Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΕΠ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ   Σχετικά με τη συμμετοχή του ΕΕΠ στις διαδικασίες εκλογής στελεχών στις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, και ειδικότερα όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τη μοριοδότηση, παραθέτουμε παρακάτω την επιστολή του συνάδελφου-Αιρετού του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής, Δημήτρη Αρβανίτη, προς γνώση και χρήση των συναδέλφων, σε περιπτώσεις που οι αιτήσεις τους δεν αντιμετωπισθούν και μοριοδοτηθούν ανάλογα στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΕΠ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ

του Αρβανίτη Δημήτρη, Εργοθεραπευτή - Αιρετού ΠΥΣΕΕΠ Αττικής

    Σε σχέση με την συμμετοχή του ΕΕΠ στις διαδικασίες εκλογής στελεχών στις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, και ειδικότερα όσον αφορά τις προυποθέσεις και την μοριοδότηση, παραθέτω παρακάτω την ισχύουσες σήμερα νομοθετικές διατάξεις, προς γνώση και χρήση των συναδέλφων, σε περιπτώσεις που οι αιτήσεις τους δεν αντιμετωπισθούν και μοριοδοτηθούν ανάλογα στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.
   Από την μελέτη των διατάξεων αυτών προκύπτουν ορισμένα θέματα που παρακάτω κάνω προσπάθεια να τα τονίσω με σχετικές σημειώσεις μου.
     Κατά τη γνώμη μου, ξεκάθαρο  συμπέρασμα είναι ότι η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και μόνο είναι αυτή που απαιτείται ως προϋπόθεση για την συμμετοχή του ΕΕΠ στις διαδικασίες εκλογής και επίσης  η εκπαιδευτική και όχι οποιαδήποτε ονομαζόμενη διδακτική μοριοδοτείται. 1. Η Εκπαιδευτική προυπηρεσία του ΕΕΠ ως  προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία εκλογής στελεχών (Διευθυντές – Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων-Προιστάμενοι ΚΕΔΔΥ).

Ν. 4327/2015 Άρθρο 17, παρ. 2
“ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ, εκτός των εκπαιδευτικών μπορούν να επιλέγονται ως Διευθυντές και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη τύπο ΣΜΕΑΕ”.

ΣΗΜ 1. : Εδώ χρειάζεται διευκρίνηση για το τι σημαίνει τύπος ΣΜΕΑΕ (π.χ. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια η Ειδικό Δημοτικό-ΕΕΕΕΚ-ΤΕΕ ΕΑΕ, κλπ) .
Επίσης περιορίζει σημαντικά τις ήδη ελάχιστες δυνατότητες επιλογής του ΕΕΠ, σε σχέση με το ΕΠ που έχει πάντα την επιλογή των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης.
 Δεν αναγνωρίζεται δυστυχώς ότι το ΕΕΠ αποτελείται από ειδικότητες κοινές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ΕΑΕ και ότι το ΕΕΠ δεν έχει την δυνατότητα εργασίας στην γενική εκπαίδευση, μέχρι σήμερα τουλάχιστον.

Άρθρο 17, παρ. 2,
“Υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών ΣΜΕΑΕ μπορεί να είναι:
αα) για τις θέσεις των Διευθυντών δημοτικών σχολείων........, καθώς και μέλη του του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).
ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής ΕΑΕ (ειδικά γυμνάσια, ειδικά ΓΕΛ, ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια , ειδικά ΕΠΑΛ, και ΕΕΕΕΚ ), ........, καθώς και τα μέλη του ΕΕΠ”.

Άρθρο 17, παρ. 3
“Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ ως υποδιευθυντές μπορούν να επιλέγονται και μέλη ΕΕΠ με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση η θέση επί θητεία στη ΣΜΕΑΕ την οποία αφορά η επιλογή”. 

 ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡ.5
5. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ 03 Μαθηματικών και ΠΕ 11 ΦυσικήςΑγωγής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή (10) συνολική διδακτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την οποία τουλάχιστον τρία (3)διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων, με δεκαετή (10) συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΣΗΜ. 2 : Εδώ προβλέπεται αυξημένη προυπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ ως απαιτούμενη προυπόθεση για το ΕΕΠ (10 έτη σε σχέση με τα 3 του ΕΠ) λαμβάνοντας  υπ όψη  ότι το ΕΠ εκ της φύσης του μπορεί να εργάζεται και σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης θεωρώντας αυτή την προυπηρεσία σημαντική για την εργασία στο ΚΕΔΔΥ.

Και

Άρθρο 17 , παρ. 7
7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας,ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου,δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ καιΣυμβουλευτικών Σταθμών Νέων.
Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης,Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. Που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).           

ΣΗΜ. 3: Όπως ρητά αναφέρεται στην αρχή κάθε υποπαραγράφου της παρ. 7 αυτός ο ορισμός της εκπαιδευτικής προυπηρεσίας αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, που αναφέρεται μόνο στις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του ΕΕΠ στην διαδικασία εκλογής στελεχών, και όχι βέβαια στην μοριοδότηση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας για την οποία αναφέρομαι αμέσως παρακάτω.

------------------------------------------2. Η Εκπαιδευτική προϋπηρεσία του ΕΕΠ και η μοριοδότηση της για την συμμετοχή στην διαδικασία εκλογής στελεχών (Διευθυντές)

Ν. 3699/2008, άρθρο 23, παρ. 5
5. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και του ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Ν. 4237/2015, Άρθρο 19, παρ. 3, α
“.........Για τους υποψήφιους Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ που είναι μέλη ΕΕΠ οι μονάδες υπολογίζονται με βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη με μία μονάδα για κάθε έτος πέραν των οκτώ (8)”.

ΣΗΜ.4: Συμπεραίνω ότι η αναγνωρισμένη βάσει του άρθρου 23, παρ. 5 του Ν. 3699/2008 δημόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία του ΕΕΠ, προστίθεται στην υπόλοιπη εκπαιδευτική προϋπηρεσία και το σύνολο υπολογίζεται με μία μονάδα για κάθε έτος πέραν των οκτώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου