Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

«Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2015-2016 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016»

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. κατά το σχολικό έτος 2015-2016 καλεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης από 2/6/2015 έως 12/6/2015. 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν: Α) όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Β) όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 Γ) διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. ΙΙ, παράγραφος 10 της υπ’ αριθμ. 90053/Γ6/9-9-2005 Προκήρυξης Δ) είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρα 93, παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010) Ε) είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος (παρ. 1, του άρθρου 21, του ν. 2946/2001-ΦΕΚ 224/τ.Α΄) 

Για την εγκύκλιο των αποσπάσεων μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
 http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/150528_egkyklios_apospasewn_EEP_EVP.pdf

Για την αίτηση μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ:
 http://www.minedu.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου