Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφ/ντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως οκτώ (08) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδ. δικαίου Σχολικών Ψυχολόγων για την παροχή έργου υποστήριξης στις Σχολ. Μονάδες της πιλοτικής εφαρμογής των Ζωνών Εκπ/κής Προτερ/τας στην Αττική

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως οκτώ (08) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Σχολικών Ψυχολόγων για την παροχή έργου υποστήριξης στις Σχολικές Μονάδες της πιλοτικής εφαρμογής των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας που λειτουργούν στην Αττική
 Την πρόσκληση ενδιαφέροντος την υπέγραψε ο Γ.Γραμματέας Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α Α.Κυριαζής.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις-προτάσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.eye.minedu.gov.gr, ήτοι μέχρι και 2/1/2013 και ώρα 15.00 μμ., σε κλειστό φάκελο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού(Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), στην Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Ανδρέα Παπανδρέου 37 - ΤΚ 151 80 Μαρούσι (Γραφείο 1031), 1ος όροφος καθημερινά μέχρι τις 15.00 μμ. ή αποστέλλονταιταχυδρομικά (συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier) σε κλειστό φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση,
Προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Ανδρέα Παπανδρέου 37 - ΤΚ 151 80 Μαρούσι (Γραφείο 1031)ΜΟΝΑΔΑ Γ - Πρωτόκολλο Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.
(Προσοχή: Στο εξωτερικό μέρος του κλειστού φακέλου να αναγράφεται η ένδειξη που ακολουθεί:« Υποβολή Αίτησης-Πρότασης για την υπ’αριθμ. 10895/ 7-12-2012 Πρόσκληση) ». 

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση ενδιαφέροντος και την αίτηση 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου