Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

Η απάντηση του Αυτοτελούς τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με το συνολικό αριθμό υπηρετούντων ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχ.ετ. 2019-20

Η απάντηση του Αυτοτελούς τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με το συνολικό αριθμό υπηρετούντων ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχ.ετ. 2019-20

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε Πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία μονίμων και αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2029-20.  Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ από την προϊσταμένη του Αυτοτελούς ΕΕΠ-ΕΒΠ κα. Φυτουράκη:

Αναλυτικά οι πίνακες:

1. Πίνακας μονίμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ πριν από τη διαδικασία μετατάξεων και διορισμών 

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το myschool στις 13/2/2020 και πρόκειται για το σύνολο των μονίμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά κλάδο και ανά τύπο σχολικής μονάδας χωρίς να υπολογίζονται οι διορισμοί (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3- 2020) και οι μετατάξεις (ΦΕΚ 2464/Γ΄/31-12-2019) διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι οριστικές τοποθετήσεις σε ΣΜΕΑΕ.


2.1. Πίνακας της απόφασης διορισμών (ΦΕΚ 241 Γ΄) 

2.2. Πίνακας της απόφασης διορισμών (ΦΕΚ 241 Γ΄) 2.3. Πίνακας της απόφασης διορισμών (ΦΕΚ 241 Γ΄) 
Ο στατιστικός πίνακας των 1040 διορισμών δίνεται ανά περιοχή διορισμού και ανά κλάδο, καθώς οι διορισθέντες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα οριστικά σε κενές οργανικές θέσεις ΣΜΕΑΕ. Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα οι 10 διορισθέντες που είτε δεν ανέλαβαν υπηρεσία είτε έχουν λάβει παράταση ορκωμοσίας μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. 


3. Πίνακας της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2464 Γ΄) μετατάξεων σε κλάδους 
Ο στατιστικός πίνακας των 11 μετατάξεων από εκπ/κους ΠΕ & ΔΕ σε μέλη ΕΕΠ, οι οποίοι επίσης δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα οριστικά σε κενές οργανικές θέσεις ΣΜΕΑΕ. 

4. Πίνακας ενεργών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το ΟΠΣΥΔ στις 10/6/2020 και πρόκειται για το σύνολο των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που απασχολούνταν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ, ανά Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και ανά κλάδο. Ο πίνακας έχει την πρώτη εκδοχή με το σύνολο των ενεργών αναπληρωτών και τη δεύτερη εκδοχή με την αφαίρεση αυτών που συνεχίζουν να υπηρετούν στη σχολική μονάδα ή ΚΕΣΥ στην οποία προσλήφθηκαν, αλλά διορίστηκαν και περιλαμβάνονται και στον αντίστοιχο πίνακα 2.