Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΣΑΜΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ


Θέμα: Απόσυρση εδώ και τώρα επικείμενης ρύθμισης με την οποία καταργείται ο θεσμός των ΚΕΔΔΥ. Ζητείται τώρα η λήψη μέτρων ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της εκπαίδευσης των ΑμεΑ».

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτ. 402/1-2-2012 επιστολής σας, σας ενημερώνουμε ότι:
Στόχος μας στα θέματα της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι να ληφθούν όλα τα μέτρα και να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε πράγματι να διασφαλίζεται η ισότιμη ένταξη των ΑμεΑ στην εκπαίδευση και να έχουμε μια ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) που πράγματι ανταποκρίνεται στις ανάγκες,  σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, θωρακίζει στην οικονομική κρίση και γενικά διασφαλίζει την κοινωνική ένταξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας των αναπήρων μαθητών και των οικογενειών τους.
Οι σχεδιασμοί και οι προτάσεις μας γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, για την ανάπτυξη ενός νέου σχολείου που θα είναι «Σχολείο για Όλους» με επίκεντρο το μαθητή και του Σχεδίου Δράσης για την Ειδική Αγωγή που ετοίμασε το Νοέμβριο του 2009 επιτροπή του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ  (αρ. Πρωτ 11316/30-11-2009 Γραφείο Υπουργού) και στην οποία συμμετείχε η ΕΣΑΜΕΑ μαζί με στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Επίσης, λαμβάνει υπόψη τα διεθνή πρότυπα καλών πρακτικών και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία  που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2006 και η  Ελλάδα υπέγραψε το 2010 το Προαιρετικό Πρωτόκολλο εφαρμογής και επικύρωσε η ΕΕ (2010).
Επί πλέον, γίνεται προσπάθεια ανταπόκρισης στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την κατάσταση στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το αρνητικό συμπέρασμά της για τη χώρα μας το 2007, που αποσιωπήθηκε και δεν έγινε γνωστό, μας έκανε προτάσεις συμμόρφωσης και μας ζήτησε την εφαρμογή στην πράξη μέτρων προστασίας των μαθητών με αναπηρία από τις  διακρίσεις και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής ένταξης τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα.
Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, δεν υπάρχουν σχέδια κατάργησης των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών υποστήριξης που έχουν σήμερα τα ΚΕΔΔΥ ούτε απόλυσης του προσωπικού τους. Τουναντίον, στόχος είναι η αξιοποίηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και αναδιάταξη των δυνάμεών τους ώστε να διασφαλίζεται, σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση, ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός της αξιολόγησης και της υποστήριξης των ειδικών αναγκών και η εστίαση της αξιολόγησής τους στα κοινωνικά - σχολικά εμπόδια στην πρόσβαση και την επιτυχή εκπαίδευση και όχι στην ατομική πάθηση του μαθητή.
Υπενθυμίζουμε ότι τα ΚΕΔΔΥ / ΚΔΑΥ όπως ιδρυτικά ονομάζονταν, με βάση την εισηγητική έκθεση του ν. 2817/2000 που τα καθιέρωσε, έχουν ένα παρόμοιο στόχο ο οποίος εντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης της δέσμευσης που ανέλαβε η πολιτεία, υιοθετώντας με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2430/1996 (Α' 156) τους Πρότυπους Κανόνες του ΟΗΕ για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία και στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία. Αυτοί οι Κανόνες καλούν τα κράτη να παρέχουν επαρκείς και κατάλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες ώστε να είναι δυνατή η εκπαίδευση των ατόμων με Αναπηρία, ως αναπόσπαστο μέρος του όλου εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα στη γενική εκπαίδευση. 
Η βασική πηγή δυσκολιών σε αυτή την προσπάθεια είναι ότι μέχρι σήμερα στην Ελλάδα επικρατεί μια αντίληψη μη ενιαίας προσέγγισης των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των μαθητών και ένα θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της ΕΑΕ και των υπηρεσιών αξιολόγησης και υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ΕΑΕ σαν παράλληλο σύστημα ξεχωριστής εκπαίδευσης και  διαχωρισμού των μαθητών σε μαθητές γενικής και σε μαθητές ΕΑΕ (που επιλέγονται με βάση το ιατρικό πρότυπο κατανόησης των εκπαιδευτικών αναγκών και τη διαφοροδιάγνωση της ατομικής πάθησης).
Επίσης, η ΕΑΕ δεν είχε μια πλήρη ορθολογική οργάνωση σε όλες τις πτυχές της με αποτέλεσμα να μην έχουμε πλήρη και αποτελεσματική αξιολόγηση και υποστήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όλων των μαθητών, σε όλες τις σχολικές μονάδες  σε όλες τις περιοχές της χώρας. Τα προβλήματα προβλέπεται να αυξηθούν λόγω των αλλαγών στην οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης με βάση την νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης (Σχ Μονάδα, Νομός ή περιφερειακή ενότητα και Περιφέρεια). Για αυτό χρειάζεται αναδιάταξη ιδιαίτερα όσον αφορά στις αρμοδιότητες και την γεωγραφική οργάνωση των ΚΕΔΔΥ, που έγινε με βάση του Νομούς στην προηγούμενη οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το ζητούμενο, με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις και ανάγκες, είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιστημονικής αξιολόγησης και υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης σε ολόκληρο το φάσμα της και που ενδυναμώνει το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε  χωρίς εμπόδια να ανταποκρίνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες, για όλους τους μαθητές, με ή χωρίς αναπηρία χωρίς διακρίσεις.
Η ΕΑΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της από την  Ουνέσκο (2011) δεν αποτελεί ξεχωριστή δομή αλλά σύστημα από επιπρόσθετες εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία.
 Οι υπηρεσίες της «διαγνωστικής αξιολόγησης και υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών» θα πρέπει να λειτουργούν ως αναπόσπαστη λειτουργία της εκπαίδευσης και του σχολείου για όλους και να έχουν την κατάλληλη διοικητική διάρθρωση ώστε να ανταποκρίνονται στο διπλό ρόλο στην εκπαίδευση: α) εξειδικευμένη ενίσχυση και επιπρόσθετη υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία στην σχολική ένταξη τους και την μείωση των εμποδίων πρόσβασης και επιτυχούς συμμετοχής τους στο πρόγραμμα σπουδών και β) εξειδικευμένη ενίσχυση και υποστήριξη των γενικών σχολικών δομών, των στελεχών  και των εκπαιδευτικών για ανταπόκρισή τους στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
        Στα πλαίσια λοιπόν των σχεδιασμών για την Ειδική Αγωγή και των προτάσεων της  Δ/νσης Ειδικής Αγωγής χρειάζεται αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της ΕΑΕ με βάση τις εξής αρχές:
Οι υπηρεσίες της διεπιστημονικής αξιολόγησης και υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ΕΑΕ να οργανώνονται και να προσφέρονται μαθητοκεντρικά, στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, κοντά στον τόπο διαμονής των μαθητών που τις έχουν ανάγκη και όχι ως ξεχωριστές «διοικητικές δημόσιες υπηρεσίες», όπως σήμερα με τα ΚΕΔΔΥ (ν.3699/2008 άρθρο 12) ούτε ως δομές που λειτουργούν εξωσχολικά στο επίπεδο της Περιφέρειας.
Οι υπηρεσίες της αξιολόγησης και υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών να πηγαίνουν κοντά στο μαθητή και στους γονείς και όχι το αντίστροφο.
Το βασικό ζητούμενο του έργου τους να είναι η συγκράτηση και η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή με αναπηρία μέσα στο σχολείο των συνομηλίκων τους και όχι η παραπομπή τους έξω από το σχολείο.
Οι λειτουργίες αξιολόγησης και υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών να ενδυναμώνουν τις σχολικές μονάδες και όχι να τις απαλλάσσουν από την ευθύνη να ασχολούνται για όλους τους μαθητές τους.
Οι λειτουργίες που σήμερα έχουν τα ΚΕΔΔΥ και αποτελούν διοικητικές πράξεις πχ η ίδρυση, η κατάργηση, η προαγωγή, ο υποβιβασμός, η μετατροπή ή η συγχώνευση των ΣΜΕΑΕ, να ασκούνται από τα αρμόδια όργανα της ιεραρχίας της εκπαίδευσης.
 Οι υπηρεσίες αξιολόγησης και υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ΕΑΕ να έχουν την κατάλληλη διάρθρωση, με αρμόδια όργανα σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η επιστημονική επαγγελματική καθοδήγηση και ανάπτυξη των εξειδικευμένων επιστημονικών επαγγελματικών προσόντων των στελεχών τους και η συνεχής ανάπτυξη της δυνατότητας επαρκούς ανταπόκρισης στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι υπηρεσίες αξιολόγησης και υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ΕΑΕ  να αποκτήσουν επιτελικό όργανο σχεδιασμού, συντονισμού και καθοδήγησής  τους.
Με βάση αυτές τις αρχές προτείναμε η ΕΑΕ, στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της οργάνωσης των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, να παύσει να έχει έργο διοίκησης θεμάτων του προσωπικού αλλά να έχει διακριτό ρόλο και αρμοδιότητα στις «Σπουδές ΕΑΕ και τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Ειδικής Εκπαίδευσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία».
Επομένως, δεν τίθεται θέμα κατάργησης των οργανικών θέσεων του προσωπικού των ΚΕΔΔΥ και του ρόλου τους στην εκπαίδευση αλλά αναβάθμιση, ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμός τους.
                                                                           
                                                                            Ο Διευθυντής Ειδικής Αγωγής    
                                                                   
                                                                                                                Γεώργιος Αλεβίζος
Εσωτερική Διανομή:
 1.Γραφείο Υπουργού
2. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου