Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΕΑΠΙΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ    Λάβαμε και αναδημοσιεύουμε την ακόλουθη επιστολή από το Δ.Σ. του Συλλόγου Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΣΕΕΑΠΙΝ):


Κέρκυρα   24 Μαρτίου 2015
Αρ.Πρωτ.:   03 
Προς: Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.


Θέμα: «Προτάσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας ειδικής αγωγής»

Σε μια προσπάθεια συμμετοχής στην αναβάθμιση της δημόσιας ειδικής αγωγής για μαθητές με αναπηρίες, ως Σύλλογος Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΣΕΕΑΠΙΝ) θα θέλαμε να καταθέσουμε ορισμένες θέσεις - προτάσεις στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής.
Παρακαλούμε,  λάβετε υπ’ όψη σας τα παρακάτω ζητήματα, τα οποία θεωρούμε, ότι, εφόσον αντιμετωπιστούν συλλογικά θα βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και θα διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία των δομών Ε.Α.Ε.

 Ζητήματα Προσωπικού
§   Η έλλειψη προσωπικού των δομών ειδικής αγωγής και ΚΕΔΔΥ της χώρας είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να λυθεί ώστε να μπορούμε να συζητάμε για παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.  Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει μόνιμο και επαρκές ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα προσωπικό στις δομές Ε.Α.Ε.
§   Επίσης, πολλές από τις δομές αυτές, έχουν ιδρυθεί κατά χρονικά διαστήματα που εξυπηρετούσαν μικρότερο πληθυσμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οργανικές θέσεις ειδικοτήτων που έχουν συσταθεί να μην ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες και πραγματικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού που εξυπηρετούν σήμερα. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η επικαιροποίηση και η αναβάθμιση των οργανικών θέσεων της κάθε μονάδας ξεχωριστά πριν από τη στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό.
§   Οι  εξελίξεις των επιστημών που έχουν άμεση σχέση με την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής καθιστούν αναγκαία των επιμόρφωση των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ ώστε να είναι καλύτεροι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν κάθε δυσκολία αλλά και να προωθήσουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους μαθητές που εξυπηρετούν.  Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει γίνεται εξειδικευμένη εισαγωγική επιμόρφωση στους νεοδιόριστους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ειδικότερα, όσο συνεχίζει να υπάρχει το καθεστώς των αναπληρωτών, αυτοί να προσλαμβάνονται ως τις 30 Αυγούστου, και η περίοδος 1-11 Σεπτεμβρίου να αφιερώνεται στην επιμόρφωση.
§   Είναι γενικώς αποδεκτό και συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι το επιστημονικό προσωπικό  όλων των ειδικοτήτων που εργάζεται σε μια εκπαιδευτική μονάδα πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα. Συνεπώς θα πρέπει να σταματήσει η άνιση μεταχείριση των μελών ΕΕΠ οι οποίοι, συχνά έχοντας περισσότερα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποκλείονται από θέσης ευθύνης  και να υπάρξει ισότιμη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη.
§   Παρ΄ όλο που η ημέρα έναρξης  της σχολικής χρονιάς είναι μία και καθορίζεται πολύ πριν αυτή αρχίσει, εντούτοις, οι δομές ειδικής αγωγής δεν έχουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό για να λειτουργήσουν με ότι συνέπειες μπορεί αυτό να έχει στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στου μαθητές με αναπηρίες αλλά και στις οικογένειές τους. Τα κενά είναι και μπορούν να είναι γνωστά στους υπεύθυνους εγκαίρως ώστε αυτοί να προσλάβουν όλους τους απαραίτητους αναπληρωτές ΕΕΠ όταν πρέπει και όχι τμηματικά ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία των δομών.
§   Οι αναπληρωτές ΕΕΠ θα πρέπει να προέρχονται από Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών  ΕΕΠ ώστε να υπάρχει ισοτιμία σε όλες τις φάσεις διορισμού τους, από την μοριοδότησή τους ως την τοποθέτησή τους σε όλη την χώρα ανάλογα με τις προτεραιότητές τους.  Επίσης, όσο αφορά τη μοριοδότηση, θα πρέπει να υπάρχουν ενιαία κριτήρια των ειδικοτήτων ΕΕΠ τα οποία θα δίνουν μόρια και δεν θα προτάσσουν υποψηφίους έναντι άλλων ή θα δημιουργούν διαφορετικούς πίνακες για κάποιες ειδικότητες. 
§   Για να αναγνωριστεί ο διαφοροποιημένος ρόλος των ειδικοτήτων της Ειδικής Αγωγής είναι απαραίτητη η τοποθέτηση συμβούλων ΕΕΠ- ΕΒΠ οι οποίοι θα υποστηρίζουν επαγγελματικά και επιστημονικά τους συναδέλφους και θα παρέχουν  υπεύθυνη καθοδήγηση στον τομέα τους με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση τους της κάθε ειδικότητας.
§   Ο έλεγχος της συνάφειας των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών θα πρέπει να πραγματοποιείται από το ΙΕΠ και όχι από τα ΠΥΣΕΕΠ, ώστε να διασφαλίζεται ενιαία ερμηνεία των διατάξεων.
§   Η σύσταση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριληφθεί η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού.
Ζητήματα Στελεχών Εκπαίδευσης
§   Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές ΣΜΕΑΕ προΐστανται εκπαιδευτικοί χωρίς τα απαραίτητα προσόντα για τις συγκεκριμένες θέσεις (αποδεδειγμένη γνώση για θέματα ειδικής αγωγής, ικανότητα συνεργασίας με τις άλλες ειδικότητες που εργάζονται στις μονάδες). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει δυσλειτουργία και να μην παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες στους μαθητές. Είναι απαραίτητο να υπάρξει αναμόρφωση κριτηρίων επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης (έχουν υπάρξει προϊστάμενοι εκπαίδευσης που δεν έχουν γνώση όλων των ΣΜΕΑΕ ευθύνης τους) και Διευθυντών ΣΜΕΑΕ, ώστε πέρα από τα ποσοτικά κριτήρια (εμπειρία  εκπαιδευτική, διοικητική κλπ) και τα επιστημονικά, να συνυπολογίζονται και ποιοτικά (πραγματική εμπειρία στην Ειδική Αγωγή,  δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η ικανότητα σχεδιασμού, σύνθεσης και εκτέλεσης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων).
§   Ο Νόμος 3848, στο άρθρο 14 που αναφέρεται στην επιλογή προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ, εξαιρεί από τα προσόντα που μοριοδοτούνται το συγγραφικό έργο και την διδασκαλία σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης. Το συγγραφικό έργο απαιτεί ικανότητες ανασκόπησης, ανακεφαλαίωσης, συγγραφής και επιχειρηματολογίας που είναι απαραίτητες σε έγγραφες αναφορές και άλλα έγγραφα που συντάσσει ένας προϊστάμενος. Η διδασκαλία στην ανώτερη εκπαίδευση, ειδικά στις εφαρμοσμένες επιστήμες (πχ ψυχολογία, κοινωνική εργασία) περιλαμβάνει εποπτεία φοιτητών με υποστήριξη και αποσαφήνιση μέσω διακριτικών κατευθύνσεων του έργου τους, δεξιότητες που οφείλει να έχει ένας προϊστάμενος. Πιστεύουμε ότι αυτά τα προσόντα δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από την αξιολόγηση των υποψηφίων προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ όπως γίνεται και για τους σχολικούς συμβούλους ή τους διευθυντές σχολικών μονάδων.
Ζητήματα ΚΕΔΔΥ
§   Σχετικά με τις αιτήσεις αξιολόγησης μαθητών από τα ΚΕΔΔΥ για την διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, θεωρούμε ότι η ΣΤ’ δημοτικού αποτελεί ένα ασφαλές ηλικιακό όριο διαφοροδιάγνωσης με σκοπό την έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους.  Θα μπορούσε ωστόσο, στα πλαίσια της δίκαιης αντιμετώπισης, σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις και με αποδεδειγμένη αδυναμία προηγούμενης αίτησης, να παρατείνεται αυτό το όριο χωρίς να ξεπερνά την Γ’ τάξη του γυμνασίου.
§   Είναι απαραίτητο στο νέο θεσμικό πλαίσιο του νόμου να αποσαφηνιστεί η αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ αναφορικά με την προώθηση της ένταξης και επανένταξης των μαθητών. Ο νόμος δεν προβλέπει σαφή κριτήρια ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη των μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, όπως π.χ. η ικανότητα παρακολούθησης του αναλυτικού προγράμματος. Επαφίεται στη συνείδηση, επαγγελματική κατάρτιση ή ευαισθητοποίηση των στελεχών του ΚΕΔΔΥ η απόφαση του σχολικού πλαισίου φοίτησης όταν μάλιστα σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει και κατάλληλο σχολικό πλαίσιο. Από τη μια ο νόμος προωθεί και προασπίζεται τη συνεκπαίδευση, από την άλλη διατηρεί τις διαχωριστικές δομές, χωρίς να ξεκαθαρίζει το ποιά παιδιά και με ποιά χαρακτηριστικά προορίζονται για τα ειδικά σχολεία.
§   Οι ψυχολόγοι που εργάζονται σε ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι γνώστες χρήσης και ερμηνείας των ψυχομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω έλλειψης ανάλογου προσωπικού κρίνεται απαραίτητη η υποχρεωτική τους επιμόρφωση στη διαχείριση τέτοιων εργαλείων από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Είναι επιστημονικά αναξιόπιστο να χρησιμοποιούνται σταθμισμένα εργαλεία εκτίμησης νοητικού δυναμικού από συναδέλφους που δεν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτόν τον τομέα.
Ζητήματα ΣΜΕΑΕ
§  Λόγω έλλειψης ειδικών δομών σε όλους του νομούς της χώρας αλλά και άλλων δυσκολιών, εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής, η ταυτότητα των ΕΕΕΕΚ έχει πλήρως διαστραφεί αναφορικά με τον αρχικό σχεδιασμό τους για τους στόχους και τον πληθυσμό που θα εξυπηρετεί. Χρειάζεται λοιπόν επανεξέταση των σκοπών, διαδικασιών εκπαίδευσης, διαταραχών αλλά και αριθμού μαθητών που θα εγγράφονται τόσο στα ΕΕΕΚ όσο και όλων των δομών ειδικής αγωγής ανά νομό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να γίνεται η κατανομή των μαθητών ανάλογα με τις πραγματικές εκπαιδευτικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και επαγγελματικές του ανάγκες  οι οποίες θα εξυπηρετούνται βάση συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος κατάλληλου για κάθε μονάδα.
§  Κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του θεσμού των ΕΔΕΑΥ τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με απώτερο σκοπό να καλύψουν όλες τις σχολικές μονάδες . Η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να έχει συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα σε σχολικές μονάδες χωρίς τμήματα ένταξης με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας του μαθητικού πληθυσμού  τόσο με ατομικές παρεμβάσεις σε παιδιά και γονείς, όσο και μέσω εφαρμογής προγραμμάτων συναισθηματικής αγωγής, τροποποίηση συμπεριφοράς σε επίπεδο τάξεων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα.
§  Αναφορικά με τις ΕΔΕΑΥ, θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν θέματα όπως: (α) η εποπτική αρχή, καθότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν απολύτως σποραδικά χωρίς ουσιαστική εποπτεία από πουθενά και προκαλούν σοβαρές ανισότητες στις παρεχόμενες υπηρεσίες εντός της εκπαίδευσης, (β) η διαχείριση των ατομικών φακέλων των μαθητών, οι οποίοι περιέχουν απόρρητο υλικό. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, δεν λειτουργούν ΕΔΕΑΥ που είχαν συγκροτηθεί την προηγούμενη χρονιά, λόγω χρηματοδότησης ή άλλων δομικών προβλημάτων. Συνεπώς, υπάρχουν ατομικοί φάκελοι μαθητών για τους οποίους δεν είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας φύλαξης και διαχείρισής τους.

Για το ΔΣ
          Η πρόεδρος                                                 Η Γραμματέας

      Ιωάννα Καρέλλου                                        Ματίνα Μανωλάκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου