Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ ΣτΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΑΕΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
Αρ. πρωτ. : ΠΑ 10/2014
ΠΡΑΞΗ
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Σωτήριο Ρίζο, τον αρχαιότερο ΑντιπρόεδροΦιλοκτήμονα Αρναούτογλου και την Αντιπρόεδρο Αικατερίνη Συγγούνα, Πρόεδρο του αρμοδίου καθ' ύλην Γ΄ Τμήματος,
αφού έλαβε υπ' όψιν:
α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,
β) την από 14.4.2014 αίτηση, με την οποία η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) κ.λπ. (7 αιτούντες) ζητούν, κατ' επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, ναεισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς από 20.3.2014 αίτηση ακυρώσεως (ΑΚ 121/28.3.2014 ) κατά: 1. τηςυπ' αρ. πρωτ. 531/27.1.2014 αποφάσεως της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, περί προσλήψεως προσωπικού για τηνπροώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, 2. της υπ' αρ. πρωτ. 103308/5.12.2013 δημόσιας προσκλήσεως Νο 6/2013 του Διοικητή τουΟΑΕΔ, «σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων γιατην προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 7.400 θέσεις πλήρους απασχόλησης», 3. της υπ' αρ. πρωτ.21929/24.10.2013 αποφάσεως του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας, περί εντάξεως της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσωπρογραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα - ΑΠ1» με κωδικό MIS 456921 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 4. της υπ' αρ.3.24641/Οικ.3.1574/26.8.2013 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης και Πρόνοιας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Προώθησητης απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» (Β΄ 2091),
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου 1343393-95/2014),
δ) το γεγονός ότι με την ως άνω αίτηση ακυρώσεως τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας των προσβαλλομένων ρυθμίσεων με το Σύνταγμα καιτο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ζήτημα που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου Φ. Αρναούτογλου, κατά τη γνώμη του οποίου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τουάρθρου 1 του Ν. 3900/2010.
Δ Ι Α Τ Α Σ Σ Ε Ι
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η από 20.3.2014 εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς αίτηση ακυρώσεως της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) κ.λπ. (7 αιτ.).
2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
Σωτ. Ρίζος      Φ. Αρναούτογλου      Αικ. Συγγούνα
Κοινοποίηση:
1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
(προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα
Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2)Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου