Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

21-02-17: Οι σημερινές ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από 2 ΠΔΕ


1. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΑΔΑ: 6ΕΞΓ4653ΠΣ-7ΡΟ - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ: 5001960, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο 


 2. Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΔΑ: 6Π7Ω4653ΠΣ-ΣΥΕ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου