Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

ΔΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΔΒΜΘ:«Παρέχονται πληροφορίες για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των μόνιμων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού»

Η Δνση Ειδικής Αγωγής απέστειλε στις Περιφερειακές Δνσεις το με αρ. πρωτ.89300/Γ6/20-07-2011 έγγραφο, με το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ:  «Παρέχονται πληροφορίες για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των μόνιμων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού»

Σχετικά με το ζήτημα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των μόνιμων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως προς το μέρος που αφορά στην απασχόληση των ενδιαφερομένων των κλάδων Π.Ε.21/26 Λογοθεραπευτών, Π.Ε.23 Ψυχολόγων, Π.Ε.30 Κοινωνικών Λειτουργών, Π.Ε.25 Σχολικών Νοσηλευτών, Π.Ε.28 Φυσικοθεραπευτών, Π.Ε.29 Εργασιοθεραπευτών, Π.Ε.31 με εξειδίκευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Τυφλών, στην Κινητικότητα, στον Προσανατολισμό και στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης των Τυφλών, στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσας των Κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3699/2008, (ΦΕΚ 199/2-10-2008) σας γνωρίζουμε ότι:
α) Σύμφωνα με την από 11/4/2011 επισημειωματική πράξη της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έγινε δεκτή η υπ’ αριθμ. 32/2011 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.
β) Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της 32/31-01-2011 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., εφαρμοστέες διατάξεις είναι αποκλειστικά οι νεότερες διατάξεις του Ν.3699/2008. Επομένως, αν και δεν προβλέπεται στις αρμοδιότητες των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις  του άρθρου 13 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Β΄/ 3-1-2003), η αναγνώριση της προϋπηρεσίας μελών του Ε.Ε.Π., η αρμοδιότητα αυτή αποδίδεται στα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.  σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3699/ 2008, ενώ τίθεται σε ισχύ από τις 16-04-2011 (διαβιβαστικό της Υπηρεσία μας με αριθμ. πρωτ. 46431/Γ6/15-04-2011) .
Για το λόγο αυτό, σας αποστέλλουμε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

           
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου