Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Ρυθμίσεις για ωράριο εργασίας Νηπιαγωγών-οργανικότητα Νηπιαγωγείων στο ν/σ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

5. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίστανται ως ε-
ξής:

«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργα-
νικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως και
εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορί-
ζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό
νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1)
νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγό-
τερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που
αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.»
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής:
«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ι-
σχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νό-
μου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδα-
κτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με
των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής
του.»
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α΄της παρούσας παραγρά-
φου αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2013. Δικαίωμα μετάθε-
σης θεμελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν
στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό
έτος 2010-11.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου