Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τι ισχύει για το Ε.Ε.Π και Ε.Β.ΠΔόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Π/Θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Το άρθρο 24 αναφέρεται στην αξιολόγηση του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.

Άρθρο 24

Αξιολόγηση των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού


1. Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 (Α’ 78) καθώς και στα άρθρα 17 και 18 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν.3699/2008 (Α’ 199) αξιολογούνται από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων στα οποία υπηρετούν. Τα μέλη του Ε.Ε.Π και του Ε.Β.Π. που υπηρετούν στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., είτε κατέχοντας οργανικές θέσεις είτε ως αποσπασμένοι, αξιολογούνται από τους οικείους προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Δ.Υ..
2. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα κριτήρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ) και ε) της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.

(Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
 παράγραφος 9
δ) Η κατηγορία IV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις.

ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτο – αξιολόγησή της.

γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.

ε) Η κατηγορία V – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.                                         

ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.)3. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αξιολογούνται με τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.
 (Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:

παράγραφος 10. 
 Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στην Κ.Υ. ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και δεν ασκούν διοικητικά καθήκοντα αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:

α) Η κατηγορία I – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο που σχετίζεται με την τήρηση των τυπικών υπαλληλικών υποχρεώσεων και τη συμμετοχή στη λειτουργία της οργανικής μονάδας ή υπηρεσίας καθώς και στην αυτο – αξιολόγησή της.

β) Η κατηγορία ΙΙ – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.                                         

ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.)
4. Κατά τα λοιπά, για την αξιολόγηση των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

   Για ολόκληρο το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου