Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων στην Κ.Υ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, στις Π.Δ.Ε, στις Δνσεις Π/θιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

 Στην Κ.Υ.Α των κκ Μανιτάκη και Αρβανιτόπουλου, καταργούνται κενές οργανικές θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, στις Π.Δ.Ε, τις Δνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας κ.λ.π.

 Συγκεκριμένα στο Φ.Ε.Κ 3118, τεύχος Δεύτερο αναφέρεται:

"Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Υπηρεσιών και Φορέων του πρώην Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και νυν Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Kαταργούμε συνολικά εκατό (100) κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συνολικά εκατόν σαράντα δύο (142) κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο, λόγω: α) αποχώρησης μεγάλου αριθμού διοικητικών υπαλλήλων την τελευταία διετία 2010−2012, β) υποστήριξης της νέας διοικητικής δομής στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομής των οργανικών θέσεων βάσει του Ν. 4024/2011 και γ) των αυξανόμενων αναγκών που δημιουργεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βάσει Ν. 3986/2011.

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Kαταργούμε συνολικά χίλιες πεντακόσιες τριάντα μία (1531) κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο και διατηρούμε συνολικά δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τρείς (2853) κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο, εκ των οποίων τις σαράντα μία (41) κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περ. α της παρ. 1α του άρθρου33 του Ν. 4024/2011 και τις υπόλοιπες λόγω α) της νέας δομής των Περιφερειακών Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Διοίκηση,β) της αποστελέχωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών από διοικητικό προσωπικό λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης, παραίτησης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, γ) του περιορισμού του αριθμού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου, γ) της γραμματειακής υποστήριξης των σχολικώνενοτήτων και των μεγάλων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο των επικείμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών για το Νέο Σχολείο, δ) της υποστήριξης των νέων δομών των Περιφερειακών Υπηρεσιών με βοηθητικό προσωπικό (κλητήρες − επιστάτες), ε) της δυνατότητας μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών οι οποίοι έχουν κριθεί κατάλληλοι και απαραίτητοι για την υποστήριξη του διοικητικού έργου των υπηρεσιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής, οι προσλήψεις διοικητικού προσωπικού μέχρι το έτος 2015 έχουν ουσιαστικά ανασταλεί και οι ως άνω μετατάξεις είναι ο μόνος τρόπος στελέχωσης των υπηρεσιών με προσωπικό υψηλών προσόντων και στ) της κάλυψης των αναγκών μηχανογράφησης, μισθοδοσίας και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ένταξης τους στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών."

ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΕΔΩ:
1. ΦΕΚ B 3118 - 26.11.2012
Ημερομηνία κυκλοφορίας 27.11.2012 Σελίδες 16 (47035 - 47050)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου