Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΔΔΥ: ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΤΣΙΟΥ

Τότσιος Ιωάννης                                                      Τρίκαλα 17/10/2017
Αιρετός στο ΠΥΣΕΕΠ Θεσσαλίας
ΠΕ 23 Ψυχολόγος
τηλ. 6945358552
                                                                  

Θέμα: «Διαδικασία Διάγνωσης Αξιολόγησης και έκδοσης της Γνωμάτευσης»


Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,

Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να παρατηρήσω τα παρακάτω με σκοπό την πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση κατ’αρχήν και κατά δεύτερον να αποσαφηνιστεί άπαξ δια παντός και να υιοθετηθεί από όλα τα ΚΕΔΔΥ της Επικράτειας, από όλους τους εμπλεκόμενους μία και μόνο μία διαδικασία εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ. Δεν σας κρύβω ότι στα ΚΕΔΔΥ τουλάχιστον της περιφέρειάς μου, η ερμηνεία της νομοθεσίας που αναφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα, γίνεται με την μοναδική απόφαση – ερμηνεία του/της Προϊσταμένου / νης και φυσικά όπως καταλαβαίνετε έχουμε τέσσερις ερμηνείες όσες και ο αριθμός των ΚΕΔΔΥ.

Α) Το πρώτο θέμα που διχάζει είναι η έκδοση της γνωμάτευσης, η κοινοποίηση στους γονείς, η αποστολή αυτής στη σχολική μονάδα.
Στο Άρθ. 6, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο. «Διαδικασία Διάγνωσης Αξιολόγησης και έκδοσης της Γνωμάτευσης», αναφέρει:
«Η γνωμάτευση και το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ ή ΕΠΕ) γνωστοποιούνται στους γονείς και στο σχολείο που εντάσσεται ο μαθητής, όλα δε τα στοιχεία καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του μαθητή»,
Στο Άρθρο 9 «Αρχείο φακέλων», αναφέρει:
«3. Η γραπτή και η προφορική ενημέρωση για το περιεχόμενο του φακέλου γίνεται στον έχοντα τη γονική μέριμνα του μαθητή κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Κ.Δ.Α.Υ. Τη συνάντηση καθορίζει ο προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ. σε επικοινωνία με τον έχοντα τη γονική μέριμνα. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και μέλη της ειδικής εκπαιδευτικής ομάδας που θα θεωρηθεί απαραίτητο από τον προϊστάμενο του Κ.Δ.Α.Υ. να παρευρεθούν.»
«5. Η γνωμάτευση, οι οδηγίες αντιμετώπισης και το ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χορηγείται μόνο στους έχοντες τη γονική μέριμνα του μαθητή και στη σχολική μονάδα που φοιτά ο μαθητής. Η διακίνηση των εγγράφων αυτών προς τη σχολική μονάδα γίνεται μόνο υπηρεσιακά

Με τα παραπάνω διευκρινίζεται ότι α) οι γονείς λαμβάνουν γνώση της γνωμάτευσης, β) η ίδια γνωμάτευση «χορηγείται» και οφείλει να βρίσκεται στον ατομικό φάκελο του μαθητή στο σχολείο που φοιτά, γ) η διακίνηση της γνωμάτευσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακά, δ) υπεύθυνος/η για όλη τη διαδικασία είναι ο/η προϊστάμενος/η του ΚΕΔΔΥ.
Δεν υιοθετούμε για κανένα λόγο κάποια διαδικασία του τύπου, α) δίνουμε και τη δεύτερη γνωμάτευση που προορίζεται για τη σχολική μονάδα στον γονέα με σκοπό να την καταθέσει στο σχολείο που φοιτά ο μαθητής ή β) ότι εφόσον ο γονέας δεν συμφωνεί και δεν κάνει αίτηση – προσφυγή στη δευτεροβάθμια επιτροπή (ΕΔΕΑ), η γνωμάτευση παραμένει στο ΚΕΔΔΥ χωρίς καμία έννοια της αξιολόγησης του μαθητή, με όποιες επιπτώσεις κι αν έχει η μη τήρηση του ΕΕΠ (ΕΠΕ) στην εκπαίδευση του μαθητή.

Β) Ένα άλλο θέμα που διχάζει την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η ίδια η γνωμάτευση και η  δεσμευτική ή όχι χρήση της.
Σύμφωνα με το Ν 4186/2013 , αρθ. 28 , παρ 14 (ΦΕΚ 183 / τ. Α! / 17-09-2013)  
«14. Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο.»

Σύμφωνα με το Ν.3699/2008 Άρθρο 5 παράγρ. 5:
«Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων υποχρεούνται να εφαρμόσουν την εισήγηση του ΚΕΔΔΥ . Διαφορετικά οι διευθυντές σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης που δέχονται να εγγράψουν μαθητές με διαφορετική γνωμάτευση – εισήγηση, κινδυνεύουν να διωχθούν για παράβαση καθήκοντος. 
Να αναφέρω ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όταν αφορά εξετάσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεσμεύονται από την απόφαση του ΚΕΔΔΥ (Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009)
Αρθ. ΜΟΝΟ , παρ. 1 , (τελευταία παράγραφος).
«Για την περίπτωση ν απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3699/2008 ή από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του.»)
Εδώ διευκρινίζετε ότι τα ΚΕΔΔΥ και τα ΙΠΔ κέντρα , έχουν την ίδια νομικά ισχύ, καθώς επίσης και εφόσον οι διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεσμεύονται να εφαρμόσουν την εισήγηση του ΚΕΔΔΥ , κατ’αναλογίαν εφαρμογής της ίδιας γνωμάτευσης – εισήγησης, και οι διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οφείλουν να την δέχονται και να την εφαρμόζουν. 

Γ) Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στη περίπτωση που ο γονέας διαφωνεί με το περιεχόμενο της γνωμάτευσης, την αξιολόγηση. Αναφέρω τους παρακάτω νόμους που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα : 

Αριθμ. 28911/Γ6/12-03-2007 ( ΦΕΚ 449 / Β! / 03-04-2007 )
2. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Γ6/4494/2001 (ΦΕΚ 1503 τ.Β/8.11.2001) υπουργική απόφαση «κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) των ατόμων με ειδικές ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού» στα παρακάτω σημεία:
θ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 συμπληρώνεται
«Στην περίπτωση που ο γονέας δε συμφωνεί με τη γνωμάτευση, ή υπάρχει αντίφαση με προηγούμενες ή από άλλο φορέα γνωματεύσεις, με ευθύνη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται διεπιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι δε συμμετείχαν σε προηγούμενες αξιολογήσεις. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορεί να είναι ειδικοί των προβλεπόμενων κλάδων από δημόσιους φορείς του ΥΠΕΠΘ ή του Υπουργείου Υγείας − Πρόνοιας. Η επιτροπή επαναξιολογεί και εκδίδει την τελική γνωμάτευση.»
Ν 3699/2008 , ΦΕΚ 199 / τ. Α! / 02-10-2008 ( παρ. 4 , αρθ. 5.) 
4. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, οι γονείς έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από: έναν σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ της αντίστοιχης βαθμίδας ως συντονιστή, έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικότητας Φιλολόγων), έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ 23, έναν λογοθεραπευτή του κλάδου ΠΕ 21 ή ΠΕ 26 και έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ για μαθητές προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Η οικογένεια του μαθητή μπορεί να επιλέξει και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΕΔΕΑ χωρίς δικαίωμα ψήφου με αμοιβή που καταβάλλεται από το Δημόσιο και είναι ίση με την αμοιβή του εκάστοτε μέλους της πενταμελούς δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική.
Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς δεν προσφύγουν στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.
Ν 4186/2013 , αρθ. 28 , παρ 14 (ΦΕΚ 183 / τ. Α! / 17-09-2013)  
«14. Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε προσωπική είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική.»
Τα ΚΕΔΔΥ σύμφωνα με τα παραπάνω  είναι η πρωτοβάθμια διαγνωστική – αξιολογική επιτροπή που εκδίδει γνωματεύσεις έχοντας ισότιμη ισχύ μόνο με τη διαγνωστική έκθεση των Ιατροπαιδαγωγικών κέντρων. Δευτεροβάθμια επιτροπή αξιολόγησης είναι αποκλειστικά και μόνο η ΕΔΕΑ. Επειδή από τη νομοθεσία  είναι οριστική η απόφαση της ΕΔΕΑ τότε θα πρέπει να έχει αποφασιστική ισχύ και η γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας επιτροπής εφόσον δίνεται το δικαίωμα αμφισβήτησης και κρίνεται από δευτεροβάθμιο όργανο. Η απόφαση της ΕΔΕΑ κοινοποιείται στη σχολική μονάδα εφόσον είναι οριστική και αμετάκλητη, συνεπώς και η γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας επιτροπής θα πρέπει να τυγχάνει της ίδιας αντιμετώπισης σύμφωνα με το κανόνα της ανάλογης εφαρμογής των δημοσίων – διοικητικών εγγράφων. Και τέλος η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ υπερισχύει αυτής του ΙΠΔ αν δεν υπάρξει προσφυγή από τους γονείς.
Αγαπητοί συνάδελφοι , αγαπητές συναδέλφισσες,
Σας διαβεβαιώνω ότι πρόθεσή μου με την παρούσα είναι να βάλω ένα μικρό λιθαράκι για την καλύτερη λειτουργία των ΚΕΔΔΥ , την εφαρμογή των νόμων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τέλος να συμβάλλω κι εγώ στην ενιαία εφαρμογή των διατάξεων που πρέπει να ακολουθούν όλα τα ΚΕΔΔΥ στη χώρα μας.

Με τιμή

ΤΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου