Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

Διαβίβαση των προτάσεων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τα ΚΕΣΥ – ΕΔΕΑΥ – Προγράμματα υποστήριξης στο ΥΠΑΙΘ

Αθήνα, 01/06/2021

Αρ. Πρωτ.:27

Προς:

- Την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως

-Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Ζ. Μακρή

-Το Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση

Κοινοποίηση:

- Το Διευθυντή ΕΑΕ ΥΠΑΙΘ κ. I. Ζυμβρακάκη


Θέμα: «Διαβιβαστικό των προτάσεων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τα ΚΕΣΥ – ΕΔΕΑΥ – Προγράμματα υποστήριξης»


Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι αρωγός των θεμάτων που αφορούν τη βελτίωση, την προάσπιση και την προαγωγή των εργασιακών και γενικότερων επαγγελματικών συνθηκών των μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ των συλλόγων της χώρας, της υποστήριξης των μαθητών, των οικογενειών, των σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών- συμβουλευτικών- υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης ανά την επικράτεια.


Προς την κατεύθυνση αυτή σας προωθούμε το έργο που εκπονήθηκε από την Ομοσπονδία και από μέλη ειδικής επιστημονικής επιτροπής για το ζήτημα των ΚΕΣΥ καθώς και με τις παρεμβάσεις του επιστημονικού οργάνου ΙΜΕΓΕΕ, προκειμένου να το λάβετε υπόψη σας και σας ζητάμε, όπως το αξιοποιήσετε κατάλληλα αρμοδίως.


Συνημμένο: Υπόμνημα για την αναδιάρθρωση των Κ.Ε.Σ.Υ.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Υπόμνημα για την αναδιάρθρωση των Κ.Ε.Σ.Υ.

 

1.     Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. με μόνιμο προσωπικό, πάγιο αίτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ

     Διαπιστώνουμε πλήρη αναντιστοιχία μεταξύ του νόμου 4589/2019, κατά τον οποίο προβλέπεται ότι οι διορισμοί μόνιμων Ε.Ε.Π. πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις και του νόμου 4547/2018 - άρθρου 9 περί στελέχωσης των ΚΕΣΥ κατά τον οποίο δυστυχώς δεν έχει προβλεφθεί η πλήρωση θέσεων από διορισμό παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος νόμος ιδρύει νέα ΚΕΣΥ και συστήνει νέες θέσεις ανά κλάδο. Αυτή η αβλεψία έχει ως άμεση αρνητική συνέπεια να υπάρχει αιωρούμενο το ζήτημα της πλήρωσης των οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π. στα ΚΕΣΥ μέσω των μόνιμων διορισμών. Δεν είναι δυνατόν να προβλέπονται οργανικές θέσεις χωρίς την αντίστοιχη κάλυψη αυτών από διορισμό.

Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού και το διαρκώς εναλλασσόμενο προσωπικό στα ΚΕΣΥ δημιουργεί συνεχή προβλήματα ως προς τη λειτουργία, τον προγραμματισμό του έργου, την παρακολούθηση και υποστήριξη μαθητών και οικογενειών και τη συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων.

Ø ΠΡΟΤΑΣΗ

         Νομοθετική ρύθμιση του  άρθρου 9 του Ν. 4547/12-6-2018,   σχετικά με την  κάλυψη των θέσεων του Ε.Ε.Π. στα ΚΕΣΥ

Αιτούμαστε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη οργανικών θέσεων στα ΚΕΣΥ σε ξεχωριστή παράγραφο βάση του  άρθρου 9 του Ν. 4547/12-6-2018, μέσω διορισμών, όπως προβλέπεται από το ν. 4589/2019, όπως ισχύει. 

2.     Επιλογή Συμβούλων ΕΕΠ ΕΒΠ – πάγιο αίτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ για όλους τους κλάδους ΕΕΠ ΕΒΠ

Οι σύμβουλοι ΕΕΠ είναι αρμόδιοι για την επιστημονική καθοδήγηση των αντίστοιχων ειδικοτήτων ΕΕΠ λόγω του υποστηρικτικού τους έργου και του διακριτού ρόλου κάθε επαγγέλματος που βρίσκονται σε ΣΜΕΑΕ, και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και στα ΚΕΣΥ καθώς και του ΕΕΠ που εργάζεται σε δομές υποστήριξης στην Γενική Εκπαίδευση. Είναι καίριας σημασίας να προβλεφθούν αντίστοιχα θέσεις συμβούλων για όλες τις ειδικότητες του ΕΕΠ όπως λόγου χάρη για τον κλάδο ΠΕ31 που υποστηρίζει μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες. Θεωρούμε ότι ο κλάδος ΕΒΠ θα πρέπει να έχει επιστημονική καθοδήγηση από αντίστοιχο Σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να έχει αυξημένα προσόντα αντίστοιχα με τον κλάδο ΕΒΠ. Εν κατακλείδι, οι σύμβουλοι ΕΕΠ-ΕΒΠ αποτελούν αναγκαιότητα λόγω της διαφοροποίησης του υποστηρικτικού έργου των οικείων κλάδων από το διδακτικό έργο, καθώς και του διακριτού ρόλου κάθε επαγγέλματος.

 

3.     Διοικητική διάρθρωση των ΚΕΣΥ

Τα ΚΕΣΥ αποτελούν εκπαιδευτική υπηρεσία όπως περιγράφεται και από την αποστολή και τις αρμοδιότητες που ασκούν σύμφωνα με τον νόμο 4547/2018, οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δεν αποτελούν διοικητικές υπηρεσίες καθώς προσφέρουν εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες  στους μαθητές, στους γονείς και στις σχολικές μονάδες καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας τους. 

Τα προβλήματα αυτού του διαχωρισμού είναι εμφανή επί σειρά ετών τόσο ως  προς την οικονομική δυσχέρεια των ΚΕΣΥ ως προς τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα, το προσωπικό καθαριότητας όσο και ως τη λειτουργία τους, όπως φάνηκε και από την περίοδο της πανδημίας.


Ø ΠΡΟΤΑΣΗ

·        Διοικητική υπαγωγή: Αυτοτελής εκπαιδευτική υπηρεσία, διοικητικά υπαγόμενη απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες αναλαμβάνουν τις προσλήψεις-απολύσεις, τις υπηρεσιακές μεταβολές, τη μισθοδοσία, τις άδειες, και τα λοιπά αμιγώς διοικητικά θέματα.

·        Οικονομική υποστήριξη: Θεωρούμε ως ζήτημα πρώτιστης σημασίας την οικονομική αυτοτέλεια των ΚΕΣΥ. Προτείνουμε λοιπόν την οικονομική υποστήριξη των ΚΕΣΥ να αναλάβουν οι Περιφερειακές ενότητες με εξαίρεση τα οδοιπορικά που παραμένουν στις ΠΔΕ (επειδή συνεξαρτώνται και από τις εγκρίσεις μετακινήσεων). Ειδικότερα, προτείνονται τα εξής:

o   Ετήσια εισήγηση ΚΕΣΥ με εκτιμώμενο προϋπολογισμό προς Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες τον τροποποιούν και τον εγκρίνουν βάζοντάς τον στον συνολικό τους ετήσιο προϋπολογισμό αλλά ως διακριτό κονδύλι. Σε περίπτωση πλεονάσματος ή ελλείμματος στο τέλος του έτους, το ποσό να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Ο προϋπολογισμός αυτός αφορά σε πάγια έξοδα (ενοίκια, ΔΕΚΟ, καθαριότητα, κτλ), λειτουργικές δαπάνες για προμήθειες (π.χ. διαγνωστικά εργαλεία, εξοπλισμός, δημιουργία χώρων κατάλληλων για κάθε ειδικότητα) και σε αναλώσιμα πάσης φύσεως. Οι έκτακτες δαπάνες (π.χ. αποκατάσταση ζημιών μετά από φυσική καταστροφή ή φυσική φθορά) να προβλέπονται σε ένα πεδίο που ονομάζεται «Άλλες δαπάνες» κι αν υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το ποσόν και είναι επιτακτικές, εξετάζονται με ειδικό αίτημα του ΚΕΣΥ προς την Περιφερειακή Ενότητα.

o   Οδοιπορικά έξοδα, ως κάλυψη των μετακινήσεων του προσωπικού των ΚΕΣΥ με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με συγκεκριμένο κωδικό ΚΑΔ.

4.     Αντιμετώπιση διοικητικών ζητημάτων ΚΕΣΥ- Προτάσεις:

Αναγκαία η άμεση τοποθέτηση μόνιμου διοικητικού προσωπικού σε όλα τα ΚΕΣΥ της χώρας (τουλάχιστον ενός διοικητικού υπαλλήλου για όλα, και περισσότερων για τα μεγάλα ΚΕΣΥ της χώρας).

o   Απαραίτητο προσόν για τις θέσεις Προϊσταμένων σε ΚΕΣΥ τριετής (3) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ.

o   Θεσμοθέτηση αναπληρωτών προϊσταμένων με καθορισμένο καθηκοντολόγιο αυξημένων αρμοδιοτήτων όπου θα εργάζονται παράλληλα, συμπληρωματικά και υποβοηθητικά στο έργο του προϊσταμένου,  ιδιαίτερα για ΚΕΣΥ με πολυμελές προσωπικό.

o   Επικαιροποίηση κτιριολογικού προγράμματος και κάλυψη των ελάχιστων προδιαγραφών για όλα τα ΚΕΣΥ βάση της προσβασιμότητας ΑμεΑ και κάλυψης των αναγκών αξιολόγησης.

o   Το κτιριακό ζήτημα μπορεί επίσης να αντιμετωπιστεί μέσω της δημιουργίας περισσότερων ΚΕΣΥ ανά Δήμο ή ανά περιφερειακή ενότητα, καθώς και με υπολογισμό της ποσόστωσης του προσωπικού κατά αριθμό εξυπηρετούμενου μαθητικού πληθυσμού .

o   Συμπερίληψη των ΚΕΣΥ σε πάσης φύσεως προγράμματα, επιμορφωτικά και άλλα που αφορούν στην εκπαιδευτική κοινότητα (π.χ. ΤΠΕ, Erasmus).

o   Ίση μεταχείριση της υπηρεσίας ως προς νομοθετήματα και αποφάσεις που αφορούν στην εκπαιδευτική κοινότητα (π.χ. περίοδος και ωράρια εργασίας, μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, εμβολιαστικό πρόγραμμα, κτλ).

o   Η περίοδος λειτουργίας των ΚΕΣΥ να ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου έκαστου διδακτικού έτους και ολοκληρώνεται την 30η Ιουνίου, καθώς συνδέονται άρρηκτα με τις σχολικές μονάδες και τη λειτουργία τους. Να παραμείνει το ωράριο για το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ως έχει (30 ώρες την εβδομάδα).

o   Συγκέντρωση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας των διατάξεων για την ειδική αγωγή και αποσαφήνισή τους.

o   Κατάργηση ανενεργούς νομοθεσίας (χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νόμος 4186/2013 για τις 45 μέρες διεκπεραίωσης των αιτήσεων).

Τα ΚΕΣΥ αποτελούν εκπαιδευτικές-υποστηρικτικές δομές και οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ έχουν τα ίδια δικαιώματα. Τα καθήκοντά τους απορρέουν από το καθηκοντολόγιο της κάθε ειδικότητας στα ΚΕΣΥ.

5.     Βασικοί όροι αποτελεσματικής λειτουργίας ΚΕΣΥ

Α// Επιμόρφωση - εποπτεία προσωπικού.

·        Πέραν του βαθμού της εμπειρίας ή και της ύπαρξης τυπικών προσόντων, όλοι οι εργαζόμενοι στο ΚΕΣΥ θα πρέπει να επιμορφώνονται περιοδικά σχετικά με σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, νέα ψυχομετρικά εργαλεία, αξιολογητικά εργαλεία για τους θεραπευτές,  νέες τεχνολογίες στην ΕΑΕ, καθώς και σε λοιπά εργαλεία και ειδικά ζητήματα ανά ειδικότητα. Η διεξοδική, δομημένη και στοχευμένη εισαγωγική επιμόρφωση για τους νεοεισερχόμενους θεωρείται επιβεβλημένη προκειμένου να είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας ικανοποιητικά το έργο τους.

·   Σε σταθερή βάση επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς και δράσεις σε συνεργασία με ΕΔΕΑΥ και συντονιστές εκπαιδευτικού έργου  (ΠΕΚΕΣ) για θέματα όπως ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, σχολικός εκφοβισμός, διαχείριση σχολικής τάξη, κακοποίηση-παραμέληση, παρεμβάσεις ανάπτυξης της επικοινωνίας και κατανόησης της γλώσσας, προσαρμογές του προγράμματος με στόχο τη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εργαστήρια εμψύχωσης κ.α. .

·       Υποστήριξη  των εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ στην παρέμβαση στο γενικό σχολείο, έλεγχος προσβασιμότητας, κατάλληλου περιβάλλοντος και θέσης εργασίας, πρώιμη/έγκαιρη ανίχνευση δυσκολιών στην προσχολική, ευαισθητοποίηση σχολικής κοινότητας για θέματα συμπερίληψης, αποδοχής, σχολικής βίας, κ.α.

·        Επιμορφώσεις για όρους και προϋποθέσεις έγκρισης παροχής παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. και από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

·        Υλοποίηση επιστημονικής συστηματικής εποπτείας των ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Β// Προτυποποίηση διαδικασιών.

Η προτυποποίηση των διαδικασιών είναι επιτακτική και αναγκαία, καθώς βοηθά στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και των παραλείψεων και καθιστά δυνατή και διευκολύνει την παρακολούθηση, την αποτίμηση, τον ανασχεδιασμό και τη βελτίωση του έργου, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, και ασφαλώς ομογενοποιεί το έργο της υπηρεσίας ανά την επικράτεια ενισχύοντας την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε τα εξής:

Διαδικασία αξιολόγησης (από την πρώτη επικοινωνία ως και τη συγγραφή της έκθεσης αξιολόγησης- γνωμάτευσης) με διεξοδικές περιγραφές του έργου των συνεργαζόμενων ειδικοτήτων και μέριμνα για τη διασφάλιση της διεπιστημονικότητας.

o   Να θεσπιστούν κοινά πρωτόκολλα αξιολογήσεων (εκπαιδευτικής, ψυχολογικής, εκτίμησης περιβαλλοντικών και ψυχοκοινωνικών συνθηκών, λογοθεραπευτικής, εργοθεραπευτικής, φυσικοθεραπευτικής κ.λ.π.)

o   Συνεργασία με φορείς της εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΠ-ΕΒΠ γενικών σχολείων, εκπαιδευτικούς παράλληλων στηρίξεων, συμβούλους σχολικής ζωής, κ.ά.)

o   Συνεργασία με φορείς εκτός ΥΠΑΙΘ (π.χ. Ιατροπαιδαγωγικά- Κ.Ψ.Υ., δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, Κέντρα Κοινότητας, θεραπευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, κ.α.)


Γ// Προδιαγραφές έργου των ΚΕΣΥ

·        Διατήρηση της αρχής της διεπιστημονικότητας (να συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν στο ΚΕΣΥ ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος των αιτημάτων).

·         Να θεσπιστεί σχετική εκπαίδευση/επιμόρφωση του προσωπικού που εργάζεται στα ΚΕΣΥ για τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης - γνωμάτευσης (για να υπάρχει όσο είναι δυνατόν ένας ενιαίος-κοινός τρόπος σύνταξης).

·        Το αντίγραφο της γνωμάτευσης - αξιολόγησης να διακινείται υπηρεσιακά από το ΚΕΣΥ στη Σχολική Μονάδα και οι γονείς – κηδεμόνες να είναι ενήμεροι από την κατάθεση της αίτησής τους για τη διαδικασία αυτή.  

·        Έμφαση στην πρώιμη παρέμβαση (ήδη από την ηλικία των 3 ετών, δηλαδή πριν από την έναρξη της προσχολικής εκπαίδευσης), προκειμένου να βοηθηθούν οι γονείς να κατανοήσουν έγκαιρα και με ουσιαστικό τρόπο τις δυσκολίες του παιδιού και τους ενδεδειγμένους τρόπους υποστήριξης.

·        Παράλληλη στήριξη: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση το  ΚΕΣΥ να δύναται να προτείνει την επέκταση της  υποστήριξης των μαθητών στο γενικό σχολείο κι από άλλο κλάδο, σε περιπτώσεις που στο σχολείο του μαθητή υπηρετεί ο αντίστοιχος κλάδος.

·        Κοινά κριτήρια για τις εισηγήσεις φοίτησης σε σχολικό πλαίσιο (Παράλληλη Στήριξη, ΣΜΕΑΕ Α/θμιας, Τ.Ε., ΕΝΕΕΓΥΛ, ΕΕΕΕΚ) και για το χαρακτηρισμό των ειδικών δυσκολιών στη μάθηση-που παρέχουν τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης.

·        Οι ΕΔΕΑΥ να ενταχθούν στο δυναμικό και στις αρμοδιότητες του ΚΕΣΥ. Να ασκείται εποπτικός και καθοδηγητικός ρόλος, προκειμένου να υπάρχει άμεση συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης και να διευθετούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τα υπό εκκρεμότητα διαγνωστικά αιτήματα.

·        Να διατηρηθεί η αναζήτηση της περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης από τη Σχολική Μονάδα, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τοποθετήσεις για την ιδιοσυστασία του παιδιού απ’ όλες τις ειδικότητες που συνεργάζονται μαζί του σχολείο, όπου υπάρχει αίτημα αξιολόγησης, και να εμπλουτιστεί με άξονες που αφορούν όλες τις ειδικότητες που εργάζονται στο ΚΕΣΥ.

·        Να αποσαφηνιστούν ποιες περιπτώσεις μαθητών παραπέμπονται για περαιτέρω αξιολόγηση από το ΚΕΣΥ (πιθανά με εισήγηση της ΕΔΕΑΥ αφού έχει ολοκληρωθεί το τριμηνιαίο πρόγραμμα να μπορούν να φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης).

·        Λειτουργία προγράμματος ανίχνευσης - έγκαιρης παρέμβασης σε όλα τα νηπιαγωγεία με ευθύνη της διεπιστημονικής ομάδας της ΕΔΕΑΥ και καθοδήγηση από το ΚΕΣΥ. Προτυποποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και παρέμβαση .

·        Νομοθετική ρύθμιση  για την υποστήριξη των  αλλόγλωσσων μαθητών. Πριν της παραπομπή τους στο ΚΕΣΥ και με ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων  να γίνεται εντός της σχολικής μονάδας η αξιολόγηση του επιπέδου ελληνομάθειας. Με την οικεία αξιολόγηση ως επιπρόσθετο στοιχείο θα αξιολογηθούν απρόσκοπτα τα πολύ σοβαρά θέματα που τυχόν παρεμποδίζουν τη σχολική προσαρμογή των μαθητών και θα ελεγχθούν καλύτερα τα κύρια αιτήματα για αλλαγή εκπαιδευτικού πλαισίου, αξιολόγηση για ΤΕ, για ΕΒΠ, κ. λ. π.

·        Προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας των ΔΕΔΑ και παραλαβή - χρήση από εκείνη των συνολικών φακέλων αξιολόγησης από τα αρμόδια ΚΕΣΥ.

·        Επιβεβλημένη συστηματική συνεργασία σε επίπεδο συμβουλευτικής γονέων μεταξύ ΚΕΣΥ- ΕΔΕΑΥ και σχολικής κοινότητας για τους μαθητές που έχουν λάβει γνωμάτευση από τα ΚΕΣΥ

6.     Σύνδεση ΚΕΣΥ – ΕΔΕΑΥ – Προγράμματα Υποστήριξης

Πάγια πρόταση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι η πρόληψη και η υποστήριξη μαθητών, οικογενειών και σχολείων εντός των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης μέσω των ΕΔΕΑΥ με συμμετοχή όλων των κλάδων ΕΕΠ ΕΒΠ προκειμένου να υπάρχει ολιστική διεπιστημονική παρέμβαση εντός των σχολικών μονάδων με τη σύσταση οργανικών θέσεων όλων των κλάδων ΕΕΠ ΕΒΠ.


Α// Προγράμματα παρέμβασης στη δίχρονη προσχολική ΚΕΣΥ – ΕΔΕΑΥ

Όπως είχε προταθεί από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και το ΙΜΕΓΕΕ σε υπόμνημα με αρ. πρωτ.: 21/05-05-2020 για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»:

Το ΚΕΣΥ έχει καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο ως προς την σύνταξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης. Συντονίζει τη διερεύνηση, αξιολόγηση, υποστήριξη και συμπερίληψη των νηπίων  στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Υλοποιούνται προγράμματα πρώιμης παρέμβασης  με τη συνδρομή εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν στο γενικό σχολείο με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση εμποδίων κατά την προσαρμογή και ένταξη των νηπίων στην εκπαίδευση (ανά συστάδες σχολείων ή μέσω της ΕΔΕΑΥ, ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ που υπηρετεί στο ΤΕ, όλοι οι κλάδοι του ΕΕΠ ΕΒΠ ανάλογα με το αίτημα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά προκειμένου να παρέμβουν έγκαιρα σε εμπόδια, τα οποία θα οξυνθούν στην επόμενη βαθμίδα).

Υποστηρικτικά εδώ θα μπορούσε να λειτουργήσει και η συνεργασία με τα οικεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς μαζί με τα ΚΕΣΥ προγραμματίζουν και διενεργούν ενημερωτικές συναντήσεις, εκδηλώσεις και επιμορφώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών, γονέων).

Χρήσιμα φαίνεται να είναι και τα διάφορα ανιχνευτικά εργαλεία (σχολικής ετοιμότητας, λίστα ελέγχου βασικών δεξιοτήτων, φόρμες παρατήρησης συμπεριφοράς, λίστα ελέγχου μαθησιακών δυσκολιών, ψυχοκοινωνική προσαρμογή παιδιών κ.α.). Στα συγκεκριμένα εργαλεία θα μπορούσε να γίνει επιμόρφωση σε όλους τους εργαζόμενους των νηπιαγωγείων, ώστε με τη χρήση και αξιοποίησή τους να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν εγκαίρως, ιδιαίτερα μετά τη διαπίστωση ενδείξεων απαρχής καταστάσεων που χρήζουν παρέμβασης.

Τα ανιχνευτικά εργαλεία, μάλιστα, διευκολύνουν έπειτα και το έργο της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΣΥ, καθώς δίνουν μια ολιστική εικόνα των μαθητών, που χρήζουν διερεύνησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών και υποστήριξη των ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολιών τους.


Β// Προγράμματα μετάβασης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

Αρμοδιότητα του ΚΕΣΥ σε συνεργασία με τις ΕΔΕΑΥ είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων μετάβασης. Η μετάβαση αφορά από τη μία σχολική βαθμίδα στην επόμενη,  πριν την αποφοίτησή τους καθώς  και στην  ένταξή των νηπίων στην προσχολική εκπαίδευση. Το ΚΕΣΥ σε συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ, εφόσον λειτουργεί, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες υποδοχής, αποστολής σχεδιάζουν και υλοποιούν ειδικό πρόγραμμα  μετάβασης το οποίο δύναται να συμπεριλαμβάνει τους γονείς ή τους κηδεμόνες του μαθητή.  Το πρόγραμμα θα υλοποιείται με βάση τις βαθμίδες, της δίχρονης προσχολικής, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας από εκπαιδευτικούς και το ΕΕΠ που υπηρετεί στη γενική εκπαίδευση. Στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση απαραίτητο κρίνεται μετά από αίτημα του νηπιαγωγείου να υλοποιείται περιγραφική αξιολόγηση βάση της οποίας θα εντοπίζονται δυνατότητες, αδυναμίες του μαθητή και τα εμπόδια στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται κατά  το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους  της μετάβασης, από τη σχολική μονάδα  αποστολής και θα συνεχίζεται  το πρώτο τρίμηνο της επόμενης σχολικής χρονιάς από τη σχολική μονάδα υποδοχής.

     Ενδεικτικά, στη μετάβαση των νηπίων στον πρώτο αποχωρισμό από τους οικείους φροντιστές και στην ένταξή του στην προσχολική αγωγή, οι εκπαιδευτικοί, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι ψυχολόγοι, οι λογοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές και οι φυσικοθεραπευτές των σχολικών μονάδων ή του ΚΕΣΥ ανάλογα με το αίτημα, να προβαίνουν σε μία πρώτη  εκτίμηση όσον αφορά τη σχολική ετοιμότητα του μαθητή με στόχο τη δόμηση προγράμματος ενταξιακής δράσης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και παράλληλα, η ΕΔΕΑΥ, εάν υπάρχει, σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό και τον ψυχολόγο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ με τη μονάδα, δύναται να οργανώνουν ομάδες γονέων με στόχο την ενημέρωση, την ενδυνάμωση, αλλά και τη στήριξή τους. Όμοιες ενέργειες δύναται να υλοποιηθούν και κατά τη μετάβαση στην Πρωτοβάθμια. Στις μεταβάσεις από Πρωτοβάθμια σε Δευτεροβάθμια κι από Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια προτείνονται ομοίως οι παραπάνω ενέργειες με την προσθήκη της συνδρομής των συμβούλων επαγγελματικής σταδιοδρομίας, σε ξεχωριστή συνεργασία, αλλά κι ως επιτροπή με συνεργασία κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ ή των ΚΕΣΥ ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Επίσης την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για θέματα συμπερίληψης, αποδοχής, σχολικής βίας, κ.ά. Να διενεργεί εκτίμηση αναγκών και πρόγραμμα παρέμβασης-υποστήριξης με follow up.


Γ// Δράσεις ενδυνάμωσης μέσω της ενίσχυσης δεξιοτήτων

Η  υλοποίηση  στοχευμένων δράσεων ενδυνάμωσης της μαθητικής κοινότητας, όπως για μαθητές/τριες με αναπηρία και άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με στόχο τη συμπερίληψη, καθώς και προγραμμάτων τα οποία προάγουν την αυτοεκτίμηση, την αποδοχή, την αλληλεγγύη κ.α για όλους τους μαθητές  με την υποστήριξη και του ΕΕΠ ΕΒΠ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης να ενισχυθούν δεξιότητες και να υποστηριχθούν οι  μαθητές, οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί με τον καθορισμό στόχων ενίσχυσης δεξιοτήτων ζωής από εργοθεραπευτές, την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων για την κινητική κατάσταση των παιδιών και την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους σε όλες τις δραστηριότητες μέσω εργονομικών παρεμβάσεων και ειδικών βοηθημάτων από φυσικοθεραπευτές, δεξιοτήτων επικοινωνίας και λόγου από λογοθεραπευτές, κοινωνικών δεξιοτήτων και προάσπισης των δικαιωμάτων των μαθητών, γονέων  από κοινωνικούς λειτουργούς, συμβουλευτική υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας από ψυχολόγους, εξαρτήσεων και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, θεμάτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτονομίας από το ΕΒΠ. Επίσης, ειδικά με τις παρούσες συνθήκες, απαραίτητη η ευαισθητοποίηση μαθητών σε κανόνες ατομικής υγιεινής και προφύλαξης από πάσης φύσεως κινδύνους υγείας  από σχολικούς νοσηλευτές.

Και οι τρεις άξονες παρέμβασης  έχουν  ήδη εφαρμοστεί από το ΕΕΠ ΕΒΠ   μέσα από τα προγράμματα  δραστηριοτήτων εδώ και χρόνια και έχουν αξιολογηθεί ως καλές πρακτικές. 

Ως ΠΟΣΕΕΠΕΑ καταθέτουμε την παρούσα πρόταση για την ένταξη των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με ισότιμη εκπαίδευση και  καθολικό σχεδιασμό, διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση για την υποστήριξη εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών για την ουσιαστική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας.

Πάγιες διεκδικήσεις:

·        Μόνιμοι διορισμοί στα ΚΕΣΥ

·        Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ΕΕΠ ΕΒΠ  στα γενικά σχολεία.

·        Σύσταση οργανικών θέσεων για όλους τους κλάδους ΕΕΠ ΕΒΠ στη γενική εκπαίδευση.