Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αθήνα,19-4-2016
                                                     Αρ. Πρωτ.: 22
                                                          
                                                                                                                                 Προς
Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

Πρόεδρο και μέλη της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας
της Βουλής των Ελλήνων
    ,                             

ΘΕΜΑ: Κατάθεση προτάσεων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες & Κύριοι Βουλευτές,

Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την ευκαιρία που δίνετε στην Ομοσπονδία μας να καταθέσει ενώπιόν σας τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου με θέμα «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί πανελληνίως το Ειδικό Εκπαιδευτικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ειδικούς επαγγελματικού προσανατολισμού τυφλών, ειδικούς στη νοηματική κωφών, σχολικούς νοσηλευτές, ειδικούς βοηθούς), που εργάζονται στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και  αναπηρίες.
Σκοπός της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι τόσο η συνδικαλιστική εκπροσώπηση του κλάδου, όσο και η επιστημονική συμβολή, μέσω κατάθεσης θέσεων και προτάσεων, στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν στην Ειδική Εκπαίδευση καθώς και η προβολή του σημαντικού έργου που υλοποιείται σε αυτή.

Όπως γνωρίζετε, η σύγχρονη αντίληψη περί συνεκπαίδευσης και συμπερίληψης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, βασίζεται στη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία των ειδικοτήτων που αποτελούν την ομάδα των επιστημόνων, μέσα από το διακριτό ρόλο της κάθε ειδικότητας. Η «δασκαλοκεντρική» θεώρηση της Ειδικής Εκπαίδευσης, καθώς και το ιατροκεντρικό μοντέλο για την αναπηρία έχουν μετακινηθεί στον αιώνα μας προς την διεπιστημονική-ολιστική προσέγγιση,  προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πολλαπλές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών.
Θεωρούμε ότι βάσει των νέων παιδαγωγικών αντιλήψεων, αλλά και της πραγματικότητας που βιώνουμε στις μονάδες ΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ, ο ρόλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού είναι αυτονόητος και συνυφασμένος  με την ορθή λειτουργία μια εκσυγχρονισμένης δημοκρατικής εκπαίδευσης.
Για την επίτευξη του στόχου της συνεκπαίδευσης απαιτείται η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, η οργάνωση και ενίσχυση των δημόσιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που να υποστηρίζουν και να υλοποιούν την ένταξη και ισότιμη συμμετοχή των παιδιών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο, τη συμβουλευτική των γονιών τους, τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μέσα στη σχολική κοινότητα, καθώς και τη διασύνδεση αυτών με την ευρύτερη κοινότητα.
Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως συνδικαλιστικό όργανο, διεκδικεί την ισότιμη παρουσία και λειτουργία του ΕΕΠ και ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες και τα ΚΕΔΔΥ, χωρίς διακρίσεις και με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Θεωρούμε ότι με την εμπειρία, την επιστημονική μας κατάρτιση και τις επεξεργασμένες προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, μπορούμε να συμβάλουμε αποτελεσματικά στη διαμόρφωση θέσεων και στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, τόσο σε θέματα της Ειδικής Εκπαίδευσης, όσο και στην προοπτική της συνεκπαίδευσης στο γενικό σχολείο με στόχο την ισότητα ευκαιριών, την κατάργηση των διακρίσεων και το σεβασμό της διαφορετικότητας.
            Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τις εξής προσθήκες (με κόκκινο) στο παρόν σχέδιο νόμου:
ΑΡΘΡΟ 33
 Παρ. 4: Να προστεθεί :
«Με  απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στη εφημερίδα της Κυβέρνησης, γίνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού Βοηθητικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών μονάδων και των ΚΕΔΔΥ
Παρ. 7 να προστεθεί:
«Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, δύνανται να μεταταγούν σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (Α΄195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, εφόσον σωρευτικώς, κλπ…

Παρ. 8: Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό δύναται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αποσπάται σε άλλες υπηρεσίες, ιδρύματα και λοιπούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία για τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα».

ΑΡΘΡΟ 34: Να προστεθεί παράγραφος 3 που να ορίζει την ίδρυση Γραφείου Ειδικής Εκπαίδευσης:
Παρ. 3: Στο άρθρο 13 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118Α) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α)  στο τέλος της παρ.1 προστίθεται περίπτωση στ) ως εξής: «στ) Γραφείο Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης»

β) στο α΄ εδάφιο της παρ. 2 διαγράφεται η φράση «την ειδική αγωγή και εκπαίδευση»
γ) μετά την παρ. 11 προστίθεται παρ. 12 ως ακολούθως:
 «12.Το τμήμα Γ΄ είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά την ειδική εκπαίδευση. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αξιολόγησης της ειδικής εκπαίδευσης,  προσδιορίζονται με Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ. Για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ συγκροτούνται επιτροπές υπό την προεδρεία του προϊσταμένου του Γραφείου Γ΄ και την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ, με τους αναπληρωτές τους. Το Γραφείο Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά οργάνωση και λειτουργία της ειδικής εκπαίδευσης και ειδικότερα: α) την επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση όλων των θεμάτων της ΕΕ και την υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΕ, β) το σχεδιασμό και την υποστήριξη ανάπτυξης προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα (ΠΕΚ) γ)  το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και το σχεδιασμό του διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, δ) τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό την προώθηση των θεμάτων της ΕΕ. ε) Οι προϋποθέσεις σύστασης κλάδων συμβούλων ΕΕΠ, ο τρόπος και οι διαδικασίες αξιολόγησης του ΕΕΠ και ΕΒΠ, η επεξεργασία και έκδοση καθηκοντολογίου των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν σε ΣΜΕΕ και ΚΕΔΔΥ, καθώς και κάθε άλλο επιστημονικό θέμα των κλάδων αυτών. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί στα πλαίσια του Γραφείου Ειδικής Εκπαίδευσης, να συστήνονται επιτροπές ανά κλάδο, με την συμμετοχή και εκπροσώπων των συλλογικών οργάνων των κλάδων αυτών, στ) η ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων, η) η στοχοθεσία και οι αντικειμενικοί δείκτες για την ετήσια αξιολόγηση των ΚΕΔΔΥ, η έκδοση κανονισμού λειτουργίας τους και η έκδοση κανονισμού καθηκόντων του προσωπικού τους, η προτυποποίηση των διαγνωστικών διαδικασιών, η πρόταση για ανάπτυξη διαγνωστικών και αξιολογικών εργαλείων, ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και η παρασκευή νέων/υποστηρικτικών τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού σχολικών μονάδων, θέματα διερμηνείας, θέματα εκπαίδευσης τυφλών και κωφών μαθητών καθώς και η διαδικασία εκμάθησης και πιστοποίησης της απτικής νοηματικής, προγράμματα συμβουλευτικής και επιμόρφωσης γονέων. Για την υλοποίηση του έργου του Γραφείου Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης συγκροτούνται επιτροπές με  απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ κατόπιν εισήγησης του Γραφείου Γ΄ με την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ.
 Του Γραφείου Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης προΐσταται μετά από απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ σύμβουλος Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα συμβούλου Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 1, του άρθρου 36 του νόμου 4186/13 (ΦΕΚ 123Α)» και ελλείψει αυτού σύμβουλος Β΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ με τις παραπάνω προϋποθέσεις.


ΑΡΘΡΟ 36: Να προστεθεί παράγραφος που να ορίζει την διαδικασία σύστασης οργανικών θέσεων.
Παρ 4: Σε κάθε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής με μαθητές πάνω από τον αριθμό 15, συστήνονται οργανικές θέσεις  όλων των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μετά από πρόταση του ΚΕΔΔΥ,  τη σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΕΕΠ και απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

ΑΡΘΡΟ 40: Να προστεθεί παράγραφος ως εξής:
2. Δεν υποχρεούνται σε επιστροφή χρημάτων  οι εκπαιδευτικοί  και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, οι οποίοι κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο τον οποίο κατέθεσαν στην υπηρεσία τους, βάση του οποίου η υπηρεσία τους χορήγησε επίδομα μεταπτυχιακού, χωρίς να έχει υπάρξει αναγνώριση της συνάφειας από αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Πέραν των προτάσεων μας για το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου και με την ευκαιρία της συμμετοχής μας στον Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ΠΟΣΕΕΠΕΑ εμμένει στο πάγιο αίτημά της για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ο οποίος παραμένει ο πιο υποστελεχωμένος χώρος της Εκπαίδευσης, με τα γνωστά απαράδεκτα φαινόμενα: α) της αδυναμίας έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, και β) της μακρόχρονης  λίστας αναμονής για αξιολόγηση από τα ΚΕΔΔΥ που φτάνει και τα 3 χρόνια.
Επίσης, διεκδικούμε τη δημιουργία καινούργιων οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ, σύμφωνα με προηγούμενες προτάσεις μας και το πόρισμα του Συνηγόρου του Παιδιού (Νοέμβριος 2015)  με θέμα «Προβλήματα στην υλοποίηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (http://www.noesi.gr/book/study/ekthesi-sinigorou-politi-eidiki-agogi-ekpaidefsi#sthash.KZc4xdo7.dpuf).

Παράλληλα θα θέλαμε να ενημερώσουμε τις Επιτροπές σας ότι, σχετικά με το σχέδιο διάταξης νόμου που αφορά στο προσωρινό σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις:

1) Να λυθεί το θέμα της κατανομής πιστώσεων. Να αναλάβει ρόλο το ΠΥΣΕΕΠ ως συλλογικό όργανο, διαφορετικά θα υπάρξει πρόβλημα στον ενιαίο πίνακα.

2) Περί συνάφειας των μεταπτυχιακών να συνεχίζουν να αποφασίζουν τα ΠΥΣΕΕΠ γιατί είναι τα μόνα όργανα στα οποία προβλέπεται συμμετοχή ΕΕΠ και ΕΒΠ

3) Ως προς την προϋπηρεσία να μην υπάρχει πλαφόν 60 μηνών. Πρέπει να μοριοδοτηθούν και τα υπόλοιπα χρόνια προϋπηρεσίας των αναπληρωτών πέραν των 60 μηνών.

4)  Μοριοδότηση προϋπηρεσίας και για ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν εργαστεί σε δομές ΕΑΕ μέχρι 3 μονάδες, όπως μέχρι σήμερα για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με τον ίδιο βέβαια τρόπο μοριοδότησης για όλους.

5) Ως προς τα ακαδημαϊκά κριτήρια:
Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τα καθήκοντα της ειδικότητας της προς πλήρωση θέσης ή στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία.

6)Μικρή επιπλέον μοριοδότηση για ψυχολόγους με μεταπτυχιακό στη σχολική ψυχολογία.

7) μοριοδότηση και 2ου σχετικού πτυχίου και έως 2 μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων (2 τίτλοι συνολικά όχι με το ίδιο αντικείμενο). Να μοριοδοτούνται ξένη γλώσσα και ΤΠΕ.

8) Να ζητείται άδεια άσκησης επαγγέλματος σε όσες ειδικότητες προβλέπεται από το νόμο

9) Η παιδαγωγική επάρκεια να μοριοδοτείται αλλά να μη θεωρείται απαραίτητο προσόν διορισμού

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
 Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,

Ευελπιστούμε ότι θα λάβετε υπόψη τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας σχετικά με το κατατεθέν σχέδιο νόμου και θα δώσετε στην Ειδική Εκπαίδευση και στο προσωπικό που την υπηρετεί, τη δυνατότητα της ισότιμης αντιμετώπισης μέσα στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, στα πλαίσια μιας σύγχρονης, δημοκρατικής κοινωνίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου