Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ Γ’  ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


  

-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
email: t08dea3@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Γκίκα
Τηλέφωνο: 210 3442929
FAX: 210 3442182

 


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

        

     Μαρούσι, 15-10-2012
     Αρ. Πρωτ. 126057 /Γ6
    
    
    ΠΡΟΣ :

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)
  2. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΩΝ Δ/ΣΕΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ)
  3. Δ/ΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)
  4. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΩΝ Δ/ΣΕΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ)
  5. ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ Δ/ΣΕΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ).


ΘΕΜΑ:  « Παροχή διευκρινίσεων»

Κατόπιν διαφόρων θεμάτων που τέθηκαν υπ’ όψιν της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:
α) Έργο των σχολικών συμβούλων είναι σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1 άρθρο 11 § 1 και το να «…συνεργάζονται με τον Δ/ντή Εκπ/σης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου για κάθε θέμα που σχετίζεται με την βελτίωση της παρεχόμενης εκπ/σης, προκειμένου να υπάρξει παιδαγωγική, επιστημονική αλλά και διοικητική στήριξη της λειτουργίας του σχολείου…»
β) Το υπουργείο αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι σχολικοί σύμβουλοι φροντίζει είτε άμεσα, είτε μέσω των Δ/νσεων που εξυπηρετούν γραμματειακά, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία να ενημερώνει πάντα τους σχολικούς συμβούλους για όλα τα θέματα που τους αφορούν.
γ) Η παράλληλη στήριξη σύμφωνα με τον Ν.3699/2008 άρθρο 6 § Β  «…παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο Ε.Α.Ε (ειδικό σχολείο) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη βάση της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ- εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη Δ/νση του σχολείου και μέσω της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης…»
Από τα παραπάνω συνάγεται πως, όπως για οποιαδήποτε άλλη γνωμάτευση δεν υπάρχει δια νόμου σαφής περιγραφή προϋποθέσεων αλλά κρίνεται κατά περίπτωση από την διεπιστημονική ομάδα των ΚΕΔΔΥ, έτσι και για τις παράλληλες στηρίξεις τα ΚΕΔΔΥ σαν αποκλειστικά υπεύθυνα θέτουν τις προϋποθέσεις. Όπως επίσης και για κάθε άλλη γνωμάτευση απαιτείται χρόνος επαναξιολόγησης, έτσι και για την παράλληλη στήριξη που αποτελεί μεταβατικό στάδιο για την προσαρμογή ενός μαθητή μέχρι την πλήρη μαθησιακή και κοινωνική αυτονόμηση εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων, το ΚΕΔΔΥ πρέπει να θέτει χρόνο επαναξιολόγησης.
Σε ότι δε αφορά τους αυτιστικούς μαθητές οι παράλληλες στηρίξεις τους ανανεώνονται αυτόματα, χωρίς καινούρια έγκριση από το Υπουργείο είτε υλοποιήθηκαν είτε όχι.
δ) Σχετικά με την συμμετοχή σχολικών συμβούλων γενικής αγωγής στη διαδικασία τοποθέτησης των παράλληλων στηρίξεων επισημαίνουμε πως   πολλοί σχολικοί σύμβουλοι γενικής αγωγής ζήτησαν μόνοι τους να εμπλακούν, εφόσον ειδικά στη περιφέρεια με την έλλειψη ικανού αριθμού συμβούλων ειδικής αγωγής και έχοντας πλήρη γνώση των σχολείων ευθύνης τους και των περιστατικών των μαθητών που αιτούνται παράλληλη στήριξη, μπορούσαν να βοηθήσουν αποτελεσματικά.
Το ΥΠΑΙΘΠΑ σ αυτήν την α΄φάση διάθεσης αναπληρωτών καλεί τα στελέχη των ΚΕΔΔΥ και τους σχολικούς συμβούλους, κυρίως της ειδικής αγωγής, να συνεργαστούν- καθήκον που απορρέει από το καθηκοντολόγιό τους – με τις Δ/νσεις Εκπ/σης για την καλύτερη διάθεση του υπάρχοντος προσωπικού.
Τέλος σας επισημαίνουμε πως η συνεργασία των στελεχών της εκπαίδευσης με το ΥΠΑΙΠΘΑ,  καθώς και μεταξύ τους σε όλα τα επίπεδα δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης αλλά αυτονόητη, αναγκαία και υποχρεωτική διαδικασία ακριβώς για την επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν κάθε φορά.Ο διευθυντής Ειδικής Αγωγής    Κων/νος Λολίτσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου