Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Αναγκαίες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν απο πλευράς ΥΠΔΒΜΘ, ώστε να διασφαλισθεί η ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στην Εκπαίδευση.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)

Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr
Tel: 6974714206
Αθήνα 26/01/2011
Α.Π: 52


ΘΕΜΑ: «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στην Εκπαίδευση.»

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) υπάγεται στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ από το 1987 (ν. 1566/85) και ασκεί το εκπαιδευτικό του λειτούργημα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ).
Οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ-35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα, Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών και Ειδικών στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών και ΔΕ1-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.
Καθήκον και αποστολή του Ε.Ε.Π είναι η διασφάλιση, μέσω των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών και παρεμβάσεων, σε όλους τους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσων ευκαιριών για πλήρη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, προετοιμάζοντας και διευκολύνοντας την εγκύκλια εκπαίδευσή τους, εκπαιδεύοντάς τους σε δεξιότητες ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας, προωθώντας την κοινωνική και εργασιακή τους ενσωμάτωση, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις οικογένειές τους και ευαισθητοποιώντας την κοινότητα για την πλήρη αποδοχή και ενσωμάτωσή τους.
Παρ’ όλη όμως την ακριβή διατύπωση σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο του Ε.Ε.Π. του αρ. 1, παρ. 1, του ν. 3699/08 σύμφωνα με το οποίο «Ειδική Αγωγή είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών», του αρ. 2, παρ 2, όπου ορίζεται ότι: «στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της ΕΑΕ περιλαμβάνονται, η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η αξιολόγηση κ.λ.π.» και του αρ. 2, παρ. 3 όπου ορίζεται ότι «στις ΣΜΕΑΕ εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα….. συστηματικής παρέμβασης, όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών» κ.λ.π., έως σήμερα δεν έχουν γίνει, από πλευράς ΥΠΔΒΜΘ οι απαραίτητες εκείνες ρυθμίσεις που θα διασφάλιζαν την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π μέσα στην Εκπαιδευτική κοινότητα.

Συγκεκριμένα
1ον) Οι Αναπληρωτές Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, παρ΄ όλο που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, όσον αφορά στη διαδικασία μονιμοποίησης και μοριοδότησή τους σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

2ον) Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π) δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα (υπηρεσιακά, μισθολογικά), σε σχέση με τους υπόλοιπους Εκπαιδευτικούς ΔΕ.

3ον) Δεν έχει προβλεφθεί από το ΥΠΔΒΜΘ ο τρόπος και η διαδικασία πρόσληψης Ε.Ε.Π μέσω ΑΣΕΠ.

4ον) Δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής του Ε.Ε.Π σε προγράμματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, Δια Βίου Επιμόρφωσης, Επιμόρφωσης ΤΠΕ, δυνατότητα την οποία έχουν οι υπόλοιποι Εκπαιδευτικοί.

5ον) Το Ε.Ε.Π. δεν έχει Παιδαγωγική και Επιστημονική Καθοδήγηση, αφού ακόμη δεν έχουν συσταθεί θέσεις Συμβούλων Ειδικοτήτων όπως προβλέπει ο ν. 3699/08 και ούτε έχει στελεχωθεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τις αντίστοιχες ειδικότητες.

6ον) Το Ε.Ε.Π δεν έχει κανένα κίνητρο προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης, μιας και δεν του δίδεται η δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Για όλα αυτά ζητάμε:
να γίνουν άμεσα από πλευράς Υπουργείου Παιδείας οι αναγκαίες ρυθμίσεις μέσω τροπολογίας σε επόμενο Νομοσχέδιο, οι οποίες θα άρουν τις υπάρχουσες ανισότητες και αντινομίες και θα εγκαθιδρύσουν και θα διασφαλίσουν την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μέσα στην Εκπαιδευτική Κοινότητα, καθώς και την ουσιαστική αξιοποίησή του .
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
«Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π), που υπηρετεί στην Εκπαίδευση, σε Σχολικές μονάδες και ΚΕΔΔΥ, αποτελεί συνέχεια των κλάδων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες απολαβές και υποχρεώσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς».
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου