Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


Αγαπητοί συνάδελφοι,

στα πλαίσια της συζήτησης σχετικά με το σύστημα μοριοδότησης του ΕΕΠ και ΕΒΠ σε πιθανούς διορισμούς, δημοσιεύουμε τις προτάσεις του συναδέλφου Δ. Αρβανίτη, Αιρετού στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής και εκπροσώπου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην «Επιτροπή για την αναμόρφωση του πλαισίου των μεταθέσεων και διορισμών στην εκπαίδευση».

                           Εξειδίκευση προτάσεων σχετικά με το σύστημα μοριοδότησης του ΕΕΠ-ΕΒΠ
                                                         στους πιθανούς διορισμούς:


1. Η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων πρέπει να γίνεται με βάση κριτήρια που θα αφορούν εξειδικευμένα τους κλάδους του ΕΕΠ, αφού τα καθήκοντά τους διαφέρουν ανά κλάδο αλλά και σε σχέση με τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών. Προτείνω την μοριοδότηση μεταπτυχιακών (3 μονάδες) και διδακτορικών (5μονάδες) τίτλων στο αντικείμενο της κάθε ειδικότητας, σε αντικείμενα που αφορούν τις διαγνωστικές κατηγορίες, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις αναπηρίες που προβλέπονται στην τελευταία νομοθεσία για την εε. Δεν θα ήταν υπερβολικό νομίζω να προτείναμε γενικά την μοριοδότηση μεταπτυχιακών που αφορούν το γενικό και ειδικό καθηκοντολόγιο κάθε κλάδου. Ίσως να χρειάζεται κλιμάκωση της μοριοδότησης για τίτλους που συνδυάζουν συνάφεια με ειδική αγωγή και ειδικότητα.
Τα κριτήρια αυτά χρειάζεται άμεσα να αποσταλούν προς το ΙΕΠ και το υπουργείο.

2. Η προυπηρεσία πλην αυτής ως αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ,να αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών 2015-2016 δηλ.:
"α. Προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,....".

3. Να μελετηθεί το θέμα της Παιδαγωγικής Κατάρτισης, εν όψει της γνωστής θέσης επιστημονικών και συνδικαλιστικών συλλόγων ειδικοτήτων (ΣΕΕ, ΣΚΛΕ) που διαφωνούν με την πρόταξη όσων την διαθέτουν και την θέση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το βασικό πτυχίο ως μοναδικό απαραίτητο προσόν. Προτείνω την μοριοδότηση της κατοχής πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης , με αναγνώριση βάση των κριτηρίων της εγκυκλίου αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2015-16, με 2 μονάδες ( νομίζω δίκαιο αφού προτείνουμε μοριοδότηση έως 2 μονάδες για την γλώσσα και 1 μονάδα για την γνώση χειρισμού Η/Υ).

4. Να καθοριστεί στην πρόταση μας ο τρόπος μοριοδότησης των κοινωνικών κριτηρίων (αναπηρία ιδίου και τέκνων, πολυτεκνική ιδιότητα).

5. Να δούμε ξανά την πρόταση μας για την συνέντευξη, αφού αυτή νομίζω ότι πρέπει να αφορά όχι την πρόσληψη αλλά την δια βίου διαγνωστική και υποστηρικτική παρακολούθηση των εκπαιδευτικών.

6. Να συμπεριληφθούν στην πρόταση μας και τα κριτήρια μοριοδότησης του ΕΒΠ, όπως προβλέπονται στην εγκύκλιο αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2016, δλδ.:

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
"Ο βαθμός πτυχίου T.E.E., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15), ενώ για τo πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα (12)"

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ (όπως στην εγκύκλιο 2015-16)
"α) Προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες. Η προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση του φορέα που πραγματοποιήθηκε".
και
"Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΙΕΚ, οι οποίοι κατατάσσονται μεταξύ τους σύμφωνα με την ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει, σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου. Ακολουθούν οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, οι οποίοι κατατάσσονται μεταξύ τους με την ίδια ως ανωτέρω διαδικασία".
και
"β) Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στον ίδιο κλάδο της προς πλήρωση θέσης υπολογίζεται στο σύνολό της και μοριοδοτείται με 0,20 μονάδες για κάθε μήνα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου