Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Υ.Σ.Ε.Ε.Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
email: t08deab@ypepth.gr
Πληροφορίες: Τ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 210 3442332
FAX: 210 3442193

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 27 / 6 / 2011
Αρ. Πρωτ. 71713 / Γ6
Βαθμός Προτερ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 3699/2008
(Φ.Ε.Κ. 199/τ.Α΄), «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, και 10 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄), «Σύνθεση, συγκρότηση
και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία
εκλογής αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών»
3. Την αριθμ. Φ.350/2/3355/Δ1/12-01-2011 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ «Συγκρότηση
Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)»
4. Tην αριθμ. Υ-13/17240/Δ2/10-02-2011 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ «Συγκρότηση
Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)»
5. Την αριθμ. 6602/Γ6/19-01-2011 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. «Κύρωση
αποτελεσμάτων εκλογών για το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»
6. Την αριθμ. 53529/Γ6/09-05-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.
«Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»
7. Την υπ’ αριθμ. 32/2011 Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 59336/Γ6/24-5-2011 αίτηση εξαίρεσης του κ. Αδάμ Χαρβάτη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) ως εξής:


Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πετρόπουλος Βασίλειος , Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Α’ Αθήνας, Πρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), ως Πρόεδρος.
2. Ζαφειρακίδης Γεώργιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γ’ Αθήνας, Πρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως Αντιπρόεδρος.
3. Κρανίτσας Θωμάς, Προϊστάμενος του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας, ως τακτικό μέλος.
4. Παπαευθυμίου Δημήτριος, κλάδου Π.Ε. 23-Ψυχολόγων του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
Κωφών-Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής, ως τακτικό αιρετό μέλος.
5. Ανδρεόπουλος Φώτης, κλάδου Π.Ε. 29-Εργοθεραπευτών, του Ε.Ε.Λ. Ιλίου, ως
τακτικό αιρετό μέλος.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

1. Πάγκαλος Πέτρος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Χαλκιδικιδικής, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.).
2. Παλαιολόγος Ιάκωβος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
3. Νάκιος Ευθύμιος, Προϊστάμενος του 4ου Γραφείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας.
4. Ροζοκού-Παπαϊωάννου Ευαγγελία, κλάδου Π.Ε. 30-Κοινωνικών Λειτουργών, του
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ Βαθμίδας Θεσσαλονίκης.
5. Βαζούκη Γλυκερία, κλάδου Π.Ε. 30-Κοινωνικών Λειτουργών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Ναυπάκτου.
Γ. Τον Πρόεδρο του Υ.Σ.Ε.Ε.Π. απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος
αυτού. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του
Προέδρου.
Δ. Τα θέματα αρμοδιότητας Υ.Σ.Ε.Ε.Π. εισηγείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής
Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΔΒΜΘ κ. Αλεβίζος Γεώργιος.
Ε. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κ. Ευαγγέλου-Κούβαρη Μαρία, Διοικητικός
υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α’ της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΔΒΜΘ.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-12-2012.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου