Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Υποβολή επίσημου κατεπείγοντος αιτήματος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για διευκρινίσεις ως προς τα καθήκοντα σχολικών νοσηλευτών ΠΕ25


Αριθ. Πρωτ.: 126 /20-10-2019
Προς
1. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ
2.Τμήμα Β Σχολικών Δομών, Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής, Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ
3 Δ.Σ. και το νομικό τμήμα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, ΝΠΔΔ

Θέμα: «Υποβολή επίσημου κατεπείγοντος  αιτήματος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ  για διευκρινίσεις ως προς τα καθήκοντα σχολικών νοσηλευτών ΠΕ25»

        Σύμφωνα με την υπ.  Αριθμ. 88348/Δ3 (ΦΕΚ 2038/5-6-2018) Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης αναφέρονται τα εξής:
Άρθρο 1 Καθήκοντα και υποχρεώσεις του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών Ο Σχολικός Νοσηλευτής υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημοσίου νοσοκομείου.
1. Υποστηρίζει τους μαθητές, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης…
2. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του συνεργάζεται με τους γονείς των υποστηριζόμενων μαθητών και τους θεράποντες ιατρούς προκειμένου να ενημερωθεί και να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για να καταρτίσει το ιστορικό τους, να λάβει οδηγίες για τη φαρμακευτική αγωγή τους όπως και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία που αφορά την υποστήριξή τους
3. Χορηγεί την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή μετά τις έγγραφες οδηγίες των θεραπόντων ιατρών και την έγγραφη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων ή των εχόντων τη γονική μέριμνα των μαθητών
18. Επιπλέον των κύριων καθηκόντων του που σχετίζονται με την κάλυψη των αναγκών των υποστηριζόμενων μαθητών: α) παρέχει πρώτες βοήθειες για όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας
Σύμφωνα με τα παραπάνω θα θέλαμε να μας απαντήσετε εγγράφως  για τα εξής:
1.      Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή για μαθητή/τρια που αντιμετωπίζει συγκεκριμένο ιατρικό ζήτημα, μπορεί να ασκήσει τα περιγραφόμενα καθήκοντα των παραγράφων 1, 2 και 3 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης;
2.      Δύναται ο σχολικός νοσηλευτής να χορηγήσει οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα χωρίς την οδηγία του θεράποντος ιατρού  σε μη υποστηριζόμενο μαθητή εκτός μονάδας υγείας  (το σχολείο εντάσσεται στην κοινότητα & όχι σε χώρο υγείας), δλδ χωρίς ανάθεση, χωρίς ενημερωμένο ατομικό δελτίο υγείας μαθητή, χωρίς ιστορικό, χωρίς την επίβλεψη κάποιου & την ασφάλεια της ιατρικής παρέμβασης;  
3.      Σε τι συνίσταται η παροχή πρώτων βοηθειών από σχολικό νοσηλευτή σύμφωνα με την παράγραφο 18α στο χώρο του σχολείου και  της παραγράφου 4 στην οποία αναφέρεται ότι  δεσμεύεται στην εκτέλεση καθηκόντων που ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της «Άδειας άσκησης επαγγέλματος» του κλάδου τους;
4.      Σύμφωνα με την 12142 /1.10.1976 Υ.Α. του  ΥΠΕΠΘ, η οποία ορίζει τι πρέπει να περιέχει το σχολικό φαρμακείο δεν αναφέρονται συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα σε περίπτωση κρίσης επιληψίας ή αλλεργικού σοκ. Έχει τροποποιηθεί η σχετική απόφαση ή αντικατασταθεί με οποιαδήποτε άλλη;
5.      Σε περίπτωση κρίσης επιληψίας μαθητή/ιας τι προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, σε ότι αφορά τις πρώτες βοήθειες από σχολικό νοσηλευτή στο χώρο του σχολείου για τους μη υποστηριζόμενους μαθητές; (στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της επιληψίας χορηγείται συνήθως διαζεπάμη, η οποία συγκαταλέγεται στον πίνακα Δ στην κατηγορία των ναρκωτικών, άρθρο 4 του Ν.1729/87)
Δεδομένου της σοβαρότητας των ερωτημάτων μας και της υποστήριξης τόσων των μαθητών όσο και της εργασίας των σχολικών νοσηλευτών στη γενική εκπαίδευση, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση για τα καθήκοντα των σχολικών νοσηλευτών δεν διευκρινίζει επαρκώς σε τι συνίσταται και με ποιον τρόπο η υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή, εφόσον εργάζεται στη σχολική μονάδα,  στις περιπτώσεις μαθητών που χρήζουν υποστήριξης  και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ο χώρος της σχολικής μονάδας  πληροί τις προϋποθέσεις  εφαρμογής πρωτοκόλλων επειγουσών νοσηλευτικών ενεργειών σε περίπτωση απουσίας γιατρού δεδομένου ότι δε συνιστά ιατρική μονάδα και στις περισσότερες σχολικές μονάδες δεν υπάρχει ειδικός χώρος για την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι και θα είναι αρωγός  των θεμάτων που αφορούν για τη βελτίωση και την προάσπιση και προα­γωγή των εργασιακών και γενικότερων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ των συλλόγων της χώρας καθώς και της υποστήριξης των μαθητών, των οικογενειών και των σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης. Προς την κατεύθυνση αυτή σας προωθούμε στο υπ. Αριθμ πρωτ. 127/20-10-2019 έγγραφο μας,  τα αποτελέσματα και τις προτάσεις, τα οποία κατατέθηκαν  από τον Περιφερειακό Σύλλογο  ΣΕΕΠΕΑ Αττικής,  ιδρυτικό μέλος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, στην Ομοσπονδία τα οποία αφορούν στην εργασία των ΠΕ25/ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Ομάδα εργασίας ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και Επισκεπτών Υγείας- Υποδείγματα εντύπων  εργασίας ΠΕ25.

Αναμένουμε τις δικές σας έγγραφες διευκρινίσεις.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Αριθ. Πρωτ.: 127 /20-10-2019
Προς
1. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ
2.Τμήμα Β Σχολικών Δομών, Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής, Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ
3 Δ.Σ. και το νομικό τμήμα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, ΝΠΔΔ

Θέμα: «Διαβιβαστικό του Δελτίου τύπου του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής σχετικά με τα πορίσματα της ομάδας εργασίας των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας »

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι αρωγός των θεμάτων που αφορούν τη βελτίωση και την προάσπιση και προαγωγή των εργασιακών και γενικότερων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ των συλλόγων της χώρας καθώς και της υποστήριξης των μαθητών, των οικογενειών και των σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης.
Προς την κατεύθυνση αυτή σας προωθούμε τα αποτελέσματα και τις προτάσεις, τα οποία κατατέθηκαν από τον Περιφερειακό Σύλλογο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, ιδρυτικό μέλος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, στην Ομοσπονδία τα οποία αφορούν σε ζητήματα ωραρίου, καθηκοντολογίου, δυσκολιών και αναγκών της εργασίας των Σχολικών Νοσηλευτών, επιμόρφωσης και χρήσιμων εργαλείων για την άσκηση καθηκόντων των ΠΕ25 προκειμένου να τα λάβετε υπόψη σας, να επιληφθείτε αυτών και να τα αξιοποιήσετε με τον προσφορότερο τρόπο. (Παράρτημα Α/ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Παράρτημα Β/ ΣΕΕΠΕΑ Αττικής: Ομάδα εργασίας ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και Επισκεπτών Υγείας- Υποδείγματα εντύπων εργασίας ΠΕ25- σε άλλο έγγραφο).

Αναμένουμε τις δικές σας έγγραφες διευκρινίσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρωνΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Α/ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για σεεπεα αττικη

10/10/2019
Αρ. Πρωτ.: 674

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Ομάδα εργασίας ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και Επισκεπτών Υγείας- Υποδείγματα εντύπων  εργασίας ΠΕ25

    Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής επί σειρά ετών έχει αναδείξει αιτήματα των κλάδων του ΕΕΠ κι έχει αγωνιστεί γι’ αυτά. Στο πλαίσιο του γόνιμου διαλόγου με τα μέλη μας και στη συνέχιση των διεκδικήσεων, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση των μελών του κλάδου ΠΕ25 26/11/2018 και στη συνέχεια συστάθηκε ομάδα εργασίας.
Η ομάδα εργασίας εργάστηκε καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σε ζητήματα που αφορούσαν το ωράριο, καθηκοντολόγιο, τις δυσκολίες και ανάγκες της εργασίας των Σχολικών Νοσηλευτών, επιμόρφωσης και χρήσιμων εργαλείων για την άσκηση καθηκόντων.
Μετά από λεπτομερή παράθεση απόψεων και προτάσεων των μελών της ομάδας εργασίας αλλά και λοιπών συναδέλφων των οποίων οι απόψεις και οι προτάσεις είχαν συλλεχθεί και καταγραφεί από μέλη της ομάδας, επιλέχθηκαν τα μείζονα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο:
Πιο συγκεκριμένα:
Ø  Ωράριο ΠΕ25 στη γενική εκπαίδευση λόγω εξαίρεσης των ΠΕ 25 από τους υπόλοιπους κλάδους ΕΕΠ. βάση του ΦΕΚ 2038/5-6-2018 που ορίζει ότι: «Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό́ ωράριο του υποστηρικτικού́ έργου του σχολικού́ νοσηλευτή́ καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ωράριο του Ειδικού́ Εκπαιδευτικού́ Προσωπικού́ και σε καμιά περίπτωση ο χρόνος παραμονής του στη σχολική́ μονάδα δεν μπορεί́ να είναι α) μικρότερος του διδακτικού́ ωράριού των υποστηριζόμενων μαθητών και β) μεγαλύτερος του εργασιακού́ ωράριού των τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα».
Ø  Ανάγκη κοινού πρωτοκόλλου εργασίας, το οποίο να προταθεί στο Υπουργείο Παιδείας
Ø  Προτυποποίηση και περιεχόμενο «Ατομικού Φάκελου Ασθενή/Μαθητή»: υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία να επιτρέπει να μεταφερθεί ο μαθητής σε νοσοκομείο, η φαρμακευτική αγωγή με οδηγίες  θεράποντος γιατρού και συναίνεση των γονέων να παρακολουθούν οι μαθητές προγράμματα αγωγής υγείας  που θα τους διδάξουν οι συνάδελφοι ΠΕ25.
Ø  Εξοπλισμό φαρμακείου σχολικής μονάδας, προτυποποίηση λίστας, διάθεση κίτρινου κάδου απόρριψης αιχμηρών (εφόσον χρησιμοποιείται τέτοιο υλικό)
Ø  Προτυποποίηση έντυπου ιστορικού υγείας μαθητή
Ø  Προτυποποίηση σχεδίων δράσης για τους υποστηριζόμενους μαθητές
Ø  Καταγραφή συνηθέστερων περιστατικών που αντιμετωπίζουν οι ΠΕ 25 και αξιοποίηση των δεδομένων
Ø  Επιτακτική ανάγκη διάθεσης χώρου ως «Ιατρείο-Εξεταστήριο» στη σχολική μονάδα & εκτίμηση του ποσοστού σχολικών μονάδων που διαθέτουν
Ø  Διεξαγωγή ημερίδας & ενημερωτικής συνάντησης του κλάδου ΠΕ 25 με στόχο την ευρεία ενημέρωση και τον ανοιχτό διάλογο και επιμόρφωση των συναδέλφων ΠΕ25
Ø  Εκπόνηση ερωτηματολογίου για τους ΠΕ 25 με στόχο την εκτίμηση των αναγκών σχετικά με τα εργασιακά θέματα του κλάδου, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επανασχεδιασμός.
Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, τα αποτελέσματα εργασιών της  ομάδας ΠΕ25 θα ανακοινωθούν κατά την ημερίδα που θα διεξάγει ο Σύλλογος. Θεωρούμε ωστόσο σημαντικό οι συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ25 να ενημερωθούν άμεσα για ότι έχει εκπονηθεί έως σήμερα προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο τους.
Στα παραρτήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται συμβουλευτικά τα εξής υποδείγματα εντύπων εργασίας:
1.      ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΤΗ/ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
2.      ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ/ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
3.      ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ομάδα εργασίας ΣΕΕΠΕΑ Αττικής 2018-19:
Συντονίστρια- Γεωργία Μπουλμέτη (πρώην Πρόεδρος ΣΕΕΠΕΑ Αττικής)
Μέλη: Βούλγαρη Αικατερίνη, Δεληγιάννης Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος ΔΣ ΣΕΕΠΕΑ Αττικής),  Μπάκα Ελένη, Οικονόμου Ξένια,  Παρασκευά Μαριάνθη, Σμυρλή Ελένη, Τζούτη Κωνσταντίνα, Φωτάκη Παναγιώτα, Χάλκη Ευγενία