Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΕΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ενόψει της συνεδρίασης της "Επιτροπής για την αναμόρφωση του πλαισίου μεταθέσεων και διορισμών", στο Υπουργείο Παιδείας, στην οποία συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, Β. Βούγιας, Δ. Παπαευθυμίου και Δ. Αρβανίτης, η Ομοσπονδία μας καταθέτει μεταξύ άλλων και την ακόλουθη πρόταση για Ίδρυση Γραφείου Ειδικής Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής:Αθήνα,  13-1-2016
Α.Π. : 1

Προς:
Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας & Θρησκευμάτων
(Επιτροπή για την αναμόρφωση
 του πλαισίου μεταθέσεων και διορισμών)

ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΕΠ      Στο άρθρο 13 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118Α) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
      α)  στο τέλος της παρ.1 προστίθεται περίπτωση στ) ως εξής: «στ) Γραφείο Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης»
      β) στο α΄ εδάφιο της παρ. 2 διαγράφεται η φράση «την ειδική αγωγή και εκπαίδευση»
      γ) μετά την παρ. 11 προστίθεται παρ. 12 ως ακολούθως:
      «12.Το τμήμα Γ΄ είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά την ειδική εκπαίδευση. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αξιολόγησης της ειδικής εκπαίδευσης,  προσδιορίζονται με Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ. Για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ συγκροτούνται επιτροπές υπό την προεδρεία του προϊσταμένου του Γραφείου Γ΄ και την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ, με τους αναπληρωτές τους. Το Γραφείο Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά οργάνωση και λειτουργία της ειδικής εκπαίδευσης και ειδικότερα: α) την επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση όλων των θεμάτων της ΕΕ και την υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΕ, β) το σχεδιασμό και την υποστήριξη ανάπτυξης προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα (ΠΕΚ) γ)  το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και το σχεδιασμό του διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, δ) τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό την προώθηση των θεμάτων της ΕΕ. ε) Οι προϋποθέσεις σύστασης κλάδων συμβούλων ΕΕΠ, ο τρόπος και οι διαδικασίες αξιολόγησης του ΕΕΠ και ΕΒΠ,η επεξεργασία και έκδοση καθηκοντολογίου των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν σε ΣΜΕΕ και ΚΕΔΔΥ, καθώς και κάθε άλλο επιστημονικό θέμα των κλάδων αυτών. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί στα πλαίσια του Γραφείου Ειδικής Εκπαίδευσης, να συστήνονται επιτροπές ανά κλάδο, με την συμμετοχή και εκπροσώπων των συλλογικών οργάνων των κλάδων αυτών, στ) η ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων, η) η στοχοθεσία και οι αντικειμενικοί δείκτες για την ετήσια αξιολόγηση των ΚΕΔΔΥ, η έκδοση κανονισμού λειτουργίας τους και η έκδοση κανονισμού καθηκόντων του προσωπικού τους, η προτυποποίηση των διαγνωστικών διαδικασιών, η πρόταση για ανάπτυξη διαγνωστικών και αξιολογικών εργαλείων, ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και η παρασκευή νέων/υποστηρικτικών τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού σχολικών μονάδων, θέματα διερμηνείας, θέματα εκπαίδευσης τυφλών και κωφών μαθητών καθώς και η διαδικασία εκμάθησης και πιστοποίησης της απτικής νοηματικής, προγράμματα συμβουλευτικής και επιμόρφωσης γονέων. Για την υλοποίηση του έργου του Γραφείου Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης συγκροτούνται επιτροπές με  απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ κατόπιν εισήγησης του Γραφείου Γ΄ με την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ.
       Του Γραφείου Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης προΐσταται μετά από απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ σύμβουλος Α΄ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα συμβούλου Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 1, του άρθρου 36 του νόμου 4186/13 (ΦΕΚ 123Α)» και ελλείψει αυτού σύμβουλος Β΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η δημιουργία τμήματος ειδικής εκπαίδευσης στο ΙΕΠ καθίσταται αδήριτη καθώς οι ιδιαιτερότητες της ειδικής εκπαίδευσης–οι οποίες αποτυπώνονται ξεκάθαρα στον ιδιαίτερο νόμο της ειδικής αγωγής τον 3699/2008, αλλά και στον πρόσφατο νόμο 4186/2013, άρθρο 28 και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει διακριτή διεύθυνση ειδικής εκπαίδευσης στο υπουργείο παιδείας, όπως υπήρχε τμήμα ειδικής αγωγής με πρόεδρο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία μια και στοχεύουν σε μαθητικό πληθυσμό και σε εκπαιδευτικές δομές ιδιαίτερα ευαίσθητες.
Επίσης, το γραφείο ειδικής εκπαίδευσης, θα καλύψει το κενό των προηγούμενων χρόνων, που αφορά την επιστημονική καθοδήγηση των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σε θέματα αρμοδιοτήτων και τρόπου παροχής των υπηρεσιών τους στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την  ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και διαδικασιών  αξιολόγησης των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων.
Για το επιστημονικό αυτό Γραφείο δεν υπάρχει κόστος καθώς η λειτουργία του γίνεται είτε με το υπάρχον προσωπικό είτε με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό  με την διαδικασία που προβλέπεται και δεν υπάρχει επιμίσθιο για τον προϊστάμενό του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου