις σχετικά με την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του προσωπικού των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με πτυχίο ΤΕΙ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ    
 ΤΜΗΜΑ Β’ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 
Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37                                                              Μαρούσι 14/12/2011
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι                                                                      Αριθ.πρωτ  143531/Γ6
Ιστοσελίδα:http: //www.minedu.gov.gr
 email: t08deab@ypepth.gr
Πληροφορίες: Τ.Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο:210 3442332
FAX:210 3442193

ΘΕΜΑ :Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του προσωπικού των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού  Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με  πτυχίο ΤΕΙ (Άρθρο 28  του ν. 4024/2011-ΦΕΚ 226  Α).

         Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 134780/Δ2/ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ/ 30-11-2011 εγκυκλίου, σχετικά με την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :     
         Σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5 περίπτωση  α) του ν. 3966/2011 ( ΦΕΚ 118 Α):
5α) Στο άρθρο 17 του ν. 3699/2008, ύστερα από την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής :   «1.α. Το ΕΕΠ συμμετέχει στην εκπαίδευση ισότιμα με το εκπαιδευτικό προσωπικό που προβλέπεται από το άρθρο 16, σύμφωνα με την επαγγελματική ειδίκευσή του. Στο ΕΕΠ καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ».      
         Επομένως, η υπ΄ αριθμ. 134780/Δ2/ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ/ 30-11-2011 εγκύκλιος των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. έχει εφαρμογή και  στο προσωπικό των κλάδων Ε.Ε.Π. που κατέχουν πτυχίο ΤΕΙ ανεξάρτητα αν έχουν φοιτήσει ή όχι στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.     
         Το ανωτέρω προσωπικό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, κατατάσσεται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετεί με βάση τον συνολικό  χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 άρθρου 98 του Υ.Κ.  και το χρόνο προϋπηρεσίας   στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη  και εξέλιξη του υπαλλήλου…»  

                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΛΕΒΙΖΟΣ
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου