Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ!!! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧ. ΝΟΜΟΥ «ΣΥΝΤΑΞ/ΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘ/ΓΙΟ–ΒΑΘΜ/ΓΙΟ, ΕΡΓ/ΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Δ/ΞΕΙΣ ΕΦ/ΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣ/ΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΣΤΡ/ΚΗΣ 2012-2015»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ,
ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Άρθρο 33

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα
1. α. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις
πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταργούνται με
την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων εδαφίων της παρούσας
παραγράφου.
Εξαιρούνται οι κενές οργανικές θέσεις:
α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου
έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’
280)
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξης προκήρυξης μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου.
γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού των
δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ.,
ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης
Αν οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν ανά Υπουργείο, Ο.Τ.Α. ή ν.π.δ.δ. το
60% των προβλεπόμενων από τον οργανισμό οργανικών θέσεων, ο αριθμός των
θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο, ορίζεται την κοινή απόφαση
του επομένου εδαφίου.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ηλεκτρονικής "ιακυβέρνησης και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου προσδιορίζονται κατ’ αριθμό, κλάδο και κατηγορία οι
οργανικές θέσεις που καταργούνται κατά τα ανωτέρω.

Δείτε ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο από εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/Sxedio%20Nomou.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου