Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΥΣΕΕΠ ΚΑΙ ΕΕΠ

Η κατάσταση σχετικά με την προχειρότητα που επικρατεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει δυστυχώς φτάσει στο απροχώρητο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο πρόσφατα ψηφισθέν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο Ν. 4186/2013, που δημοσιεύθυκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιλαμβάνεται διάταξη για την ανασύνθεση των ΠΥΣΕΕΠ. Η διατύπωση της διάταξης αυτής κρίθηκε άμεσα ελλιπής, λόγω της μη πρόβλεψης αναπληρωματικών μελών και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η νόμιμη ανασυγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Αυτό φυσικά σε μια κρίσιμη περίοδο για την στελέχωση και λειτουργία των δομών ειδικής αγωγής, δημιουργεί πρόσθετα τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα.
Έτσι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Αττικής όπου δεν λειτουργούσε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με την παλαιά σύνθεση (λόγω και της παραίτησης της προέδρου του κας Χατζημανώλη) δεν είναι δυνατό να εκδοθούν οι Πίνακες Κατάταξης των Αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ, αφού ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Γκίνης αρνείται να ανασυγκροτήσει το συμβούλιο με βάση τον παλαιότερο νόμο.
Για την επίλυση του προβλήματος πληροφορηθήκαμε από την Διεύθυνση ΕΑΕ ότι πρόκειται άμεσα να κατατεθεί σχετική τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο.  
Είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα αυτό θα δημιουργήσει επιπλέόν προβλήματα στη διαδικασία στελέχωσης των ειδικών σχολείων και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. έγκαιρα πρότεινε την κατάλληλη και λειτουργική σύνθεση των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και την προτείνει και σήμερα ώστε να επιλυθεί δίκαια και δια παντώς το πρόβλημα:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΥΣΕΕΠ

 "Στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από: α) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) έναν (1) Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) έναν (1) Μέλος ΕΕΠ, που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, αναπληρούμενο από μέλος ΕΕΠ που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, δ) δύο (2) αιρετά μέλη του ΕΕΠ, αναπληρούμενα από αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ, στις συνεδριάσεις συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου τους που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Ως πρόεδρος του ΠΥΣΕΕΠ ορίζεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ένας από τους διευθυντές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγείται ο Πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο".

Τροποποίησεις σχετικά με την κατάληψη θέσεων ευθύνης από το ΕΕΠ (στο άρθρο 11 του Ν. 3848/2010):

Ακόμη με την ευκαιρία που πρόκειται να κατατεθούν τροπολογίες του Υπουργείου  Παιδείας νομίζουμε ότι θα πρέπει να αποφασισθεί να γίνουν οι αναγκαίες προσθήκες στην διάταξη που ψηφίσθηκε σχετικά με την κατάληψη θέσεων ευθύνης από το ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ.

Η παρ. 4 του άρθρου 11 διαφοροποιείται ως εξής:
“ Ως διευθυντές σχολικών μονάδων Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται α)εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α και οκταετή, τουλάχιστον , εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους προς της προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας  και β) μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδων με βαθμό Α τα οποία υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ, με βαθμό Α και οκταετή τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους προς της προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα:…..”  
Της παρ. 4, περ. β, εδαφ. γγ του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 ως εξής:
Με το ίδιο σκεπτικό προστίθεται και για τους συμβούλους ΕΕΠ Κ ΕΒΠ η παραπάνω τροπολογία
Στην παρ. 1 του αρθρου 11 προστίθεται εδάφιο (δ) ως εξής:
“Για την επιστημονική καθοδήγηση του ΕΕΠ επιλέγονται ως Σύμβουλοι ΕΕΠ και ΕΒΠ, μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδωνκαι μέλη ΕΒΠ, με βαθμό Α, δωδεκαετή, τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. Eιδικότερα….»
«……..Επίσης μέλη Ε.Ε.Π. όλων των κλάδων που υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. η Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.»
 Της παρ. 4, περ. γ, εδαφ. αα του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 ως εξής:
«………Επίσης μέλη Ε.Ε.Π. όλων των κλάδων που υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. η Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και έχουν δεκαετή συνολική προϋπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. η Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.»
Τροποποίηση-προσθήκη της παρ. 5, του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 ως εξής:
«…..Σε περιπτώσεις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υποψήφιοι είναι και τα μέλη Ε.Ε.Π. όλων των κλάδων με τις ίδιες προϋποθέσεις».
Προσθήκη (ως παρ. 14):
«Οι παρ. 9,10,11,12 και 13 του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 εφαρμόζονται και για το Ε.Ε.Π. που επιλέγεται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης».
Προσθήκη στο άρθρο 16 του Ν. 3848/2010:
«Τα αιρετά μέλη του Ε.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα στα αρμόδια συμβούλια επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων  επιλογής και την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Όταν η επιλογή γίνεται σε επίπεδο διευθύνσεων ή περιφερειακής διεύθυνσης, συμμετέχουν οι αιρετοί του οικείου ΠΥΣΕΕΠ. Όταν η επιλογή γίνεται σε επίπεδο κεντρικής υπηρεσίας, συμμετέχουν οι αιρετοί του ΥΣΕΕΠ».

Eλπίζουμε αυτή τη φορά οι προτάσεις μας να γίνουν δεκτές ώστε να επιλυθούν τα χρόνια αυτά προβλήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου